ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ


ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

 

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

 

Τίτλος Έργου 01 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ finished:
21/04/2010
περισσότερα

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 

Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους  Άθω

630 86 Καρυές

Άγιον Όρος

τηλ.:+30 23770 - 23710, 24111, +30 2310 888553

E-mail: prgathos@otenet.gr, athos.kinotis@gmail.com

 

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα είναι διαθέσιμα από:

Την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους στις Καρυές και από τα γραφεία της Ι. Κοινότητος στην Θεσσαλονίκη - 28ης Οκτωβρίου 6 / ΤΚ 54642. Πληροφορίες Κος Γκατζώνης Δ. - τηλ.: +30 2310 888553, E-mail: prgathos@otenet.gr

 

 

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Ονομασία Σύμβασης:

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το Έργο: Έργα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Στο Αγιον Όρος»

 

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης:

            Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

-  Υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής στην Εκπόνηση Μελετών,

-  Υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής στην Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης

-  Υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής στην Παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου

 

            Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV):

            71314000-2

 

 1. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

Η προεκτιμώμενη συνολική αμοιβή της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των

387.816,05€ (χωρίς ΦΠΑ).

 

Αναλυτικά σε κάθε κατηγορία αντιστοιχούν:

 

 • 22.374 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη Κατηγορίας 08
 • 229.333,55€ για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη Κατηγορίας 09
 • 67.122 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη Κατηγορίας 14
 • 29.832 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη Κατηγορίας 16
 • 39.154,50€ για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη Κατηγορίας 27

 

 

 

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

            Περίοδος σε μήνες: 36 (από την ανάθεση της σύμβασης).

 

 1. ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

-        Εγγύηση συμμετοχής:

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού απαιτείται η κατάθεση εγγύησης    συμμετοχής ποσού 7.756,32 (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης).

-                              Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης:

Ο Ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης οφείλει να καταθέσει εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης.

 

 1. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

-           Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα:

 

-           Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):

 

Α) Διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών μελετών και τάξεων ως κατωτέρω:

- Τάξη Β΄ ή Γ΄, στην Κατηγορία 08 (Στατικές Μελέτες)

- Ταξη Ε', στην Κατηγορία 09 (Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και  Ηλεκτρονικές Μελέτες)

- Τάξεις Β΄ ή Γ΄, στην Κατηγορία 14 (Ενεργειακές Μελέτες)

- Τάξεις Α΄ ή Β΄, στην Κατηγορία 16 (Μελέτες Τοπογραφίας)

- Τάξεις Β΄ ή Γ΄, στην Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)

 

 Β) - είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιρειών Μελετών και διαθέτουν την εμπειρία και στελέχωση της παρ. 18.1, όπως αποδεικνύεται με αντίστοιχα δικαιολογητικά και το πτυχίο του άρθρου 39 του ν. 3316/05 και (μέχρι την έκδοση των πτυχίων κατά το άρθρο αυτό) του ν. 716/77 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων.

     - Είναι αλλοδαποί μελετητές που πληρούν τους περιορισμούς και προβλέψεις της παρ.5 του άρθρου 14 του Ν.3316/2005, προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και διαθέτουν στελεχικό δυναμικό αντίστοιχο με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α, όπως η αντιστοιχία αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 39 του Ν.3316/05, την αντίστοιχη νομοθεσία της χώρας τους και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 18, 19 και 20 στο τεύχος της προκήρυξης.

 

-           Τεχνική ικανότητα: Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 18 του Τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης.

-           Ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 20 του Τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης.

 

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω:

 

-        Τεχνική Προσφορά: 75%

-        Οικονομική Προσφορά: 25%

 

 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

-           Όροι για τη λήψη Τεχνικών Προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων

 

Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα ορίζεται η 13η  Απριλίου 2010.

 

-        Παραλαβή Τευχών με την καταβολή ποσού 40,00€ από τα Γραφεία της Ι. Κοινότητος στην Θεσσαλονίκη - 28ης Οκτωβρίου 6 / ΤΚ 54642, Τηλ.: +30 2310 888553.

 

-           Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

Ορίζεται η 21η Απριλίου 2010 και ώρα 10:00 π.μ. στα Γραφεία της Ι. Κοινότητος στην Θεσσαλονίκη - 28ης Οκτωβρίου 6 / ΤΚ 54642, Τηλ.: +30 2310 888553.

 

-           Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής:

Ελληνικά

 

-           Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:

Έξι (6) μήνες από την ημέρα Λήξης της προσωρινής υποβολής Προσφορών.

 


 

Τίτλος Έργου Α2.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Ι. ΣΚΗΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ - Α' ΦΑΣΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ» finished:
03/07/2012
περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. Η ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Ι. ΣΚΗΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ - Α' ΦΑΣΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ», με προϋπολογισμό 560.345,77 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων 404.833,16 δαπάνη εργασιών, 72.869,97 ΓΕ και ΟΕ 18%, 71.655,47 απρόβλεπτα 15% και 10.987,17 αναθεώρηση). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 549.358,60 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 15%).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους κ.λ.π. πληροφορίες σχετικά με το έργο, προσερχόμενοι από τις ..14../..06../ 2012 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού, μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας (δηλ. έως ..29../..06../ 2012), στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους, (Θεσσαλονίκη, οδός  28ΗΣ Οκτωβρίου 6, 8ος όροφος και ώρα 09,30 - 15,30.

Πληροφορίες:   Κος Δημήτριος Γκατζώνης,  Τηλ. 2310888553 & ΦΑΞ 2310888646.

Η παραλαβή του εντύπου της οικονομικής προσφοράς θα γίνεται από εξουσιοδοτημένο από την Επιχείρηση πρόσωπο, που θα προσκομίζει φωτοτυπία του Μ.Ε.Ε.Π. ως αποδεικτικό ότι η επιχείρηση ανήκει στις καλούμενες τάξεις για έργα Οικοδομικά.

Τα τεύχη Δημοπράτησης και η εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα διατίθενται κατά την ίδια χρονική περίοδο στους ενδιαφερόμενους, που θέλουν να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις ..03../..07../ 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους  ποσοστά  έκπτωσης  επί  του  εγκεκριμένου  τιμολογίου  της  μελέτης  του  έργου του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές α) ημεδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι  1η, 2η και 3η τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών.

 

β)  αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κρατών μελών της Ε.Ε. ή κράτους - μέλους του Ε.Ο.Χ. ή κράτη - μέλη που έχουν προσυπογράψει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. και αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ένδεκα χιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ  (11.210,00 €) και ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), μετά την ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες κατά την διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2007-2013" (ΕΣΠΑ).

 Προκαταβολή  θα χορηγηθεί στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.3669/2008.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Ιερά Σύναξη της Κοινότητος του Αγίου Όρους .

8. Τα υλικά που ενσωματώνονται στα έργα και υπηρεσίες που παρέχονται στο Άγιον Όρος απαλλάσσονται του Φ.Π.Α.

 


 

Τίτλος Έργου A3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/EK finished:
16/07/2012
περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/EK

 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ

Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω, Ιεροκοινοτικό Μέγαρο, Τ.Κ.: 630 86, Καρυές Αγίου Όρους, GR, τηλ.: 23770 23710, fax: 23770 23315, Πληροφορίες: Τεχνική Υπηρεσία Ιεράς Κοινότητος, Θεσσαλονίκη, οδός 28ης Οκτωβρίου 6, κ. Δημήτριος Γκατζώνης, τηλ. 2310 888553, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1. Τίτλος: Ο τίτλος της μελέτης είναι «Στατική - αντισεισμική μελέτη και μελέτη αποστράγγισης - ενίσχυσης θεμελίωσης του Ιερού Ναού του Πρωτάτου».

II.2. Περιγραφή της σύμβασης: Θα εκπονηθούν σε οριστικό στάδιο: α1) η λεπτομερής στατική και αντισεισμική ανάλυση του Ναού, α2) ο στατικός έλεγχος της ανωδομής και της θεμελίωσης του Ναού, β1) η γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης του Ναού, β2) η γεωτεχνική μελέτη του συλλεκτηρίου στραγγιστη­ρίου αγωγού περιμετρικά του Ναού, β3) η εκτέλεση ερευνητικών εργασιών και η αξιολόγηση των απο­τε­σμάτων τους, γ) η μελέτη ΣΑΥ - ΦΑΥ και δ) τα συμβατικά και λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές

ΙΙ.3. Προεκτιμώμενη Αμοιβή: Συνολική: 140.357,97 € (χωρίς ΦΠΑ) και ανά Κατηγορία Μελέτης:

61.665,75 € για μελέτη κατηγορίας 08

68.628,67 € για μελέτη κατηγορίας 21

1.758,97 € για Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.

8.304,58 € για σύνταξη συμβατικών τευχών δημοπράτησης

ΙΙ.4. Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Δέκα (10) μήνες

Τμήμα ΙΙΙ.1: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες:

ΙΙΙ.1.1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται σε 2.807,16 ευρώ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 7.018,00 ευρώ.

ΙΙΙ.1.2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η μελέτη ανατίθεται και αμείβεται από την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους, με απώτερη προοπτική ένταξης του έργου που θα προτείνεται από τη μελέτη, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μακεδονία - Θράκη 2007-2012” Άξονας Προτεραιότητας ”Aειφόρος ανά­πτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ” ως υπο­έργο με τίτλο “Στατική - αντισεισμική μελέτη και μελέτη αποστράγγισης - ενίσχυσης θεμελίωσης του Ιερού Ναού του Πρωτάτου”.  Η καταβολή της αμοιβής θα γί­νει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν.3316/2005.

ΙΙΙ.1.3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία σύμφωνα με το Ν.3316/2005.

ΙΙΙ.1.4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν.3316/2005.

Τμήμα ΙΙΙ.2:

ΙΙΙ.2.1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά-αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21.1 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παράγραφο 21.2 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαιτούμενα αποδεικτικά του δικαιώματος συμμετοχής στον διαγωνισμό των διαγωνιζόμενων.

ΙΙΙ.2.2. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς, σε σύ­μπρα­ξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):

α) είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετών και διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών μελετών και τάξεων:

στην κατηγορία μελέτης 08, πτυχία τάξεων Γ’ ή Δ’

στην κατηγορία μελέτης 21, πτυχία τάξεων Γ’

β) προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με την οδηγία 2004/17/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 18.1, ή

γ) προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/17 ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:

για την κατηγορία μελέτης 08, τουλάχιστον 1 στέλεχος με 12ετή εμπειρία,

για την κατηγορία μελέτης 21, τουλάχιστον 1 στέλεχος με 12ετή εμπειρία.

ΙΙΙ.2.3. Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, η οποία αποδεικνύεται:

-     από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελετών, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στο άρ­θρο 20 του τεύ­χους της αναλυτικής Προκήρυξης,

-     από τη διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στο άρθρο 20 του τεύ­­χους της ανα­λυ­τικής Προκήρυξης,

-     από τη διάθεση εξειδικευμένου και πιστοποιημένου εργαστηρίου γεωτεχνικής μηχανικής ή δομικών υλικών, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στο άρθρο 20 του τεύ­χους της αναλυτικής Προκήρυξης.

ΙΙΙ.2.4. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέ­λος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις του παρόντος άρ­θρου και να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της σύμπραξης ή κοι­νοπραξίας στην οποία μετέχει.  Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε διαφορετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος α­ριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.

ΤΜΗΜΑ IV.1: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμ­φέ­ρου­σα από οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια: 1) Πληρότητα και αρτιότητα της εκτί­μησης του αντικειμένου της μελέτης (35%), 2) Αποτελεσματικότητα της προταθεί­σας έκθεσης μεθο­δο­λογίας & Οργανωτική αποτελεσματικότητα της προταθεί­σας ομάδας εκπόνησης της με­λέ­της (20%), 3) Γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του έργου (20%), 4) Οικονομική προσφορά (25%).

ΤΜΗΜΑ IV.2: Προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής

IV.2.1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών 10/7/2012, έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων  20,00 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την Tεχνική Υπηρεσία Ιεράς Κοινότητος (Θεσσαλονίκη, οδός 28ης Οκτωβρίου 6), κ. Δημήτριος Γκατζώνης, τηλ. 2310 888553.

IV.2.2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 16/7/2012 και ώρα 10:00 π.μ.. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

IV.2.3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον έξι (6) μήνες.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και το ν. 2522/97), κατατίθενται στην Τεχνική Υπηρεσία της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους Αθω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4.8 της διακήρυξης.

 


 

Τίτλος Έργου Α4. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, Ι. ΣΚΗΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ - Α' ΦΑΣΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΓΙΟΓΡΑΦΕΙΟΥ» finished:
28/08/2012
περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

 

1. Η ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, Ι. ΣΚΗΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ - Α' ΦΑΣΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΓΙΟΓΡΑΦΕΙΟΥ», με προϋπολογισμό 367.000,00 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων 268.716,26 δαπάνη εργασιών, 48.368,93  ΓΕ και ΟΕ 18%, 47.562,78 απρόβλεπτα 15%,  και 2.352,03 αναθεώρηση). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 364.647,97 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 15%).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους  κ.λ.π. πληροφορίες σχετικά με το έργο, προσερχόμενοι από τις   03/08/2012 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού, μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας (ήτοι έως 20/08/2012), στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους, (Θεσσαλονίκη, οδός  28ΗΣ Οκτωβρίου 6, 8ος όροφος και ώρα 09,30 - 15,30.

Πληροφορίες:   Κος Δημήτριος Γκατζώνης,  Τηλ. 2310888553 & ΦΑΞ 2310888646.

Η παραλαβή του εντύπου της οικονομικής προσφοράς θα γίνεται από εξουσιοδοτημένο από την Επιχείρηση πρόσωπο, που θα προσκομίζει φωτοτυπία του Μ.Ε.Ε.Π. ως αποδεικτικό ότι η επιχείρηση ανήκει στις καλούμενες τάξεις για έργα Οικοδομικά.

Τα τεύχη Δημοπράτησης και η εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα διατίθενται κατά την ίδια χρονική περίοδο στους ενδιαφερόμενους, που θέλουν να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την υποχρέωση (επί ποινή αποκλεισμού), μετά το πέρας της προθεσμίας παραλαβής τευχών δημοπράτησης, δηλαδή πέντε εργάσιμων ημερών πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και σε μία από δύο ημερομηνίες και ώρες που ορίζονται στην περιληπτική διακήρυξη, δηλ στίς 22/8/2012 και 24/8/2012 να συμμετάσχουν σε επιτόπια επίσκεψη, η οργάνωση της οποίας θα γίνει με ευθύνη της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση της πραγματικής κατάστασης και των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών. Προς πιστοποίηση της επίσκεψής τους θα λάβουν σχετική βεβαίωση, υπογραμμένη από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σε σφραγισμένο έντυπο, που θα έχουν παραλάβει με τα τεύχη δημοπράτησης, που θα συμπεριληφθεί στο φάκελο της προσφοράς τους.  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν οι ίδιοι για τον τρόπο μετάβασης και αναχώρησής τους, ενώ για τη διαδικασία έκδοσης διαμονητηρίων, μπορούν να επικοινωνούν με την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 28/08/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους  ποσοστά  έκπτωσης  επί  του  εγκεκριμένου  τιμολογίου  της  μελέτης  του  έργου του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές  α) ημεδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι: κοινοπραξίες Α2 τάξης (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας),  1η και 2η τάξη  και  3η τάξη με έδρα εντός Νομού, για έργα κατηγορίας Οικοδομικών.

β)  αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κρατών μελών της Ε.Ε. ή κράτους - μέλους του Ε.Ο.Χ. ή κράτη - μέλη που έχουν προσυπογράψει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. και αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους επτά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ  (7.340,00 €) και ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), μετά την ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες κατά την διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2007-2013" (ΕΣΠΑ).

 Προκαταβολή  θα χορηγηθεί στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.3669/2008.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Ιερά Σύναξη της Κοινότητος του Αγίου Όρους .

8. Τα υλικά που ενσωματώνονται στα έργα και υπηρεσίες που παρέχονται στο Άγιον Όρος απαλλάσσονται του Φ.Π.Α.

                                                   Άγιον Όρος, 30/08/2012.

                                            Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

                                             της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους Άθω.

 

 

 

                                                         Δημήτριος Γκατζώνης

 


 

Τίτλος Έργου Α5. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΙΚΡΑ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ, Ι. ΣΚΗΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ - Α' ΦΑΣΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΛΥΒΗΣ ΚΑΙ Ι. ΝΑΟΥ» finished:
11/09/2012
περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. Η ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΙΚΡΑ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ, Ι. ΣΚΗΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ - Α' ΦΑΣΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΛΥΒΗΣ ΚΑΙ Ι. ΝΑΟΥ», με προϋπολογισμό 232.983,23 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων 171.689,92 δαπάνη εργασιών, 30.904,19 ΓΕ και ΟΕ 18% και 30.389,12 απρόβλεπτα 15%. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 205.881,05 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 15%) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 27.102,18 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 15%).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους κ.λ.π. πληροφορίες σχετικά με το έργο, προσερχόμενοι από τις 23/08/2012 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού, μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας (δηλ. έως 04/09/2012), στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους, (Θεσσαλονίκη, οδός  28ΗΣ Οκτωβρίου 6, 8ος όροφος και ώρα 09,30 - 15,30.

Πληροφορίες:   Κος Δημήτριος Γκατζώνης,  Τηλ. 2310888553 & ΦΑΞ 2310888646.

Η παραλαβή του εντύπου της οικονομικής προσφοράς θα γίνεται από εξουσιοδοτημένο από την Επιχείρηση πρόσωπο, που θα προσκομίζει φωτοτυπία του Μ.Ε.Ε.Π. ως αποδεικτικό ότι η επιχείρηση ανήκει στις καλούμενες τάξεις για έργα Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά.

Τα τεύχη Δημοπράτησης και η εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα διατίθενται κατά την ίδια χρονική περίοδο στους ενδιαφερόμενους, που θέλουν να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 

 

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την υποχρέωση (επί ποινή αποκλεισμού), μετά το πέρας της προθεσμίας παραλαβής τευχών δημοπράτησης, δηλαδή πέντε εργάσιμων ημερών πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και σε μία από δύο ημερομηνίες και ώρες που ορίζονται στην περιληπτική διακήρυξη, δηλ. στίς 05/09/2012 και 07/09/2012 να συμμετάσχουν σε επιτόπια επίσκεψη, η οργάνωση της οποίας θα γίνει με ευθύνη της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση της πραγματικής κατάστασης και των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών. Προς πιστοποίηση της επίσκεψής τους θα λάβουν σχετική βεβαίωση, υπογραμμένη από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σε σφραγισμένο έντυπο, που θα έχουν παραλάβει με τα τεύχη δημοπράτησης, που θα συμπεριληφθεί στο φάκελο της προσφοράς τους.  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν οι ίδιοι για τον τρόπο μετάβασης και αναχώρησής τους, ενώ για τη διαδικασία έκδοσης διαμονητηρίων, μπορούν να επικοινωνούν με την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 11/09/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους  ποσοστά  έκπτωσης  επί  του  εγκεκριμένου  τιμολογίου  της  μελέτης  του  έργου του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές α) ημεδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι  Α2, 1ης και 2ης τάξης ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Α1 και άνω τάξης για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών.

β) Κ/Ξίες γίνονται δεκτές: Α2, 1ης και 2ης τάξης ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Α1, Α2, και 1ης τάξης για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών.

γ)  αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κρατών μελών της Ε.Ε. ή κράτους - μέλους του Ε.Ο.Χ. ή κράτη - μέλη που έχουν προσυπογράψει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. και αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εξήντα Ευρώ (4.660 €), και ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία

δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), μετά την ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες κατά την διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2007-2013" (ΕΣΠΑ).

 Προκαταβολή  θα χορηγηθεί στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.3669/2008.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Ιερά Σύναξη της Κοινότητος του Αγίου Όρους .

8. Τα υλικά που ενσωματώνονται στα έργα και υπηρεσίες που παρέχονται στο Άγιον Όρος απαλλάσσονται του Φ.Π.Α.

                                                    Άγιον Όρος, 17/08/2012

                                            Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

                                             της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους Άθω.

                                                            

 

                                                        Δημήτριος Γκατζώνης

 


 

Τίτλος Έργου Α6. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΤΟΝ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ» finished:
18/10/2012
περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. Η ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΤΟΝ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ», με προϋπολογισμό 2.175.939,23 ΕΥΡΩ εκ των οποίων 1.571.389,62€ δαπάνη εργασιών, 282.850,13€ ΓΕ και ΟΕ 18%, 278.135,96€ απρόβλεπτα 15% και 43.563,52€ αναθεώρηση). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό,1.824.496,81 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 15%), β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό, 307.878,90 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 15%).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους κ.λ.π. πληροφορίες σχετικά με το έργο, προσερχόμενοι από τις 17  / 9 / 2012 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού, μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας (δηλ. έως 27 / 9 / 2012), στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους, (Θεσσαλονίκη, οδός  28ΗΣ Οκτωβρίου 6, 8ος όροφος και ώρα 09,30-15,30.

Πληροφορίες:   Κος Δημήτριος Γκατζώνης,  Τηλ. 2310888553 & ΦΑΞ 2310888646.

Η παραλαβή του εντύπου της οικονομικής προσφοράς θα γίνεται από εξουσιοδοτημένο από την Επιχείρηση πρόσωπο, που θα προσκομίζει φωτοτυπία του Μ.Ε.Ε.Π. ως αποδεικτικό ότι η επιχείρηση ανήκει στις καλούμενες τάξεις για έργα Οικοδομικά.

Τα τεύχη Δημοπράτησης και η εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα διατίθενται κατά την ίδια χρονική περίοδο στους ενδιαφερόμενους, που θέλουν να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 2 / 10 / 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους  ποσοστά  έκπτωσης  επί  του  εγκεκριμένου  τιμολογίου  της  μελέτης  του  έργου του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές α) ημεδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 3ης, 4ης κα 5ης (εντός Νομού έδρας και σε έναν δεύτερο της επιλογής της) στην κατηγορία Οικοδομικών και τάξεις 1ης και άνω στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών και Κ/ξιες των ανωτέρω και  Κ/ξίες Ε.Ε. 2ης αναβαθμισμένης, 3ης, 4ης και 5ης (εντός Νομού έδρας και σε έναν δεύτερο της επιλογής της) τάξης στην κατηγορία Οικοδομικών με Ε.Ε. Α2 αναβαθμισμένης και 1ης, 2ης, και 3ης (εντός Νομού έδρας και σε έναν δεύτερο της επιλογής της) τάξης στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών και β) αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κρατών μελών της Ε.Ε. ή κράτους - μέλους του Ε.Ο.Χ. ή κράτη - μέλη που έχουν προσυπογράψει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. και αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους σαράντα δύο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (42.648€) και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), μετά την ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες κατά την διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2007-2013" (ΕΣΠΑ).

Προκαταβολή  θα χορηγηθεί στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.3669/2008.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Ιερά Σύναξη της Κοινότητος του Αγίου Όρους .

8. Τα υλικά που ενσωματώνονται στα έργα και υπηρεσίες που παρέχονται στο Άγιον Όρος απαλλάσσονται του Φ.Π.Α.

                                                   Άγιον Όρος, 14 / 9 / 2012.

                                         

                                          Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

                                             της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους Άθω.

 

                                                       

        

                                                              Δημήτριος Γκατζώνης

 

Τίτλος Έργου Α7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΤΟΣΠΙΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΣΑΝΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ» finished:
09/10/2012
περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. Η ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΤΟΣΠΙΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΣΑΝΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ», με προϋπολογισμό 520.643,59 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων 378.002,47 δαπάνη εργασιών, 68.040,44  ΓΕ και ΟΕ 18%, 66.906,44 απρόβλεπτα 15%,  και 7.694,24 αναθεώρηση). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 512.949,35 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 15%).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους  κ.λ.π. πληροφορίες σχετικά με το έργο, προσερχόμενοι από τις   17 / 9 / 2012 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού, μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας (ήτοι έως 2 / 10 / 2012), στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους, (Θεσσαλονίκη, οδός  28ης Οκτωβρίου 6, 8ος όροφος και ώρα 09,30 - 15,30.

Πληροφορίες:   Κος Δημήτριος Γκατζώνης,  Τηλ. 2310888553 & ΦΑΞ 2310888646.

Η παραλαβή του εντύπου της οικονομικής προσφοράς θα γίνεται από εξουσιοδοτημένο από την Επιχείρηση πρόσωπο, που θα προσκομίζει φωτοτυπία του Μ.Ε.Ε.Π. ως αποδεικτικό ότι η επιχείρηση ανήκει στις καλούμενες τάξεις για έργα Οικοδομικά.

Τα τεύχη Δημοπράτησης και η εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα διατίθενται κατά την ίδια χρονική περίοδο στους ενδιαφερόμενους, που θέλουν να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την υποχρέωση (επί ποινή αποκλεισμού), μετά το πέρας της προθεσμίας παραλαβής τευχών δημοπράτησης, δηλαδή πέντε εργάσιμων ημερών πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και σε μία από δύο ημερομηνίες και ώρες που ορίζονται στην περιληπτική διακήρυξη, δηλ στις 3 / 10 / 2012 και 5 / 10 / 2012 να συμμετάσχουν σε επιτόπια επίσκεψη, η οργάνωση της οποίας θα γίνει με ευθύνη της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση της πραγματικής κατάστασης και των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών. Προς πιστοποίηση της επίσκεψής τους θα λάβουν σχετική βεβαίωση, υπογραμμένη από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σε σφραγισμένο έντυπο, που θα έχουν παραλάβει με τα τεύχη δημοπράτησης, που θα συμπεριληφθεί στο φάκελο της προσφοράς τους.  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν οι ίδιοι για τον τρόπο μετάβασης και αναχώρησής τους, ενώ για τη διαδικασία έκδοσης διαμονητηρίων, μπορούν να επικοινωνούν με την Διευθύνουσα Υπηρεσία (αριθ. Αποφάσεως έγκρισης προσθετών όρων Δ17γ/200/2/ΦΝ440/31-7-2012).

3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 9 / 10 / 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους  ποσοστά  έκπτωσης  επί  του  εγκεκριμένου  τιμολογίου  της  μελέτης  του  έργου του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές  α) ημεδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι:

ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΠΤΥΧΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ €

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΟΛ. ΠΤΥΧΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

Οικοδομικών

512.949,35

1ης, 2ης

3ης

 

και κοινοπραξίες:

 ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΠΤΥΧΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ €

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΟΛ. ΠΤΥΧΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

Οικοδομικών

512.949,35

1ης, 2ης

3ης

 

β)  αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κρατών μελών της Ε.Ε. ή κράτους - μέλους του Ε.Ο.Χ. ή κράτη - μέλη που έχουν προσυπογράψει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. και αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους δέκαχιλιάδων τετρακοσίων δεκατριών ευρώ  (10.413,00 €) και ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), μετά την ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες κατά την διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2007-2013" (ΕΣΠΑ).

 Προκαταβολή  θα χορηγηθεί στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.3669/2008.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Ιερά Σύναξη της Κοινότητος του Αγίου Όρους .

8. Τα υλικά που ενσωματώνονται στα έργα και υπηρεσίες που παρέχονται στο Άγιον Όρος απαλλάσσονται του Φ.Π.Α.

                                                   Άγιον Όρος,14/9/2012.

                                            Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

                                             της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους Άθω.

 

 

                                                         Δημήτριος Γκατζώνης

 

Τίτλος Έργου 05.01.«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ Ι. Μ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ» finished:
24/02/2013
περισσότερα

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. Η ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ Ι. ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ», με προϋπολογισμό 2.553.460,00 ΕΥΡΩ  εκ των οποίων 1.844.796,19 € δαπάνη εργασιών, 332.063,31 €  ΓΕ και  ΟΕ 18% και 326.528,93 € απρόβλεπτα 15% και 50.071,57 € αναθεώρηση.  Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό, 1.945.944,42 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό, 557.444,01 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους  κ.λ.π. πληροφορίες σχετικά με το έργο, προσερχόμενοι από τις  12/2/2013 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού, μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας (ήτοι έως 25/2/2013), στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους, Θεσσαλονίκη, οδός  28ΗΣ Οκτωβρίου 6, 8ος όροφος και ώρα 09,30 - 15,30.

Πληροφορίες:   Κος Δημήτριος Γκατζώνης,  Τηλ. 2310888553 & ΦΑΞ 2310888646.

e-mail: prgathos@otenet.gr και web: www.programathos,gr .

Η παραλαβή του εντύπου της οικονομικής προσφοράς θα γίνεται από εξουσιοδοτημένο από την Επιχείρηση πρόσωπο, που θα προσκομίζει φωτοτυπία του Μ.Ε.Ε.Π. ως αποδεικτικό ότι η επιχείρηση ανήκει στις καλούμενες τάξεις για έργα Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά.

Τα τεύχη Δημοπράτησης και η εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα διατίθενται κατά την ίδια χρονική περίοδο στους ενδιαφερόμενους, που θέλουν να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την υποχρέωση (επί ποινή αποκλεισμού), μετά το πέρας της προθεσμίας παραλαβής τευχών δημοπράτησης, δηλαδή πέντε εργάσιμων ημερών πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και σε μία από δύο ημερομηνίες και ώρες που ορίζονται στην περιληπτική διακήρυξη, δηλ στίς 28/2/2013 και 1/3/2013 να συμμετάσχουν σε επιτόπια επίσκεψη, η οργάνωση της οποίας θα γίνει με ευθύνη της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση της πραγματικής κατάστασης και των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών. Προς πιστοποίηση της επίσκεψής τους θα λάβουν σχετική βεβαίωση, υπογραμμένη από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σε σφραγισμένο έντυπο, που θα έχουν παραλάβει με τα τεύχη δημοπράτησης, που θα συμπεριληφθεί στο φάκελο της προσφοράς τους.  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν οι ίδιοι για τον τρόπο μετάβασης και αναχώρησής τους, ενώ για τη διαδικασία έκδοσης διαμονητήριων, μπορούν να επικοινωνούν με την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 5/3/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους  ποσοστά  έκπτωσης  επί  του  εγκεκριμένου  τιμολογίου  της  μελέτης  του  έργου του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές  α) ημεδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι: 3η , 4η ανεξαρτήτως νομού καθώς και 5η (εντός Νομού έδρας και σε έναν δεύτερο της επιλογής της) τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και 1η και πάνω τάξη για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών.

β) Κ/Ξίες γίνονται δεκτές: 2η (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας), 3η , 4η ανεξαρτήτως νομού καθώς και 5η (εντός Νομού έδρας και σε έναν δεύτερο της επιλογής της) τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών  και 1ης,  2ης και 3η τάξης για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών.

γ)  αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κρατών μελών της Ε.Ε. ή κράτους - μέλους του Ε.Ο.Χ. ή κράτη - μέλη που έχουν προσυπογράψει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. και αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους πενήντα χιλιάδων εξήντα οκτώ ευρώ  (50.068,00 €) και ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), μετά την ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2007-2013" (ΕΣΠΑ).

 Προκαταβολή  θα χορηγηθεί στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.3669/2008.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Ιερά Σύναξη της Κοινότητος του Αγίου Όρους .

8. Τα υλικά που ενσωματώνονται στα έργα και υπηρεσίες που παρέχονται στο Άγιον Όρος απαλλάσσονται του Φ.Π.Α.

                                                   Άγιον Όρος, 08 / 02 / 2013.

                                            Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

                                             της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους Άθω.

 

 

                                                         Δημήτριος Γκατζώνης


 

Τίτλος Έργου 14β.01.ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΙΣΘΗΜΕΝΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΗΣ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓΙΟΥ ΜΟΔΕΣΤΟΥ, ΣΤΗΝ Ι. ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ finished:
19/03/2013
περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. Η ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΙΣΘΗΜΕΝΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΗΣ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓΙΟΥ ΜΟΔΕΣΤΟΥ, ΣΤΗΝ Ι. ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ», με προϋπολογισμό 210.833,66 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό, 210.833.66 ΕΥΡΩ  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους κ.λ.π. πληροφορίες σχετικά με το έργο, προσερχόμενοι από τις 04/03/2013 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού, μέχρι την 14/03/2013, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους, (Θεσσαλονίκη, οδός  28ΗΣ Οκτωβρίου 6, 8ος όροφος και ώρα 10,30 - 15,30.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β (Οδηγία 2004/17 & 18).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα, 2310 888553  FAX επικοινωνίας, 2310888646 αρμόδιος Μηχανικός για επικοινωνία κος Γκατζώνης Δημήτριος από τις 10:30 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ..

 3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 19/03/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με «επί μέρους  ποσοστά  έκπτωσης  επί  του  εγκεκριμένου  τιμολογίου  της  μελέτης  του  έργου» του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.

4.  Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές α) ημεδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η και 2η τάξη ανεξαρτήτως νομού για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

β) Κ/Ξίες γίνονται δεκτές: Α2, 1η και 2η τάξη ανεξαρτήτως νομού για έργα κατηγορίας Οικοδομικών.

γ)  αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κρατών μελών της Ε.Ε. ή κράτους - μέλους του Ε.Ο.Χ. ή κράτη - μέλη που έχουν προσυπογράψει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. και αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.217,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες δεσμευτικά (άρθρο 24 παρ. 2 Ν. 3669/08). Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2007-2013" (ΕΣΠΑ). Προκαταβολή  θα χορηγηθεί στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.3669/2008.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Ιερά Σύναξη της Κοινότητος του Αγίου Όρους .

8. Τα υλικά που ενσωματώνονται στα έργα και υπηρεσίες που παρέχονται στο Άγιον Όρος απαλλάσσονται του Φ.Π.Α.

 

                                                   Άγιον Όρος, 28/02/2013

                                            Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

                                             της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους Άθω.

                                                        Δημήτριος Γκατζώνης

 


 

Τίτλος Έργου 07.01 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΛΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ» finished:
08/01/2013
περισσότερα

07.01 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. Η ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΛΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ,  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ», με προϋπολογισμό 1.900.060,00 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό, 1.680.013,23 ΕΥΡΩ  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό, 201.232,70 ΕΥΡΩ  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους κ.λ.π. πληροφορίες σχετικά με το έργο, προσερχόμενοι από τις 5/12/2012 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού, μέχρι την 21/12/2012, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους, (Θεσσαλονίκη, οδός  28ΗΣ Οκτωβρίου 6, 8ος όροφος και ώρα 09,30 - 15,30.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β (Οδηγία 2004/17 & 18).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα, 2310 888553  FAX επικοινωνίας, 2310888646 αρμόδιος Μηχανικός για επικοινωνία κος Γκατζώνης Δημήτριος από τις 10:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ..

   Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την υποχρέωση (επί ποινή αποκλεισμού), μετά το πέρας της προθεσμίας παραλαβής τευχών δημοπράτησης, δηλαδή μέχρι την 21/12/2012 και σε δύο ημερομηνίες και ώρες που ορίζονται στην περιληπτική διακήρυξη, δηλ στίς 27/12/2012 και 28/12/2012 να συμμετάσχουν σε επιτόπια επίσκεψη, η οργάνωση της οποίας θα γίνει με ευθύνη της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση της πραγματικής κατάστασης και των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών.

   Οι διαγωνιζόμενοι και σε περίπτωση Κ/Ξ, ένα τουλάχιστον μέλος αυτής, πρέπει να διαθέτουν (επί ποινής αποκλεισμού) οι ίδιοι εμπειρία, κατά την τελευταία τουλάχιστον επταετία, σε έργα στερέωσης – αποκατάστασης – επισκευής – συντήρησης – ανάδειξης μνημείων Βυζαντινής – Μεταβυζαντινής περιόδου, συνολικού προϋπολογισμού ίσου τουλάχιστον  με το 1/3 του προϋπολογισμού του υπό δημοπράτηση έργου, ή να συνεργάζονται αποκλειστικά με φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει την εμπειρία αυτή.

3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 8/1/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με «επί μέρους  ποσοστά  έκπτωσης  επί  του  εγκεκριμένου  τιμολογίου  της  μελέτης  του  έργου» του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.

4.  Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές α) ημεδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι εφόσον ανήκουν στην 3η και 4η τάξη ανεξαρτήτως νομού για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α2 και άνω τάξη, ανεξαρτήτως νομού για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤ/ΛΟΓΙΚΩΝ.

β) Κ/Ξίες γίνονται δεκτές: 2ης (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας), 3ης και 4ης τάξης ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και  Α2, 1ης και 2ης τάξης για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών.

γ)  αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κρατών μελών της Ε.Ε. ή κράτους - μέλους του Ε.Ο.Χ. ή κράτη - μέλη που έχουν προσυπογράψει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. και αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 37.625,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες δεσμευτικά (άρθρο 24 παρ. 2 Ν. 3669/08). Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2007-2013" (ΕΣΠΑ). Προκαταβολή  θα χορηγηθεί στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.3669/2008.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Ιερά Σύναξη της Κοινότητος του Αγίου Όρους .

8. Τα υλικά που ενσωματώνονται στα έργα και υπηρεσίες που παρέχονται στο Άγιον Όρος απαλλάσσονται του Φ.Π.Α.

                                                   Άγιον Όρος, 30/11/2012.

                                            Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

                                             της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους Άθω.

                                                        Δημήτριος Γκατζώνης

 


 

Τίτλος Έργου 10.01 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ "ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ" (ΚΥΡ ΗΣΑΪΟΥ), ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ» finished:
18/02/2013
περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. Η ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ "ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ" (ΚΥΡ ΗΣΑΪΟΥ), ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ», με προϋπολογισμό 1.207.194,28 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό, 991.782.34 ΕΥΡΩ  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό, 192.551,12 ΕΥΡΩ  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους κ.λ.π. πληροφορίες σχετικά με το έργο, προσερχόμενοι από τις 5 / 2 / 2013 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού, μέχρι την 18 / 2 / 2013, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους, (Θεσσαλονίκη, οδός  28ΗΣ Οκτωβρίου 6, 8ος όροφος και ώρα 10,30 - 15,30.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β (Οδηγία 2004/17 & 18).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα, 2310 888553  FAX επικοινωνίας, 2310888646 αρμόδιος Μηχανικός για επικοινωνία κος Γκατζώνης Δημήτριος από τις 10:30 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ..

   Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την υποχρέωση (επί ποινή αποκλεισμού), μετά το πέρας της προθεσμίας παραλαβής τευχών δημοπράτησης, δηλαδή μέχρι την 18 / 2 / 2013 και σε δύο ημερομηνίες και ώρες που ορίζονται στην περιληπτική διακήρυξη, δηλ στίς 21 / 2 / 2013 και 22 / 2 / 2013 να συμμετάσχουν σε επιτόπια επίσκεψη, η οργάνωση της οποίας θα γίνει με ευθύνη της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση της πραγματικής κατάστασης και των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών.

 

 

 3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 26 / 2 / 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με «επί μέρους  ποσοστά  έκπτωσης  επί  του  εγκεκριμένου  τιμολογίου  της  μελέτης  του  έργου» του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.

4.  Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές α) ημεδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι εφόσον ανήκουν στην 2η και 3η τάξη ανεξαρτήτως νομού και 4η εντός νομού έδρας ή σαν δεύτερο της επιλογής της για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α2 και άνω τάξη, ανεξαρτήτως νομού για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤ/ΛΟΓΙΚΩΝ.

β) Κ/Ξίες γίνονται δεκτές: 2ης, 3ης τάξη ανεξαρτήτως νομού και 4ης τάξης εντός νομού έδρας ή σαν δεύτερο της επιλογής για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και  Α2, 1ης και 2ης τάξης για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών.

γ)  αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κρατών μελών της Ε.Ε. ή κράτους - μέλους του Ε.Ο.Χ. ή κράτη - μέλη που έχουν προσυπογράψει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. και αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 23.687,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες δεσμευτικά (άρθρο 24 παρ. 2 Ν. 3669/08). Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2007-2013" (ΕΣΠΑ). Προκαταβολή  θα χορηγηθεί στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.3669/2008.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Ιερά Σύναξη της Κοινότητος του Αγίου Όρους .

8. Τα υλικά που ενσωματώνονται στα έργα και υπηρεσίες που παρέχονται στο Άγιον Όρος απαλλάσσονται του Φ.Π.Α.

 

                                                   Άγιον Όρος, 18-31.01.2013

                                            Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

                                             της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους Άθω.

                                                        Δημήτριος Γκατζώνης

 

Τίτλος Έργου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ, ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ» finished:
30/10/2012
περισσότερα

 

 

ΕΡΓΟ:

 

 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ,

      ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ».

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. Η ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ, ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ», με προϋπολογισμό 937.293,02 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση),. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α) κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό, 927.993,02 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Μελέτη κ.λ.π) και πληροφορίες από την: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΟΔΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6,

Τ.Κ. 54642, 8ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, Τηλ. 2310888553 & ΦΑΞ 2310888646 μέχρι τις 22/10/2012

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β (Οδηγία 2004/17 & 18).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα, 2310 888553  FAX επικοινωνίας, 2310888646 αρμόδιος Μηχανικός για επικοινωνία κος Γκατζώνης Δημήτριος από τις 10:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ..

   Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την υποχρέωση (επί ποινή αποκλεισμού), μετά το πέρας της προθεσμίας παραλαβής τευχών δημοπράτησης, δηλαδή πέντε εργάσιμων ημερών πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και σε δύο ημερομηνίες και ώρες που ορίζονται στην περιληπτική διακήρυξη, δηλ στίς 23/10/2012 και 24/10/2012 να συμμετάσχουν σε επιτόπια επίσκεψη, η οργάνωση της οποίας θα γίνει με ευθύνη της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση της πραγματικής κατάστασης και των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών.

   Οι διαγωνιζόμενοι και σε περίπτωση Κ/Ξ, ένα τουλάχιστον μέλος αυτής, πρέπει να διαθέτουν (επί ποινής αποκλεισμού) οι ίδιοι εμπειρία, κατά την τελευταία τουλάχιστον επταετία, σε έργα στερέωσης – αποκατάστασης – επισκευής – συντήρησης – ανάδειξης μνημείων Βυζαντινής – Μεταβυζαντινής περιόδου, συνολικού προϋπολογισμού ίσου τουλάχιστον  με το 1/3 του προϋπολογισμού του υπό δημοπράτηση έργου, ή να συνεργάζονται αποκλειστικά με φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει την εμπειρία αυτή.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30/10/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με «επί μέρους  ποσοστά  έκπτωσης  επί  του  εγκεκριμένου  τιμολογίου  της  μελέτης  του  έργου» του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.

4.  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί ή αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 2ης, 3ης  ανεξαρτήτου έδρας και 4ης εντός νομού και σε δεύτερο νομό και κοινοπραξίες 1ης τάξης (αναβάθμιση πτυχίου) στην κατηγορία Οικοδομικών.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 18.560,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και τριάντα (30)ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος

ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες δεσμευτικά (άρθρο 24 παρ. 2 Ν. 3669/08).

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2007-2013" (ΕΣΠΑ). Προκαταβολή  θα χορηγηθεί στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.3669/2008.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Ιερά Σύναξη της Κοινότητος του Αγίου Όρους .

8. Τα υλικά που ενσωματώνονται στα έργα και υπηρεσίες που παρέχονται στο Άγιον Όρος απαλλάσσονται του Φ.Π.Α.

                                                   Άγιον Όρος, 01/10/2012.

                                            Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

                                             της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους Άθω.

 

 

 

                                                                Δημήτριος Γκατζώνης