ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διευκρινίσεις - Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών του υπ’ αρ. 04.07 Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικής κατασκευής» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 349128)

01/05/2024

           

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία 

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη: 01/05/2024

 

Αριθμ. Πρωτ.: 340

 

 

 

Προς: Όλους τους ενδιαφερομένους

 

 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις - Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών του υπ’ αρ.  04.07 Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικής κατασκευής» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 349128)

 

Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής στην παρ. 2.1 του Παραρτήματος ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της Διακήρυξης αναφέρεται η υποχρέωση υποβολής βεβαίωσης επίσκεψης.

Συνεπώς, η βεβαίωση επίσκεψης, η οποία αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο δεν είναι απαραίτητη για την υποβολή προσφοράς, δεν χορηγείται από την Υπηρεσία μας και δεν συμπεριλαμβάνεται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά».

Σε συνέχεια της ανωτέρω διευκρίνισης, αποφασίζουμε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του υπ’ αρ. 04.07 Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικής κατασκευής» έως την Πέμπτη, 09/05/2024 και ώρα 15:00, προκειμένου να μπορέσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους και για την ομαλή συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 10/05/2024 και ώρα 11:00 π.μ..

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που έχουν εκδοθεί σε ημερομηνία προγενέστερη της παρούσας επιστολής θα γίνουν αποδεκτές, εφόσον έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ. 04.07 Διακήρυξης.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.programathos.gr, καθώς και στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, όπου ο διαγωνισμός έχει λάβει Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 349128.

 

 

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

 

 

 

Ο χειριστής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αρχοντής Χρήστος - Γεώργιος

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ