ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών του υπ’ αρ. 02.03.Β Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (A΄ ΦΑΣΗ)», για τις ανάγκες του υπ’ αρ. 04 υποέργου: «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (A΄ ΦΑΣΗ)» της Πράξης: «Νέα εγκατάσταση τηλεθέρμανσης και αποκατάσταση του Κελλιού Αγίου Νικολάου στην περιοχή Καψάλα (Καρυές) της Ι. Μονής Ιβήρων» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 344426, 344429)

19/03/2024

           

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία 

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη: 19/03/2024

 

Αριθμ. Πρωτ.: 212

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών του υπ’ αρ. 02.03.Β Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (A΄ ΦΑΣΗ)», για τις ανάγκες του υπ’ αρ. 04 υποέργου: «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (A΄ ΦΑΣΗ)» της Πράξης: «Νέα εγκατάσταση τηλεθέρμανσης και αποκατάσταση του Κελλιού Αγίου Νικολάου στην περιοχή Καψάλα (Καρυές) της Ι. Μονής Ιβήρων» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 344426, 344429)

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Το υπ’ αρ. 211/19.03.2024 έγγραφο με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με διόρθωση στις προδιαγραφές του υπ’ αρ. 02.03.Β Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (A΄ ΦΑΣΗ)»: ΟΜΑΔΑ 2 «Σωληνώσεις» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 344429)».
  2. Το άρθρο 2.1.3 της Διακήρυξης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του υπ’ αρ. 02.03.Β Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (A΄ ΦΑΣΗ)» έως την Παρασκευή, 29/03/2024 και ώρα και ώρα 15:00, προκειμένου να μπορέσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους και για την ομαλή συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας

Οι υπόλοιπες προθεσμίες που αφορούν τη διακήρυξη του διαγωνισμού μετατίθενται σε αντιστοιχία με την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.programathos.gr, καθώς και στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, όπου ο διαγωνισμός έχει λάβει Συστημικούς Αύξοντες Αριθμούς 344426, 344429.

 

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

Ο χειριστής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Αρχοντής Χρήστος - Γεώργιος

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ