ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ενημέρωση σχετικά με διόρθωση στις προδιαγραφές του υπ’ αρ. 02.03.Β Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (A΄ ΦΑΣΗ)»: ΟΜΑΔΑ 2 «Σωληνώσεις» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 344429)

19/03/2024

           

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία 

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη: 19.03.2024

 

Αριθμ. Πρωτ.: 211

 

 

 

Προς: Όλους τους ενδιαφερομένους

 

 

 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με διόρθωση στις προδιαγραφές του υπ’ αρ. 02.03.Β Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (A΄ ΦΑΣΗ)»: ΟΜΑΔΑ 2 «Σωληνώσεις» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 344429)

 

Σας ενημερώνουμε για αναγκαία διόρθωση στις προδιαγραφές των σωληνώσεων, οι οποίες ενσωματώθηκαν εκ παραδρομής στα τεύχη δημοπράτησης, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης.
 
Αναλυτικά πρόκειται για την απαίτηση περί διάθεσης των παρακάτω πιστοποιητικών από τους σωλήνες από χάλυβα St37.0. Εκ παραδρομής είχε ζητηθεί να διαθέτουν τα παρακάτω πιστοποιητικά:
1.            Κατάταξη ISO 4200
2.            EN 13941 σχεδιασμός και εγκατάσταση προμονωμένων συγκολλημένων συστημάτων σωλήνων για τηλεθέρμανση
3.            EN 253 συγκολλημένοι σωλήνες
4.            EN 14419 Συστήματα επιτήρησης
 
Εκ των οποίων η απαίτηση για πιστοποίηση σε ISO 4200 είχε τεθεί εκ παραδρομής, οπότε και δεν απαιτείται.
 
Επίσης διορθώνεται η απαίτηση όσον αφορά στη θερμική αγωγιμότητα της μόνωσης, όπου εκ παραδρομής είχε απαιτηθεί:
Θερμική αγωγιμότητα στους 40

ο

C περί 0,0038W/mK.
 
Έναντι του ορθού: 
 
Θερμική αγωγιμότητα έως 0,03W/mK. στους 50oC.
 
 
Επισυνάπτεται διορθωμένο το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης του εν λόγω διαγωνισμού, καθώς και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την ομάδα 2 «Σωληνώσεις».
 

 

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

 

 

 

Ο χειριστής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αρχοντής Χρήστος - Γεώργιος

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ