ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 01.14.Σ Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων, προθηκών και συστημάτων φωτισμού για τον εξοπλισμό του Σκευοφυλακίου, της Βιβλιοθήκης, του Εικονοφυλακίου και του Αρχείου της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Αγίου Όρους» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 298258, 298259)

13/02/2024

        

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία 

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη: 12/02/2024

 

Αριθμ. Πρωτ.: 129

 

 

 

Προς: Όλους τους ενδιαφερομένους

 

 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 01.14.Σ Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων, προθηκών και συστημάτων φωτισμού για τον εξοπλισμό του Σκευοφυλακίου, της Βιβλιοθήκης, του Εικονοφυλακίου και του Αρχείου της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Αγίου Όρους» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 298258, 298259)

 

Όσον αφορά στην Υπεύθυνη Δήλωση που θα υποβάλλουν οι οικονομικοί φορείς στην Τεχνική Προσφορά τους, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 της διακήρυξης, σας ενημερώνουμε ότι όσοι οικονομικοί φορείς έχουν ήδη πραγματοποιήσει επίσκεψη στα πλαίσια προηγούμενης διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση της προμήθειας του θέματος, μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, χωρίς να πραγματοποιήσουν εκ νέου επίσκεψη στα πλαίσια της τρέχουσας διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στις θέσεις όπου θα εγκατασταθούν τα προς προμήθεια είδη, ούτε υπάρχει απαίτηση σχετικά με την ημερομηνία διενέργειας της επίσκεψης, σύμφωνα με τη διακήρυξη του υπ’ αρ. 01.14.Σ διαγωνισμού.

 

 

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

 

 

 

Ο χειριστής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αρχοντής Χρήστος - Γεώργιος

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ