ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Θέμα: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωσης διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Αποβάθρα Λιμένος Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας»

02/10/2023

 

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.: 8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη:

 

 

 

 

02/10/2023

Αριθμ. Πρωτ.:

834

 

 

 

Θέμα: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωσης διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο:

«Αποβάθρα Λιμένος Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας»

 

 

Η Τεχνική Υπηρεσία της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως ισχύει.

 

2. Την υπ’ αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841 B΄/29.12.2017) Απόφαση του Υπ.

Υποδομών και Μεταφορών.

 

Θα προβεί στην διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποβάθρα Λιμένος Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας», προϋπολογισμού δημοπράτησης 5.552.688,38 € και εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 5.347.324,38 €, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) , το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΟΠΣ ΤΑ 5217067).

Για το λόγο αυτό ανακοινώνει ότι η αρμόδια επιτροπή της παρ. 5.4.1 του αρ. 5 της υπ’ αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αρ. Φ. 2/40/ΠΑ 3608/13-26.01.2023 απόφαση της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους Άθω σε ετήσια βάση για την διεξαγωγή κληρώσεων μέσω του ΜΗΜΕΔ, θα προβεί, σε τρεις (3) μεμονωμένες κληρώσεις, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην ιστοσελίδα https://mimed.ggde.gr, για το κάθε ένα αναπληρωματικό μέλος που απαιτείται για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποβάθρα Λιμένος Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 03/10/2023 και ώρα 13:00 μ.μ. μέσω της ιστοσελίδας του Μη.Μ.Ε.Δ. (https://mimed.ggde.gr), στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Λαέρτου 22, Πυλαία.


Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

 

α)της Αναθέτουσας Αρχής: www.programathos.gr

 

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: https://mimed.ggde.gr.

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους

 

 

 

 

 

Ανδρέας Δροσάκης Πολιτικός Μηχανικός

 

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ