ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 02.07 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 181889)

27/01/2023

           

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία 

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη: 26/01/2023

 

Αριθμ. Πρωτ.: 45

 

 

 

Προς: Όλους τους ενδιαφερομένους

 

 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 02.07 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 181889)

 

Σας ενημερώνουμε ότι για τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού προμήθειας του θέματος, με Α/Α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 181889, παρέχονται οι παρακάτω διευκρινήσεις:

Στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης», στο ΜΕΡΟΣ Γ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, όσον αφορά στην ΟΜΑΔΑ 2 – Χρώματα και χρωστικές ουσίες:

α) Επισημαίνεται ότι για τα υλικά για τα οποία αναγράφεται ότι τα δοχεία θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE, ήτοι τα υλικά με Α/Α 2.1, 2.4, 2.8, 2.9, δεν έχουν υποχρέωση να φέρουν το συγκεκριμένο σήμα. Συνεπώς, για τα ανωτέρω υλικά, δεν απαιτείται η αναγραφή στα δοχεία σήματος CE.

 

β) Για το υλικό με Α/Α 2.7, εκ παραδρομής έγινε αναγραφή των προδιαγραφών που αφορούν το υλικό 2.6. Η ορθή περιγραφή του συγκεκριμένου υλικού έχει ως εξής:

Βερνίκι ξύλου (λάκα)

Οικολογικό βερνικόχρωμα (ριπολίνη) νερού αλκυδικών ρητινών, κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες ξύλου. Το υλικό θα πρέπει να δουλεύεται εύκολα και να απλώνεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια του ξύλου, δίνοντας ένα εξαιρετικό φινίρισμα. Θα πρέπει να προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα, γρήγορο στέγνωμα και να είναι πρακτικά άοσμο στην εφαρμογή. Η τελική επιφάνεια θα πρέπει να είναι ελαστική, αλλά και ανθεκτική. Παραλλαγές στιλπνής, σατινέ και ματ επιφάνειας.

Χαρακτηριστικά:

Απόδοση: 12±1 m²/Lt για δύο στρώσεις

Στεγνό στην αφή: 25±10 λεπτά

Στεγνό σε βάθος: 3±1 ώρες

Χρόνος επαναβαφής: 6±1 ώρες.

Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας.

Το προϊόν θα πρέπει να περιέχει κατά μέγιστο 130 g/l ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις, Τύπος Y (Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης για τελειώματα και επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο)

 

γ) Για το υλικό με Α/Α 2.9, έχει γίνει λάθος στην αναγραφή της οριακή τιμής ΠΟΕ. Η ορθή οριακή τιμή είναι 130gr/lt ΠΟΕ αντί της εσφαλμένα αναγραφείσας 30gr/lt.

 

Παρακαλούμε να υποβάλετε τις προσφορές σας στο διαγωνισμό σύμφωνα με τις ανωτέρω διευκρινήσεις.

 

 

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

 

 

Ο χειριστής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αρχοντής Χρήστος - Γεώργιος

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ