ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον υπ’ αρ. 01.03.Β Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 180463)

05/01/2023

           

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία 

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη: 05/01/2023

 

Αριθμ. Πρωτ.: 19

 

 

 

Προς: Όλους τους ενδιαφερομένους

 

 

 

ΘΕΜΑ: Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον υπ’ αρ. 01.03.Β Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 180463)

 

Σε συνέχεια της Ορθής Επανάληψης του Παραρτήματος Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης,  για να μπορέσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους και για την ομαλή συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προσφορών του υπ’αρ. 01.03.Β Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών», από την Τρίτη, 10/01/2023 για την Τρίτη, 17/01/2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Οι υπόλοιπες προθεσμίες που αφορούν τη διακήρυξη του διαγωνισμού μετατίθενται σε αντιστοιχία με την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.programathos.gr, καθώς και στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, όπου ο διαγωνισμός έχει λάβει Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 180463.

 
 

 

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

 

 

Ο χειριστής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αρχοντής Χρήστος - Γεώργιος

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ