ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 01.03.Β Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 180463)

04/01/2023

           

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία 

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη: 04/01/2023

 

Αριθμ. Πρωτ.: 13

 

 

 

Προς: Όλους τους ενδιαφερομένους

 

 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 01.03.Β Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 180463)

 

Ερώτημα:
«Σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3.2 Τεχνική προσφορά της διακήρυξης:
«2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
Στην Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνεται συμπληρωμένος ο Πίνακας Προδιαγραφών-Συμμόρφωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.»
 
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε αν η τεχνική προσφορά απαιτείται να περιλαμβάνει μόνο συμπληρωμένο το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως έχει επισυναφθεί στα τεύχη του διαγωνισμού από την αναθέτουσα αρχή με το οποίο δηλώνεται ότι «Η προσφορά καλύπτει απόλυτα όλους τους σχετικούς όρους, απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι.» δηλώνοντας με τον τρόπο αυτό ότι καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή ή αν πέραν του ανωτέρω εντύπου της Τεχνικής Προσφοράς απαιτείται κατάθεση πιστοποιητικών των ειδών προτύπων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.»
 
 
 
 
 
Απάντηση
Στην παράγραφο 2.4.3.2 της διακήρυξης η πρόταση: «Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.» τέθηκε εκ παραδρομής.
Οι τεχνικές προσφορές που θα υποβληθούν στα πλαίσια του υπ’ αρ. 01.03.Β διαγωνισμού απαιτείται να περιλαμβάνουν μόνο συμπληρωμένο το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, στο οποίο οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν την κάλυψη όλων των απαιτήσεων που έχουν τεθεί για τα υλικά.  Δεν απαιτείται η υποβολή άλλων εγγράφων ή δικαιολογητικών. 
Η κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών και η καταλληλότητα των ειδών της προμήθειας θα ελέγχονται κατά τις παραδόσεις των υλικών από τον ανάδοχο, όπου θα ζητούνται τα σχετικά πιστοποιητικά.
 
 

 

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

 

 

Ο χειριστής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αρχοντής Χρήστος - Γεώργιος

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ