ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Θέμα: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωσης διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Επείγουσες αποκαταστάσεις σε ζωτικής σημασίας υποδομές και σε πρανή κτιριακών εγκαταστάσεων»

08/08/2022

           

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία 

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη:

08/08/2022

Αριθμ. Πρωτ.:

236

 

 

 

Θέμα: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωσης διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Επείγουσες αποκαταστάσεις σε ζωτικής σημασίας υποδομές και σε πρανή κτιριακών εγκαταστάσεων»

 

Η Τεχνική Υπηρεσία της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841 B΄/29.12.2017) Απόφαση του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών.

Θα προβεί στην διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επείγουσες αποκαταστάσεις σε ζωτικής σημασίας υποδομές και σε πρανή κτιριακών εγκαταστάσεων», προϋπολογισμού 4.549.695,44 €, το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και έχει ενταχθεί στη ΣΑΕΠ 808 του ΠΔΕ 2022 με κωδικό 2020ΕΠ80800001 (ΑΔΑ: ΨΘΣΑ46ΜΤΛΡ-ΩΑΧ).

Για το λόγο αυτό ανακοινώνει ότι η αρμόδια επιτροπή της παρ. 5.4.1 του αρ. 5 της υπ’ αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αρ. Φ.2/40/ΠΑ 3441/26.01-08.02.2022 απόφαση της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους Άθω σε ετήσια βάση για την διεξαγωγή κληρώσεων μέσω του ΜΗΜΕΔ, θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του διαγωνισμού του έργου του θέματος, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην ιστοσελίδα https://mimed.ggde.gr, για την επιλογή των απαιτούμενων τεχνικών υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Επείγουσες αποκαταστάσεις σε ζωτικής σημασίας υποδομές και σε πρανή κτιριακών εγκαταστάσεων», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 10/08/2022 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας του Μη.Μ.Ε.Δ. (https://mimed.ggde.gr), στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Λαέρτου 22, Πυλαία.

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α)της Αναθέτουσας Αρχής: www.programathos.gr

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: https://mimed.ggde.gr.

 

 

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους

       

 

 

 

Ανδρέας Δροσάκης

 Πολιτικός Μηχανικός

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ