ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Απάντηση σε αιτήματα χορήγησης παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών του δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Άγιον Όρος (προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 183334)

22/12/2021

           

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία 

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη: 22/12/2021

 

Αριθμ. Πρωτ.: 626

 

 

 

Προς: Όλους τους ενδιαφερομένους

 

 

 

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αιτήματα χορήγησης παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών του δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Άγιον Όρος (προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 183334)

 

Σε συνέχεια των αιτημάτων από οικονομικούς φορείς για χορήγηση παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι,  σύμφωνα με την παρ. 2.3 της διακήρυξης και το άρθρο 60 του Ν.4412/2016:
«Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. …...»
Οι ως άνω α) και β) λόγοι δεν υφίστανται στον ανωτέρω διαγωνισμό. 
Επίσης, η προθεσμία που δόθηκε στη διακήρυξη του διαγωνισμού για την υποβολή προσφορών, η οποία είναι μεγαλύτερη από την ελάχιστη προθεσμία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, θεωρείται ότι επαρκεί ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών.
 
Συνεπώς, δεν θα δοθεί παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών.

 

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

 

 

 

Ο χειριστής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αρχοντής Χρήστος - Γεώργιος

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ