ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον υπ’ αρ. 02.08 Διαγωνισμό, με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου ντίζελ κίνησης» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 143443)

14/12/2021

           

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία 

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη:

14/12/2021

Αριθμ. Πρωτ.:

613

 

Προς: Όλους τους ενδιαφερομένους

 

 

 

ΘΕΜΑ: Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον υπ’ αρ. 02.08 Διαγωνισμό, με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου ντίζελ κίνησης» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 143443)

 

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 43492 ΕΞ 2021/08.12.2021 εγγράφου του Τμήματος Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και πολυκαναλική παροχή υπηρεσιών υποστήριξης χρηστών για τα ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ» και για την ομαλή συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προσφορών του υπ’ αρ. 02.08 Διαγωνισμού για την «Προμήθεια πετρελαίου ντίζελ κίνησης», για τις ανάγκες του έργου: «Βελτίωση βατότητας των υφισταμένων δασικών δρόμων αντιπυρικής προστασίας Ι. Μ. Ξηροποτάμου», από την Τρίτη, 21/12/2021 για την Τρίτη, 28/12/2021 και ώρα 10:00 π.μ..

Οι υπόλοιπες προθεσμίες που αφορούν τη διακήρυξη του διαγωνισμού μετατίθενται σε αντιστοιχία με την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.programathos.gr, καθώς και στο www.promitheus.gov.gr, όπου ο διαγωνισμός έχει λάβει Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 143443.

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ.

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

 

 

 

 

ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

           

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία 

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη:

14/12/2021

Αριθμ. Πρωτ.:

613

 

Προς: Όλους τους ενδιαφερομένους

 

 

 

ΘΕΜΑ: Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον υπ’ αρ. 02.08 Διαγωνισμό, με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου ντίζελ κίνησης» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 143443)

 

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 43492 ΕΞ 2021/08.12.2021 εγγράφου του Τμήματος Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και πολυκαναλική παροχή υπηρεσιών υποστήριξης χρηστών για τα ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ» και για την ομαλή συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προσφορών του υπ’ αρ. 02.08 Διαγωνισμού για την «Προμήθεια πετρελαίου ντίζελ κίνησης», για τις ανάγκες του έργου: «Βελτίωση βατότητας των υφισταμένων δασικών δρόμων αντιπυρικής προστασίας Ι. Μ. Ξηροποτάμου», από την Τρίτη, 21/12/2021 για την Τρίτη, 28/12/2021 και ώρα 10:00 π.μ..

Οι υπόλοιπες προθεσμίες που αφορούν τη διακήρυξη του διαγωνισμού μετατίθενται σε αντιστοιχία με την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.programathos.gr, καθώς και στο www.promitheus.gov.gr, όπου ο διαγωνισμός έχει λάβει Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 143443.

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ.

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

 

 

 

 

ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

 

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ