ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ένταξη της Πράξης «Αντιπλημμυρική προστασία και διευθέτηση ομβρίων περιβάλλοντος Καρυών Αγίου Όρους» με Κωδικό ΟΠΣ 5008061 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

02/10/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ


Έχοντας υπόψη:


Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


 1. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014),
 2. Την με αριθμό C(2014) 10167 final/18?12?2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρικής Μακεδονίας» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP002),
 3. Την υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-7-2015 (ΦΕΚ 1822/24-8-2015) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,
 4. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΥΑ 32677/ΕΥΘΥ 332/23.03.2015 (ΦΕΚ 716/Β/24.04.2015) με την οποία συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 5. Την υπ' αριθ. 9752/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά με την επικύρωση του αποτελέσματος των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και 25ης Μαΐου 2014, για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
 6. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», που αφορούν την έγκριση της μεθοδολογίας και των

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση


Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κωδικός ΟΠΣ: 5008061 (Κωδ. Απόφασης:3548)


 

Σελίδα 1

 

 

ΑΔΑ: ΨΖΗΒ7ΛΛ-0ΓΕ


κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Ε.Π., όπως αυτά ισχύουν,

 1. Την υπ' αριθ. 2979/31-5-2017 (Κωδικός: 038.5a) πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων», όπως ισχύει,
 2. Την υπ' αριθ. ΠΑ2339/1-6-2017 (ΕΥΔ: 3026/2-6-2017) αίτηση χρηματοδότησης πράξης του Δικαιούχου "Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους" προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΠΚΜ,
 3. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο αξιολόγησης και στον Πίνακα Οριστικής Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ -ΕΣΠΑ,
 4. Την υπ' αριθ. 4721/25-9-2017 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ. «Κεντρική Μακεδονία»,

Αποφασίζει

την ένταξη της Πράξης «Αντιπλημμυρική προστασία και διευθέτηση ομβρίων περιβάλλοντος Καρυών Αγίου Όρους» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία».


Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).


Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ


1.Κωδικός Πράξης /MIS (ΟΠΣ):

5008061

2.Δικαιούχος:

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ

3.Κωδικός Δικαιούχου:

50502021

4. Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η μελετώμενη περιοχή, έκτασης που αγγίζει τα 500 στρέμματα, ευρίσκεται σε μέσο υψόμετρο 330 μ, περικλείεται δυτικά από την κορυφογραμμή των υψωμάτων «Καίσαρη» ύψους 673 μ., βόρεια και νότια αποκλίνουν προς αυτήν οι γειτονικοί λόφοι ενώ ανατολικά το έδαφος έχει φθίνουσα κλίση προς βορειανατολικά. Για την επίτευξη του βασικού σκοπού της προστασίας της περιοχής Καρύων Αγίου Όρους θα υλοποιηθούν τα παρακάτω:

 • Διευθέτηση ρέματος «Αγία Τριάδα», Διευθέτηση ρέματος «Αγίου Νικολάου - Νταβίλα», Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού από οπλισμένο σκυρόδεμα για τη διευθέτηση υδάτων και την αντιπλημμυρική προστασία εντός οικισμού Καρυών,
 • • Διευθέτηση ρέματος στα κατάντη του Αντιπροσωπείου της Εσφιγμένου μήκους 350μ,
 • Εξομάλυνση κλίσεων και διευθέτηση των υδάτων του χώρου πλησίον της στάθμευσης οχημάτων Πυροσβεστικού σταθμού και κατασκευή ιρλανδικής διάβασης,
 • Μικροεπεμβάσεις για τη διαμόρφωση και του διευθέτηση του ρέματος Κουτλουμουσίου.____________________________
 1. Παραδοτέα πράξης:

Η πράξη πρόκειται να υλοποιηθεί σε ένα υποέργο κατασκευής, σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία, και αναλυτικότερα περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Για την επίτευξη του βασικού σκοπού της προστασίας της περιοχής Καρύων Αγίου Όρους θα υλοποιηθούν τα παρακάτω:

 1. Διευθέτηση ρέματος «Αγία Τριάδα»
 2. Διευθέτηση ρέματος «Αγίου Νικολάου-Νταβίλα»
 3. Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού από οπλισμένο σκυρόδεμα για τη διευθέτηση υδάτων και την αντιπλημμυρική προστασία εντός οικισμού Καρυών
 4. Διευθέτηση ρέματος στα κατάντη του Αντιπροσωπείου της Εσφιγμένου μήκους 350μ.
 5. Εξομάλυνση κλίσεων και διευθέτηση των υδάτων του χώρου πλησίον της στάθμευσης οχημάτων Πυροσβεστικού σταθμού και κατασκευή ιρλανδικής διάβασης
 6. Μικροεπεμβάσεις για τη διαμόρφωση και του διευθέτηση του ρέματος Κουτλουμουσίου Σε συνέχεια των ως άνω προκύπτουν κατασκευαστικές εργασίες ως κάτωθι:
 7. Εκθαμνώσεις - εκριζώσεις
 8. Εκσκαφές - επιχώσεις 3. Κατασκευές ξυλότυπων - σιδηρότυπων και σιδηρού οπλισμού
 9. Κατασκευές από σκυρόδεμα
 10. Επενδύσεις στεγανοποίησης - μόνωσης με ασφαλτική επάλειψη
 11. Αρμολογήματα - Επιχρίσματα
 12. Λιθοστρώσεις αρμολογημένες - βάσεις οδοστρωσίας

 

Ευρωπαϊκή Ένωση


Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κωδικός ΟΠΣ: 5008061 (Κωδ. Απόφασης:3548)


 

Σελίδα 2

 

 

ΑΔΑ: ΨΖΗΒ7ΛΛ-0ΓΕ


6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΕΙΚΤΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

CO20

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα

Άτομα

Λιγότερο

ανεπτυγμένες

περιφέρειες

1.000,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/06/2018.

8.

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/08/2019.

9.

10.

Η ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης του κύριου υποέργου ορίζεται η 01/06/2018.

[η ημερομηνία προσδιορίζεται με βάση τον χρονοπρογραμματισμό του δικαιούχου, όπως αυτός αποτυπώνεται στο ΤΔΠ και λαμβάνει υπόψη τις προθεσμίες του άρθρου 28 του Ν. 4314/2014.]

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN

 

Α.1. Άμεσες δαπάνες

i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ

797.972,62

797.972,62

0,00

 

ii. ΦΠΑ

0,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ

797.972,62

797.972,62

0,00

 

ΣΥΝΟΛΑ

797.972,62

797.972,62

0,00

 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

797.972,62

 1. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 797.972,62 €

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

13. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 797,972.62 €.


Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:


ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΩΔ. ΣΑ

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ

ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙ ΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

ΕΠ0081

2017ΕΠ00810042

Νέο Εργο ΠΔΕ

NAI

 

797.972,62

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.


14. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 797,972.62 €.


Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.


 

Ευρωπαϊκή Ένωση


Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κωδικός ΟΠΣ: 5008061 (Κωδ. Απόφασης:3548)


 

Σελίδα 3

 

 

ΑΔΑ: ΨΖΗΒ7ΛΛ-0ΓΕ


Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.


Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ


Συνημμένα:

Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης Κοινοποίηση:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Β. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη


Εσωτερική διανομή:
Μονάδα Β2


 

Ευρωπαϊκή Ένωση


Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κωδικός ΟΠΣ: 5008061 (Κωδ. Απόφασης:3548)


 

Σελίδα 4πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ