ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤH

05/02/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤH

Η Ιερά Κοινότητα  Αγίου Όρους στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός» (MIS 485702) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΠΑ 2014-2020, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός εξειδικευμένου επιστήμονα πληροφορικής σε έργα ψηφιακού  πολιτιστικού αποθέματος, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, για την στήριξη των δράσεων του 2ου υποέργου «Προστιθέμενη αξία στην πράξη» που υλοποιείται με ίδια μέσα – αυτεπιστασία.

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα είναι έξι μήνες (6) με δυνατότητα ανανέωσης βάσει των αναγκών των επιμέρους δράσεων και σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι μεγαλύτερη της διάρκειας του υποέργου.

Η χρονική διάρκεια του υποέργου είναι από 01/01/2016 έως 30/12/2018.

Αντικείμενο του έργου θα αποτελεί η τεχνική παρακολούθηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ψηφιοποίησης, επεξεργασίας τεκμηρίωσης, διαχείρισης και προβολής του πολιτιστικού αποθέματος του Αγίου Όρους.

Επίσης, ο πληροφορικός επιστήμονας θα έχει την ευθύνη τήρησης των προτύπων και πρωτοκόλλων διαλειτουργικότητας των ψηφιακών εφαρμογών καθώς τον έλεγχο και την διασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων της πράξης.

Σε συνεργασία με τους τεκμηριωτές του υλικού θα συμβάλει στην παραμετροποίηση των λογισμικών προγραμμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα τεκμηρίωσης, διαχείρισης και προβολής  των πολιτιστικών πόρων.

Το έργο θα αναπτυχθεί  εντός του Αγίου Όρους μέσω της ανάπτυξης 14 ψηφιακών νησίδων – εργαστηρίων.

Τεύχος αναλυτικής Προκήρυξης καθώς και υπόδειγμα αίτησης αυμμετοχής, διατίθενται στην καρτέλα «ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ» στην παρούσα ιστοσελίδα (www.programathos.gr )

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

Ο υπεύθυνος έργου

Κ. ΠΑΤΣΕΑΣ

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ