ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

10.01.14/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ‘‘ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΤΕΧΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ»

13/10/2015

 

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ΄ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ, Ι.Μ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ»

(Κωδ. Πράξης: 376094 - ΚΩΔ ΠΔΕ: 2012ΕΠ00880057)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 10.01.14/2015

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

‘‘ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΤΕΧΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ»

που αφορά το 10ο Υ/Ε της εν λόγω πράξης.

Ενδεικτικού Π/Υ : 136.140,00 €

Το Δικαίωμα προαίρεσης της Α.Α. δύναται να ανέλθει, επί πλέον,

στο 5% για την ομάδα Α ήτοι: 2.826,00 €

στο 10% για την ομάδα Β ήτοι: 6.522,00 €

στο 3% για την ομάδα Δ ήτοι: 432,00 €

Κριτήριο επιλογής αναδόχου: η χαμηλότερη προσφορά

Διάρκεια σύμβασης: έως 2 ΜΗΝΕΣ & μέχρι 30/11/2015

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 12/11/2015

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 12/11/2015

Ημερομηνία δημοσίευσης στην ΕτΚ 9/10/2015

Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο 9/10/2015

 

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Τακτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007) για την επιλογή αναδόχου/ων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΤΕΧΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ΄ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ, Ι.Μ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ» στο Άγιον Όρος.

Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει:

ΟΜΑΔΑ 1: ΜΑΡΜΑΡΑ                                       

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: 56.520,00 με προαίρεση 5% (2.826,00 )  ήτοι 59.346,00

ΟΜΑΔΑ 2: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: 65.220,00 με προαίρεση 10% (6.522,00 €)  ήτοι 71.742,00 €

ΟΜΑΔΑ 3: ΠΕΡΙΤΕΧΝΕΣ ΟΡΟΦΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: 14.400,00 με προαίρεση 3% (432,00 €)  ήτοι 14.832,00 €

Ενδεικτικός αρχικός προϋπολογισμός: 136.140,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.

Η Α.Α. δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης μέχρι του ποσού των 9.780,00 €:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 145.920,00 €

Το ποσό δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ λόγω του ειδικού καθεστώτος στο Άγιο Όρος.

Προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης από την υπογραφή της έως 2 ΜΗΝΕΣ & μέχρι 30/11/2015

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και έχουν την έδρα τους στο εσωτερικό ενός από τα παραπάνω κράτη, β) Συνεταιρισμοί εμπορίας, γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.

Γλώσσα: Ελληνική   

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/11/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους στην Διεύθυνση CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Ημερομηνία  αποσφράγισης προσφορών: 12/11/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους στην Διεύθυνση CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Πρόσωπα που επιτρέπονται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Κριτήρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη προσφορά.

Αναλυτική Διακήρυξη και ΟΛΑ τα τεύχη διαγωνισμού: διατίθενται όλες τις εργάσιμες ημέρες έως    11/11/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 με καταβολή 15 € στα γραφεία της ΙΚΑΟ - CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: http://www.programathos.gr.

Email: d.gatzonis@ikao.ondsl.gr, τηλ:. +30231888553, fax: +302310888646, (αρμόδιοι υπάλληλοι: Δ. Γκατζώνης –  Ι. Μπρίκος). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αν το επιθυμούν να προβούν οι ίδιοι στην αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη.

Η ΙΚΑΟ αποστέλλει τα τεύχη του διαγωνισμού μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, ή ιδιωτικών εταιρειών κατ΄ επιλογή του ενδιαφερόμενου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.

Πηγή χρηματοδότησης: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ), έργο «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ΄ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ, Ι.Μ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 376094 -   ΚΩΔ ΠΔΕ: 2012ΕΠ00880057). Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τους αναδόχους, κατά το ποσοστό της σύμβασης τους στο συνολικό ποσό των συμβάσεων του διαγωνισμού.

 

 

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 08/10/2015

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

της Ι. Κοινότητος Αγ. Όρους

 

 

Δημήτρης Γκατζώνης

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ