ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

06A.14A.01 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ : Α) ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, Β) ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, Γ) ΘΥΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, Δ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

23/09/2015

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΣΠΑ

Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -

ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

(Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

 

 

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΔΕΣΤΟΥ, Ι. ΣΚΗΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ, Ι. ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ»

(Κωδ. Πράξης: 393586 - ΚΩΔ ΠΔΕ: 2013ΕΠ00880013)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 06α.14α.01

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

‘‘ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ : Α) ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, Β) ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, Γ) ΘΥΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, Δ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

που αφορά το 1ο Υ/Ε της εν λόγω πράξης.

Ενδεικτικού Π/Υ : (67.966,52 € + Προαίρεση) 73.457,60

Το Δικαίωμα προαίρεσης της Α.Α. δύναται να ανέλθει, επί πλέον,

στο 7% για την ομάδα Α ήτοι: 3.530,46€

στο 7% για την ομάδα Β ήτοι: 458,74€

στο 15% για την ομάδα Δ ήτοι: 1.501,88€

Κριτήριο επιλογής αναδόχου: η χαμηλότερη προσφορά

Διάρκεια σύμβασης: έως 45 ΗΜΕΡΕΣ & μέχρι 15/11/2015

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 27/10/2015

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 27/10/2015

Ημερομηνία δημοσίευσης στην ΕτΚ 25/09/2015

Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο 24/09/2015

 

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Τακτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007) για την επιλογή αναδόχου/ων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ : Α) ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, Β) ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, Γ) ΘΥΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, Δ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. Κ. ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΔΕΣΤΟΥ, Ι. Σ. ΑΓ. ΑΝΝΗΣ, Ι. Μ.  Μ. ΛΑΥΡΑΣ» στο Άγιον Όρος.

Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει:

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ                                

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: 50.435,21€ με προαίρεση 7% (3.530,46€)  ήτοι 53.965,67

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: 6.553,49 € με προαίρεση 7% (458,74€)  ήτοι 7.012,23

ΟΜΑΔΑ Γ: ΘΥΡΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: 965,31

ΟΜΑΔΑ Δ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: 10.012,51 € με προαίρεση 15% (1.501,88€)  ήτοι 11.514,39

Ενδεικτικός αρχικός προϋπολογισμός: 67.966,52 € χωρίς το Φ.Π.Α.

Η Α.Α. δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης μέχρι του ποσού των 5.491,08 €:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 73.457,60 €

Το ποσό δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ λόγω του ειδικού καθεστώτος στο Άγιο Όρος.

Προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης από την υπογραφή της έως 45 ΗΜΕΡΕΣ & μέχρι 15/11/2015.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και έχουν την έδρα τους στο εσωτερικό ενός από τα παραπάνω κράτη, β) Συνεταιρισμοί εμπορίας, γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.

Γλώσσα: Ελληνική   

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 27/10/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους στην Διεύθυνση CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Ημερομηνία  αποσφράγισης προσφορών: 27/10/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους στην Διεύθυνση CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Πρόσωπα που επιτρέπονται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Κριτήρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη προσφορά.

Αναλυτική Διακήρυξη και ΟΛΑ τα τεύχη διαγωνισμού: διατίθενται όλες τις εργάσιμες ημέρες έως    26/9/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 με καταβολή 15 € στα γραφεία της ΙΚΑΟ - CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: http://www.programathos.gr.

Email: d.gatzonis@ikao.ondsl.gr, τηλ:. +30231888553, fax: +302310888646, (αρμόδιοι υπάλληλοι: Δ. Γκατζώνης –  Ι. Μπρίκος). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αν το επιθυμούν να προβούν οι ίδιοι στην αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη.

Η ΙΚΑΟ αποστέλλει τα τεύχη του διαγωνισμού μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, ή ιδιωτικών εταιρειών κατ΄ επιλογή του ενδιαφερόμενου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.

Πηγή χρηματοδότησης: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ), έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΔΕΣΤΟΥ, Ι. ΣΚΗΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ, Ι. ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 393586 -   ΚΩΔ ΠΔΕ: 2013ΕΠ00880013). Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τους αναδόχους, κατά το ποσοστό της σύμβασης τους στο συνολικό ποσό των συμβάσεων του διαγωνισμού.

 

 

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 23/09/2015

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

της Ι. Κοινότητος Αγ. Όρους

 

 

Δημήτρης Γκατζώνης

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ