ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ

04/08/2015

  

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΣΠΑ

Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -

ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

(Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

 

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ Ι. Μ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ»

(Κωδ. Πράξης: 376094 - ΚΩΔ ΠΔΕ: 2012ΕΠ00880057)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 09.01.14/2015

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ

Ενδεικτικού Π/Υ : 120.842,50 €.

Κριτήριο επιλογής αναδόχου: η χαμηλότερη προσφορά

Διάρκεια σύμβασης: έως 45 ΗΜΕΡΕΣ & μέχρι 15/11/2015

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 23/09/2015

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 23/09/2015

Ημερομηνία δημοσίευσης στην ΕτΚ 21/08/2015

Ημερομηνία δημοσίευσης στον τύπο 21/08/2015

 

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007) για την επιλογή αναδόχου/ων για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ Ι. Μ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ »

Συγκεκριμένα η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ περιλαμβάνει:

ΟΜΑΔΑ 1: Θύρες ταμπλαδωτές, Θύρες ταμπλαδωτές με υαλοστάσια, Υαλοστάσια >1m2, Υαλοστάσια <1m2 μονόφυλλα , Υαλοστάσια <1m2 πολύφυλλα , Σίτες παραθύρων , Εργασία τοποθέτησης κουφωμάτων και σιτών ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (1) : 61.674,50 €

ΟΜΑΔΑ 2: Ξύλινο τέμπλο ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (2) : 59.168,00

Ενδεικτικός αρχικός Προϋπολογισμός: εκατόν είκοσι χιλιάδες οκτακόσια σαράντα δυο  ευρώ και πενήντα λεπτά, (120.842,50 €) χωρίς το Φ.Π.Α.

Το ποσό δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ λόγω του ειδικού καθεστώτος στο Άγιο Όρος

 

Προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης από την υπογραφή της έως 45 ΗΜΕΡΕΣ & μέχρι 15/11/2015.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και έχουν την έδρα τους στο εσωτερικό ενός από τα παραπάνω κράτη, β) Συνεταιρισμοί εμπορίας, γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών,

Εφόσον έχουν ως άσκηση επαγγέλματος τις ανωτέρω δραστηριότητες.

Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 23/09/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους στην Διεύθυνση CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Ημερομηνία  αποσφράγισης προσφορών: 23/09/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 μ.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους στην Διεύθυνση CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Πρόσωπα που επιτρέπονται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Κριτήρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη προσφορά.      

Αναλυτική Διακήρυξη και ΟΛΑ τα τεύχη διαγωνισμού: διατίθενται όλες τις εργάσιμες ημέρες έως    22/09/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 (ώρες 10.00 π.μ.-13.30 μ..μ.) με καταβολή 15 € στα γραφεία της ΙΚΑΟ - CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: http://www.programathos.gr.

Email: d.gatzonis@ikao.ondsl.gr, τηλ:. +30231888553, fax: +302310888646, (αρμόδιοι υπάλληλοι: Δ. Γκατζώνης –  Ι. Μπρίκος). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αν το επιθυμούν να προβούν οι ίδιοι στην αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη.

Η Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στην Ε.Ε.Ε.Ε. την 4/8/2015.

Η ΙΚΑΟ αποστέλλει τα τεύχη του διαγωνισμού μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, ή ιδιωτικών εταιρειών κατ΄ επιλογή του ενδιαφερόμενου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.

Πηγή χρηματοδότησης: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ), έργο ««ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ Ι. Μ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ» (Κωδ. Πράξης: 376094 - ΚΩΔ ΠΔΕ: 2012ΕΠ00880057).

 

 

 

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 02/08/2015

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

της Ι. Κοινότητος Αγ. Όρους

 

 

 

 

Δημήτρης Γκατζώνης

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ