ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

17/07/2015

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»

ΕΡΓΟ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ»

 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την ανάθεση του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ», με προϋπολογισμό 157.495.00  ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, και απρόβλεπτα). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό, 157.495,00 ΕΥΡΩ  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

 

 

Δια του παρόντος, σας ενημερώνουμε ότι η Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους, λόγω της τραπεζικής αργίας και της αδυναμίας έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, αποφασίζει να αναβάλλει τον διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ»

 

Ως νέα ημερομηνία διενέργειας του παραπάνω διαγωνισμού ορίζεται η 30/07/2015 ημέρα Πέμπτη  ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους κ.λ.π. πληροφορίες σχετικά με το έργο, μέχρι την 29.07.2015 ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους, στον δεύτερο όροφο του κτιρίου C του Capital Trade Center, επί της οδού Λαέρτου 22 – 57001 Πυλαία, Θεσσαλονίκη  και ώρα 10:30 – 14:00.

 

 

 

                                                                                        

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 16/07/2015

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

της Ι. Κοινότητος Αγ. Όρους

 

 

 

Δημήτρης Γκατζώνης

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ