ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

17/07/2015

          

 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

  

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

         για την πράξη  :

«Προμήθεια εξοπλισμου διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Αγίου Όρους»

                                                                        

               

Η ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ,

 

  ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ

 

ΤΟ ΔΙΕΘΝΗ Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την πράξη: «Προμήθεια εξοπλισμου διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Αγίου Όρους» προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (1.332.400,00€). Το ποσό δεν υπόκειται σε καθεστώς ΦΠΑ.

 

   1.-  ΤΟΠΟΣ  - ΝΕΟΣ  ΧΡΟΝΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ

Λαέρτου 22 – 57001 – Πυλαία θεσσαλονίκη

 

      30/07/2015

 

Πέμπτη

 

 10.00 μμ

 

Προσφορές που κατατίθενται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν.

 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους ισχύουν και δεσμεύουν αυτούς για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

2.- ΤΟΠΟΣ  -  ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ

Λαέρτου 22 – 57001 – Πυλαία θεσσαλονίκη

 

31/7/2015

 

Παρασκευή

 

11:00 π.μ

                                               

                                           Ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας

                                              της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους

                                                          

 

 

                                                              Δημήτριος Γκατζώνης

                                                             Αρχιτέκτων μηχανικός

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ