ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 06.14A.01 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ‘‘ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ Α) ΞΥΛΕΙΑΣ Β) ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Γ) ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Δ) ΘΥΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤ) ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ζ) ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Η) ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θ) ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Ι) ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΙΝΗΣ»

16/07/2015

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΔΕΣΤΟΥ, Ι. ΣΚΗΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ, Ι. ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ»

(Κωδ. Πράξης: 393586 - ΚΩΔ ΠΔΕ: 2013ΕΠ00880013)

 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 06.14A.01

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

‘‘ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ Α) ΞΥΛΕΙΑΣ Β) ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Γ) ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Δ) ΘΥΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤ) ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ζ) ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Η) ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θ) ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Ι) ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΙΝΗΣ» που αφορά το 1ο Υ/Ε της εν λόγω πράξης.

 

 

Δια του παρόντος, σας ενημερώνουμε ότι η Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους, λόγω της τραπεζικής αργίας και της αδυναμίας έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, αποφασίζει να αναβάλλει εκ νέου τον διαγωνισμό 06.14α.01/2015, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ: Α) ΞΥΛΕΙΑΣ Β) ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Γ) ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Δ) ΘΥΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤ) ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ζ) ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Η) ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θ) ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Ι) ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΙΝΗΣ, του υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΔΕΣΤΟΥ, Ι. ΣΚΗΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ, Ι. ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ».

 

Ως νέα ημερομηνία διενέργειας του παραπάνω διαγωνισμού ορίζεται η Τετάρτη  22/07/2015.

 

 

                                                                                        

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 16/07/2015

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

της Ι. Κοινότητος Αγ. Όρους

 

 

 

Δημήτρης Γκατζώνης

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ