ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΙΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Αγίου Όρους

12/06/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ     Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΞΗ  : «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Αγίου Όρους»   TEXNIKH ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός πράξης:   1.332.400,00€   Απόφαση Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους Άθω: Φ.2/40/ΠΑ1458-02-15.12.2014 Αριθμός Πρωτοκόλλου:   Πληροφορίες για Τεύχη:  CAPITAL TRADE CENTER  Τηλέφωνο       : 2310888553  Fax                  :  2310888646  Δ/νση  : Λαέρτου 22 - ΚΤΙΡΙΟ Γ – 57001 – Πυλαία    Χρηματοδότηση : ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2007-2013  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ  ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ (Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη)  ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ – ΕΣΠΑ 2007-2013        ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την πράξη  : «Προμήθεια εξοπλισμου διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Αγίου Όρους»        

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Η ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ,

έχοντας υπ΄ όψιν :

 

1.  Την με αρ. πρωτ. οικ. 128828/25-07-2014 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων με θέμα την ένταξη της πράξης «Έργα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αγίου Όρους» με κωδικό MIS 448176 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013»

2. Την με αριθμό πρωτ.  Απόφαση Προέγκρισης Δημοπράτησης του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ

3. Την υπ΄ αριθμ Φ.2/40/ΠΑ1458-02-15.12.2014 απόφαση της Ιεράς Κοινοτητος Αγίου Όρους με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της παρούσας προμήθειας

4. Την υπ΄ αριθμ.  347/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ΕΓΙΝΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ καθορίστηκαν οι όροι του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την παρούσα προμήθεια

 

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

ΔΙΕΘΝΗ Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την πράξη: «Προμήθεια εξοπλισμου διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Αγίου Όρους» προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (1.332.400,00€). Το ποσό δεν υπόκειται σε καθεστώς ΦΠΑ.

 

 Η διάρκεια της πράξης (ο χρόνος παράδοσης των ειδών) ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.

 

η συνολική πράξη διαιρείται σε τρία διακριτά επί μέρους ΤΜΗΜΑΤΑ, τα οποία έχουν την ακόλουθη

αρίθμηση και τίτλους :

ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια εβδομήντα (70) απλών κάδων κομποστοποίησης, τριών (3) εξελιγμένων κάδων κομποστοποίησης, τεσσάρων (4) εξελιγμένων συστημάτων κομποστοποίησης και ενενήντα (90) κάδων ανακυκλωσίμων υλικών»

ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων συλλογής ανακυκλωσίμων υλικών»

ΤΜΗΜΑ 3: «Προμήθεια δύο (2) αυτοσυμπιεζόμενων Container μεταφόρτωσης, δύο (2) Container αποθήκευσης ογκωδών & AHHE, ενός (1) οχήματος μεταφοράς αυτοσυμπιεζόμενων container, μιας (1) μεταλλικής ράμπας και μιας (1) χοάνης εκφόρτωσης και διαμόρφωση γηπέδου σταθμού μεταφόρτωσης»

 

Γίνονται δεκτές διακριτές προσφορές για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της πράξης. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο της πράξης, αλλά και οι προσφορές για μέρος μόνον ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

 

1.- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕ-ΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙ-ΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΧΙ

    2.- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

      Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον σαράντα (40) ημερών  από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε.Κ.) σύμφωνα με το άρθρο 32§5και 6 του ΠΔ 60/2007. Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται και στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Τ.Δ.Δ.Σ.) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) & στον Ελληνικό Τύπο. Οι εν λόγω ημερομηνίες έχουν ως κάτωθι :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Ε.Ε.Κ.

09/06/2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ.Δ.Σ. (ΦΕΚ)

12/06/2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ  (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)

 

13/6/2015

  

3.-  ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ

Λαέρτου 22 – 57001 – Πυλαία θεσσαλονίκη

 

      20/07/2015

 

Δευτέρα

 

 10.00 μμ

 

Προσφορές που κατατίθενται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν.

 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους ισχύουν και δεσμεύουν αυτούς για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄.

 

4.- ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ

Λαέρτου 22 – 57001 – Πυλαία θεσσαλονίκη

 

21/7/2015

 

Τρίτη

 

11:00 π.μ

     5.- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

     Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

α)  τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα

β)  ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά

γ)  συνεταιρισμοί

δ)  κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις / κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά.

  6.- ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι δαπάνες του συγκεκριμένου Υποέργου θα βαρύνουν τις πιστώσεις της Πράξης «Έργα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αγίου Όρους» με κωδικό MIS 448176 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κωδικός MIS 448176.  

    7.-  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ

     Για την παραλαβή του τεύχους της διακήρυξης σε έντυπη μορφή απαιτείται η καταβολή αντιτίμου δεκαπέντε (15) ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι που θα ζητήσουν και θα παραλάβουν την διακήρυξη θα πρέπει να προσκομίσουν στην Α.Α. πλήρη στοιχεία τους για επικοινωνία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση). Σε περίπτωση που τα τεύχη δημοπράτησης ή τα σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό έγγραφα ζητηθούν εγκαίρως, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται μέσα σε έξι (6) εργάσιμες μέρες από την λήψη της σχετικής έγγραφης αίτησης.

 

    Η απόφαση διακήρυξης και τα παραρτήματά της διατίθεται επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους Άθω :  www.programathos.gr

 

    8.- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

    Σε περίπτωση που ζητηθούν εγγράφως και εμπροθέσμως από τους ενδιαφερόμε­νους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχε­τικά με τα έγγραφα του παρόντος διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.

    Οι ερωτήσεις των ενδιαφερομένων καθώς και όλες οι απαντήσεις / διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους:

www. programathos.gr , καθ’ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.

    9.-  ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

   Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται Ανάδοχος, στην δε Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

ΣΗΜ. 1: Όλα τα Τεύχη καθώς και το ειδικό έντυπο Παραλαβής, διατίθενται στην καρτέλα «ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» στην παρούσα ιστοσελίδα ( www.programathos.gr )

 

ΣΗΜ. 2: Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει  να συμπληρώνουν το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο στα συννημένα  με  τα στοιχεία τους και να το αποστέλλουν με fax στο 2310 888646  ή εναλλακτικά με e-mail στοd.gatzonis@ikao.ondsl.gr,  έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής

                                       

                                           Ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας

                                              της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους

                                                          

 

 

                                                              Δημήτριος Γκατζώνης

                                                             Αρχιτέκτων μηχανικός

           

                       

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ