ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

03.06.02/2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

15/05/2015

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΤΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ»

 (Κωδ. ΟΠΣ: 393598  -   ΚΩΔ ΠΔΕ: 2013ΕΠ00880016)

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 03.06.02/2015

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ενδεικτικού Προϋπολογισμού: 79.700,40 €

Το Δικαίωμα προαίρεσης της Α.Α. δύναται να ανέλθει, επί πλέον, μέχρι το ποσό των 9%  ήτοι: 7.173,04 €

Κριτήριο επιλογής αναδόχου: η χαμηλότερη προσφορά

Διάρκεια σύμβασης:   Έξι (6) μήνες.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:   26/06/2015

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 26/06/2015

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην ΕΕΕΕ: 15/05/2015 

Ημερομηνία δημοσίευσης στην ΕτΚ 22/5/2015

Ημερομηνία δημοσίευσης στον τύπο 16/05/2015

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους διενεργεί Δημόσιο Διεθνή Τακτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007) για την επιλογή αναδόχου/ων για την Προμήθεια και παράδοση οικοδομικών υλικών  για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΤΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ» στην Ι. Μονή Βατοπαιδίου στο Άγιον Όρος. Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει:

 

ΟΜΑΔΑ 1: Μαύρο τσιμέντο, άμμος, σκύρα, σύντριμμα, λίθοι αργοί, γυψοσανίδες κοινές, γυψοσανίδες, πυράντοχες

ΟΜΑΔΑ 2: Γρανιτοειδής κυβόλιθοι

ΟΜΑΔΑ 3: Φύλλα μολύβδου, μολυβδόκολλα

ΟΜΑΔΑ 4: Φύλλα χαλκού

Ενδεικτικός αρχικός Προϋπολογισμός: 79.700,40 ευρώ,

Η Α.Α. δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης μέχρι του ποσού των 7.173,04 €.

Το ποσό δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ λόγω του ειδικού καθεστώτος στο Άγιο Όρος

Προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης από την υπογραφή της έως και έξι (6) μήνες

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και έχουν την έδρα τους στο εσωτερικό ενός από τα παραπάνω κράτη, β) Συνεταιρισμοί εμπορίας, γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.

Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 26/06/2015 ημέρα Παρασκευή, μέχρι τις 10.00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους στην Διεύθυνση CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Ημερομηνία  αποσφράγισης προσφορών: 26/06/2015 ημέρα Παρασκευή, ώρα 11.00 μ.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους στην Διεύθυνση CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Πρόσωπα που επιτρέπονται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Απαιτούνται ελάχιστες προϋποθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας, επαγγελματικής εμπειρίας των υποψηφίων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην αναλυτική προκήρυξη. Πρόσφορές δύναται να κατατεθούν σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω ομάδες των υλικών.

Κριτήρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη προσφορά.

Αναλυτική Διακήρυξη και λοιπά τεύχη διαγωνισμού: διατίθενται όλες τις εργάσιμες ημέρες έως    25/06/2015 ημέρα Πέμπτη (ώρες 10.00 π.μ.-14.00 μ..μ.) με καταβολή 15 € στα γραφεία της ΙΚΑΟ - CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καθώς και στην Ιστοσελίδα: http://www.programathos.gr. (email: d.gatzonis@ikao.ondsl.gr, τηλ:. +30231888553, fax: +302310888646, (αρμόδιοι υπάλληλοι: Δ. Γκατζώνης –  Ι. Μπρίκος). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αν το επιθυμούν να προβούν οι ίδιοι στην αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη.

Η ΙΚΑΟ αποστέλλει τα τεύχη του διαγωνισμού μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, ή ιδιωτικών εταιρειών κατ΄ επιλογή του ενδιαφερόμενου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.

Πηγή χρηματοδότησης: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ), έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΤΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 393598  -   ΚΩΔ ΠΔΕ: 2013ΕΠ00880016).

 ΣΗΜ. 1: Όλα τα Τεύχη καθώς και το ειδικό έντυπο Παραλαβής, διατίθενται στην καρτέλα «ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» στην παρούσα ιστοσελίδα ( www.programathos.gr )

ΣΗΜ. 2: Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει  να συμπληρώνουν το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο στα συννημενα,  με  τα στοιχεία τους και να το αποστέλλουν με fax στο 2310 888646  ή εναλλακτικά με e-mail στο d.gatzonis@ikao.ondsl.gr,  έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής

 

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ   15/05/2015

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

της Ι. Κοινότητος Αγ. Όρους

 

Δημήτρης Γκατζώνης

                                                                                                 

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ