ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

03.04.14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια ξεχωριστά 1) Οικοδομικών υλικών και 2) Σχιστόπλακων επιστέγασης-δαπεδόστρωσης-ποδιών παραθύρων

27/03/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 03.04.14

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.Δ. 99/1992) για την επιλογή αναδόχου/ων για την προμήθεια ξεχωριστά 1) Οικοδομικών υλικών και 2) Σχιστόπλακων επιστέγασης-δαπεδόστρωσης-ποδιών παραθύρων για τις ανάγκες του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ Ι. ΣΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΛΑΚΚΟΥ, ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ» με τα ακόλουθα στοιχεία:

1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Διεύθυνση:                        CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)

                                      Λαέρτου 22

Πόλη / Νομός:                        Πυλαία Θεσσαλονίκης

Χώρα:                                     Ελλάδα

Ταχυδρ. Κώδικας:                 57001

Τηλέφωνο:                             2310 888553

Τηλεομοιοτυπία:                     2310 888646

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:    prgathos@otenet.gr

Ιστοσελίδα:                            www.programathos.gr

2) Σύμβαση προμήθειας.

3) Είδος διαδικασίας:

Πρόχειρος μειοδοτικός Διαγωνισμός

4) Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια αγαθών:

Όλα τα υλικά θα παραδοθούν στο χώρο του εργοταξίου του έργου της Λακκοσκήτης, της Ι. Μ. Αγίου Παύλου, Άγιον Όρος.

5) Τίτλος:

«Προμήθεια ξεχωριστά : 1) Οικοδομικών υλικών και 2) σχιστόπλακων επιστέγασης-δαπεδόστρωσης-ποδιών παραθύρων.

Το αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνει την:

 Α Ομάδα) Πλακίδια κεραμικά, κόλλα πλακιδίων, μολυβδόφυλλα, ασφαλτόπανο, ασφαλτόκολλα. Τα οικοδομικά υλικά θα ακολουθούν τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο παράρτημα Α.

Β Ομάδα) Προμήθεια σχιστόπλακας, προέλευσης Ελευθερούπολης-Καβάλας συνολικής ποσότητας 1.355,00 m2.

Συγκεκριμένα για την Ομάδα Β οι ποσότητες αναλύονται ως εξής: α) Σχιστόπλακες για επιστέγαση 1.200m2 σχιστόπλακες πάχους 3,0-4,0 εκ. και διαστάσεων που δεν θα υπολείπονται των 40εκ (μέγιστος αριθμός σχιστόπλακων 3 (τρεις) στο τετραγωνικό). Οι σχιστόπλακες θα προέρχονται από υγιές πέτρωμα , θα έχουν ομοιογένεια μάζας, δεν θα παρουσιάζουν σχιστότητα κατά την επιφάνεια αυτών και θα είναι καινούργιες, β) Σχιστόπλακες ακανόνιστες, Καβάλας, για δαπεδόστρωση 140,00 m2 σχιστόπλακες μέσου πάχους 5,0 εκ. και επιφανείας άνω των 0,15m2 και γ) Σχιστόπλακες κομμένες, για ποδιές παραθύρων 15,00 m2 διαστάσεων τέτοιων, ώστε να τοποθετηθούν στα παράθυρα, μέσου πάχους 4,00 cm

Προϋπολογισμός α) ομάδας: 8.347,00 € χωρίς Φ.Π.Α, με προαίρεση 10% : 834,70 €

Προϋπολογισμός β) ομάδας: 14.470,00 € χωρίς Φ.Π.Α, με προαίρεση 10% : 1.447,00 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για κάθε ομάδα ξεχωριστά.

6) Η διάρκεια της συμβάσεως ορίζεται σε πέντε μήνες από την υπογραφή της. Τυχόν ανατιμήσεις δεν θα επηρεάσουν τις συμφωνημένες τιμές.

7) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄) από το Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS) Λαέρτου 22, 57001 Πυλαία - Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 888553 ώρες (10:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ.) καταβάλλοντας το ποσό των 15€. Εναλλακτικά μπορούν να προβούν οι ίδιοι με δικά τους έξοδα στην αναπαραγωγή της διακηρύξεως και των παραρτημάτων της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν Τεύχη διαγωνισμού έως 22/04/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30.

9) Ο προϋπολογισμός της σύμβασης συνολικά είναι 22.817,00 € (είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσια δέκα επτά ευρώ) με απαλλαγή του ΦΠΑ, με επι πλέον προαίρεση 10% 2.281,70 € , σύμφωνα με την Π. 7395/4269/5-11-87 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 720 Β/18-12-1987) «Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Όρους».

10) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS) Λαέρτου 22, 57001 Πυλαία - Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 888553 ώρες (10:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ.) υπόψη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ Ι. ΣΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΛΑΚΚΟΥ, Ι. Μ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ», μέχρι την 23/04/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία). Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 23/04/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά.

11) Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, στις 23/04/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. και μπορούν να παρίστανται όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.

12) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν νομικά και φυσικά πρόσωπα που:

-  προέρχονται από χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή Συνεταιρισμοί εμπορίας, ή Ενώσεις Προμηθευτών των παραπάνω προσώπων και

Για ενώσεις: δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς.

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφορές.

13) Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 σημεία α) έως ε) του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 9 της αναλυτικής Διακήρυξης. Επίσης προσφέροντες/επιχειρήσεις που σχετίζονται με προσφέροντες, οι οποίοι/οι οποίες έχουν παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχουν εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών) και εξ αυτού του λόγου διαπιστώνεται στρέβλωση του ανταγωνισμού ή/και μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Ακόμη αποκλείονται όσοι διαγωνιζόμενοι δεν πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των ζητούμενων υλικών. Ως αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις για την εξασφάλιση της ποιότητας των υλικών είναι αυτές που ορίζονται στο Παράρτημα Α

14) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.

15) H σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους και του Αναδόχου θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» (ΕΣΠΑ).

16) Στην περίπτωση επιλογής ένωσης προμηθευτών, πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α.

17) Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων για τους λόγους και στις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την υποβολή ενστάσεων και προσφυγών παρέχονται από το στο Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS) Λαέρτου 22, 57001 Πυλαία - Θεσσαλονίκη, Τηλ.: +30 2310 888553., τηλ. 2310 888553 από τις 10:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

Θεσσαλονίκη, 27/03/2015

 

 

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

 

 

Ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημήτριος Γκατζώνης

 

 

Αρχιτέκτων Μηχανικός

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ