ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

01.14α.01 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια ξεχωριστά 1) Οικοδομικών υλικών, 2) Σχιστόπλακων επιστέγασης-δαπεδόστρωσης-ποδιών παραθύρων 3) Μολυβδόφυλλων και 4) Στεγνωτικά-χρώματα- μονώσεις

04/03/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 01.14α.01

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.Δ. 99/1992) για την επιλογή αναδόχου/ων για την την Προμήθεια ξεχωριστά 1) Οικοδομικών υλικών, 2) Σχιστόπλακων επιστέγασης-δαπεδόστρωσης-ποδιών παραθύρων 3) Μολυβδόφυλλων και 4) Στεγνωτικά-χρώματα- μονώσεις για τις ανάγκες του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. Κ. ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΔΕΣΤΟΥ, Ι. Σ. ΑΓ. ΑΝΝΗΣ, Ι. Μ.  Μ. ΛΑΥΡΑΣ» με τα ακόλουθα στοιχεία:

 

1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Διεύθυνση:                        CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)

                                      Λαέρτου 22

Πόλη / Νομός:                        Πυλαία Θεσσαλονίκης

Χώρα:                                     Ελλάδα

Ταχυδρ. Κώδικας:                 57001

Τηλέφωνο:                             2310 888553

Τηλεομοιοτυπία:                     2310 888646

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:    prgathos@otenet.gr

Ιστοσελίδα:                            www.programathos.gr

 

2) Σύμβαση προμήθειας.

 

3) Είδος διαδικασίας:

Πρόχειρος μειοδοτικός Διαγωνισμός

 

4) Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια αγαθών:

Όλα τα υλικά θα παραδοθούν στο χώρο της προβλήτας της Ι. Σ. Αγ. Άννης, Άγιον Όρος.

           

5) Τίτλος:

Προμήθεια ξεχωριστά 1) Οικοδομικών υλικών, 2) Σχιστόπλακων επιστέγασης-δαπεδόστρωσης-ποδιών παραθύρων 3) Μολυβδόφυλλων και 4) Στεγνωτικά-χρώματα- μονώσεις, με  δικαίωμα προαίρεσης 15%.

 

Το αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνει:

Α) ομάδα: Τσιμέντο σκούρο CEM IV/B (P-W) 32,5 R, Τσιμέντο λευκό, Σκύρα, 'Αμμος, Σύντριμμα, Οπλισμός σκυροδέματος, Β500C (S500s), ελληνικής προέλευσης, Δομικό πλέγμα Β500C (S500s), ελληνικής προέλευσης, Ασβέστης, Υδρασβεστος, Πλίνθοι διάκενοι, διαστάσεων 24 Χ 24 Χ25cm, Πλίνθοι διάκενοι, διαστάσεων 33Χ20Χ14,5cm, Πλίνθοι διάκενοι, διαστάσεων 33Χ15Χ17,5cm, Ήλοι, Δικτυωτό χαλυβδοέλασμα (νευρομετάλ) B500C (S500s), ελληνικής προέλευσης.          

Β) ομάδα: Μάρμαρο Καβάλας σκληρό πάχους 3 cm, Σχιστόπλακα Καβάλας πάχους 2-3 cm, Χονδρόπλακα Δαπέδου Καβάλας πάχους 3-4 cm, Πλακίδια κεραμικά, GROUP 1, GROUP 4, COTTO,

Γ) ομάδα : Μολυβδόφυλλα πάχους 2,5mm, Μολυβδόκολλα.

 

Δ) ομάδα: Λινέλαιο, Νέφτι, Στεγνωτικό, Πλαστικό χρώμα, Μυκητοκτόνο, Βερνίκι νερού δαπέδου, Κερί εξωτερικών ξύλινων επιφανειών, Ασφαλτόπανο με ορυκτή ψηφίδα βάρους 4 kg/m², Ασφαλτόκολλα (στεγανολ), Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m², Πετροβάμβακας πάχους 5 εκ, Θηραϊκή γη, Πλαστικοποιητής, Λαμαρίνα γαλβανισμένη  πάχους 1 mm.

 

 

  1. 1.    Εκτέλεση εργασιών

Μεταφορά και Αποθήκευση

α.  Η παράδοση, η διακίνηση και η αποθήκευση των υλικών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

β.  Τα εξαρτήματα πρέπει κατά την παράδοση να είναι τυλιγμένα με προστατευτικό ανθεκτικό χαρτί και τοποθετημένα σε συσκευασίες με ενδεικτική ταμπέλα.

 

Προϋπολογισμός α) ομάδας: 24.502,80 €

Προϋπολογισμός β) ομάδας: 10.009,00 €

Προϋπολογισμός γ) ομάδας: 9.400,00 €

Προϋπολογισμός δ) ομάδας: 12.120,00 €

 

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για κάθε ομάδα ξεχωριστά.

 

6) Η διάρκεια της συμβάσεως ορίζεται σε πέντε μήνες από την υπογραφή της. Τυχόν ανατιμήσεις δεν θα επηρεάσουν τις συμφωνημένες τιμές.

7) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄) από το Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS) Λαέρτου 22, 57001 Πυλαία - Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 888553 ώρες (10:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ.) καταβάλλοντας το ποσό των 10€. Εναλλακτικά μπορούν να προβούν οι ίδιοι με δικά τους έξοδα στην αναπαραγωγή της διακηρύξεως και των παραρτημάτων της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν Τεύχη διαγωνισμού έως 23/03/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30

9) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της σύμβασης συνολικά είναι 56.031,80 € (πενήντα έξη χιλιάδες τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά) με απαλλαγή του ΦΠΑ, με επι πλέον προαίρεση 15% : 8.404,77 € , σύμφωνα με την Π. 7395/4269/5-11-87 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 720 Β/18-12-1987) «Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Όρους».

10) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS) Λαέρτου 22, 57001 Πυλαία - Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 888553 ώρες (10:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ.) υπόψη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. Κ. ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΔΕΣΤΟΥ, Ι. Σ. ΑΓ. ΑΝΝΗΣ, Ι. Μ.  Μ. ΛΑΥΡΑΣ», μέχρι 24/03/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία). Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 24/03/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά.

11) Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, στις 24/03/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. και μπορούν να παρίστανται όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.

12) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν νομικά και φυσικά πρόσωπα που:

-  προέρχονται από χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή Συνεταιρισμοί εμπορίας, ή Ενώσεις Προμηθευτών των παραπάνω προσώπων και

Για ενώσεις: δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς.

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφορές.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την προσφορά τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών Προδιαγραφών. Προς τούτο υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού,

Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνουν ότι τα προϊόντα που προσφέρουν ανταποκρίνονται πλήρως σε αυτά του τεύχους των Προδιαγραφών και των Τεχνικών στοιχείων της Διακήρυξης.

13) Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 σημεία α) έως ε) του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 9 της αναλυτικής Διακήρυξης. Επίσης προσφέροντες/επιχειρήσεις που σχετίζονται με προσφέροντες, οι οποίοι/οι οποίες έχουν παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχουν εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών) και εξ αυτού του λόγου διαπιστώνεται στρέβλωση του ανταγωνισμού ή/και μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Ακόμη αποκλείονται όσοι διαγωνιζόμενοι δεν πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των ζητούμενων υλικών. Ως αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις για την εξασφάλιση της ποιότητας των υλικών είναι αυτές που ορίζονται στο Παράρτημα Α.

14) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.

15) H σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους και του Αναδόχου θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» (ΕΣΠΑ).

16) Στην περίπτωση επιλογής ένωσης προμηθευτών, πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α.

17) Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων για τους λόγους και στις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την υποβολή ενστάσεων και προσφυγών παρέχονται από το στο Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS) Λαέρτου 22, 57001 Πυλαία - Θεσσαλονίκη, Τηλ.: +30 2310 888553., τηλ. 2310 888553 από τις 10:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ.

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 02/03/2015

 

 

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

 

 

Ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημήτριος Γκατζώνης

 

 

Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

 

 

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ