ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

05.02.14/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ

02/03/2015


    

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»

ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΡΣΑΝΑ ΤΗΣ Ι. Μ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ»

(Κωδ. Πράξης: 389244 - ΚΩΔ ΠΔΕ: 2012ΕΠ00880158)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 05.02.14/2015

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ       

Ενδεικτικού Π/Υ : 73.353,80 €.

Το Δικαίωμα προαίρεσης της Α.Α. δύναται να ανέλθει, επί πλέον, μέχρι το ποσό των 10% στην ομάδα 1 ήτοι: 4.235,38 €

Κριτήριο επιλογής αναδόχου: η χαμηλότερη προσφορά

Διάρκεια σύμβασης: 2 ΜΗΝΕΣ

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 06/04/2015

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 06/04/2015

Ημερομηνία δημοσίευσης στην ΕτΚ 06/03/2015

Ημερομηνία δημοσίευσης στον τύπο 28/02/2015

 

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Τακτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007) για την επιλογή αναδόχου/ων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΡΣΑΝΑ ΤΗΣ Ι. Μ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

 

Συγκεκριμένα η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ περιλαμβάνει:

 

ΟΜΑΔΑ 1: Ανοιγόμενα παράθυρα, Ανοιγόμενα παράθυρα με σιδεριά, Σταθερά παράθυρα, Μονόφυλλη καρφωτή, Μονόφυλλη καρφωτή με μεταλλική επένδυση, Μονόφυλλη ταμπλαδωτή, Δίφυλλη ταμπλαδωτή, Θύρα μονόφυλλη με υαλοστάσια, Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία καστανιάς, Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατύσκαλων ευθύγραμμα από ξυλεία καστανιάς, Κιγκλιδώματα εξωστών από ξυλεία καστανιάς ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (1) : 42.353,80 € με προαίρεση 10%(4.235,38 €)  ήτοι 46.589,18

ΟΜΑΔΑ 2: Ξύλινο τέμπλο ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (2) : 31.000,00

 

Ενδεικτικός αρχικός Προϋπολογισμός: εβδομήντα τρείς χιλιάδες τριακόσια πενήντα τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά, (73.353,80 €) χωρίς το Φ.Π.Α.

Το Δικαίωμα προαίρεσης της Α.Α. δύναται να ανέλθει, επί πλέον, μέχρι το ποσό των 10% στην ομάδα 1 ήτοι: 4.235,38 €

 

Το ποσό δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ λόγω του ειδικού καθεστώτος στο Άγιο Όρος

 

Προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης από την υπογραφή της έως και δύο (2) μήνες.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και έχουν την έδρα τους στο εσωτερικό ενός από τα παραπάνω κράτη, β) Συνεταιρισμοί εμπορίας, γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών,

Εφόσον έχουν ως άσκηση επαγγέλματος τις ανωτέρω δραστηριότητες.

Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 06/04/2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους στην Διεύθυνση CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Ημερομηνία  αποσφράγισης προσφορών: 06/04/2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11.00 μ.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους στην Διεύθυνση CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Πρόσωπα που επιτρέπονται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Κριτήρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη προσφορά.

Αναλυτική Διακήρυξη και λοιπά τεύχη διαγωνισμού: διατίθενται όλες τις εργάσιμες ημέρες έως    03/04/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 (ώρες 10.00 π.μ.-14.00 μ..μ.) με καταβολή 15 € στα γραφεία της ΙΚΑΟ - CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ιστοσελίδα: http://www.programathos.gr - email: d.gatzonis@ikao.ondsl.gr, τηλ:. +30231888553, fax: +302310888646, (αρμόδιοι υπάλληλοι: Δ. Γκατζώνης –  Ι. Μπρίκος). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αν το επιθυμούν να προβούν οι ίδιοι στην αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη.

Η ΙΚΑΟ αποστέλλει τα τεύχη του διαγωνισμού μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, ή ιδιωτικών εταιρειών κατ΄ επιλογή του ενδιαφερόμενου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.

Πηγή χρηματοδότησης: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ), έργο ««ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΡΣΑΝΑ ΤΗΣ Ι. Μ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ» (Κωδ. Πράξης: 389244 - ΚΩΔ ΠΔΕ: 2012ΕΠ00880158).

 

 

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 27/02/2015

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

της Ι. Κοινότητος Αγ. Όρους

 

 

 

 

Δημήτρης Γκατζώνης

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ