ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ

20/02/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ

Συνοπτικά στοιχεία Έργου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΠΡΑΞΗ

ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ

485702

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ταξινόμηση κατά CPV:

72000000-5 «Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων επτακοσίων πέντε χιλιάδων  ευρώ (7.705.000,00€)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους.

Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα τους κωδικούς έργων:

-       2014ΣΕ03880000

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Πέντε (5) μήνες

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση

Στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε.: 18.02.2015

Στο Εθνικό Τυπογραφείο: 18.02.2015

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο

21.02.2015

Ημερομηνία ανάρτησης στο διαδίκτυο

http://www.programathos.gr   20.02.2015

Στοιχεία Τεύχους Διαγωνισμού

Αρ. Διακήρυξης   1/2015

Διάθεση Τεύχους Διαγωνισμού

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΚΑΡΥΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ - 63086

Τηλ.: 2377023224 - fax: 2377023315

Δευτέρα – Παρασκευή: 10.00 – 13.00

Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων

20.03.2015

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών

01.04.2015  ώρα: 13.00

Τόπος υποβολής προσφορών

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΚΑΡΥΕΣ  - ΑΘΩ

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών

02.04.2015  ώρα: 13.00

ΣΗΜ. 1: Όλα τα Τεύχη καθώς και το ειδικό έντυπο Παραλαβής, διατίθενται στην καρτέλα «ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» στην παρούσα ιστοσελίδα ( www.programathos.gr )

ΣΗΜ. 2: Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει  να συμπληρώνουν το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο ( Entypo-paralavis_IKAO-15.doc) με  τα στοιχεία τους και να το αποστέλλουν με fax στο 2377023315 ή εναλλακτικά με e-mail στο athos.kinotis@gmail.com,  έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.

ΣΗΜ. 3: Οι παραλήπτες της Διακήρυξης  μέσω ταχυμεταφορικής (courier) που εδρεύει στις Καρυές, μπορούν να απευθύνονται στα παρακάτω τηλέφωνα:

  1. 23770 23214  ΕΛ.ΤΑ
  2. 23770 23773  ACS
  3. 23770 22370  Γενική Ταχυδρομική

 

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους

Ο Πρωτεπιστάτης

Γέρων Συμεών

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ