ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

03.12.01 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ‘‘ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-Η/Μ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ’’

19/02/2015

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007-2013»

ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι. ΣΚΗΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ»

 (Κωδ. ΟΠΣ: 389336  -   ΚΩΔ ΠΔΕ: 2012ΕΠ00880165)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 03.12.01

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

‘‘ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-Η/Μ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ’’

 

Ενδεικτικού Π/Υ : 85.200,97

 

Κριτήριο επιλογής αναδόχου: η χαμηλότερη προσφορά

Διάρκεια σύμβασης:  2 ΜΗΝΕΣ

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 30/03/2015

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 30/03/2015

Ημερομηνία δημοσίευσης στην ΕτΚ

Ημερομηνία δημοσίευσης στον τύπο 21/02/2015

 

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους επαναδιενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Τακτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.Δ. 99/1992) για την επιλογή αναδόχου/ων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-Η/Μ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ για τις ανάγκες του Έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι. ΣΚΗΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ».

Συγκεκριμένα η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-Η/Μ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ περιλαμβάνει:

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 1: πλακἰδια και είδη υγιεινής: Πλακίδια – Ακρυλική κόλλα – Μάρμαρο – Είδη Υγιεινής, με σύνολο προϋπολογισμού ομάδας 5.828,00 €.

ΟΜΑΔΑ 2: κουφώματα:  Ξύλινα κουφώματα - Έπιπλα κουζίνας, με σύνολο προϋπολογισμού ομάδας 39.430,00 €.

ΟΜΑΔΑ 3: ηλεκτρολογικό υλικό, με σύνολο προϋπολογισμού 3.865,56 €.

ΟΜΑΔΑ 4: υλικά ύδρευσης, αποχέτευσης & θέρμανσης, με σύνολο προϋπολογισμού 11.517,11 €.

ΟΜΑΔΑ 5: υλικά πυρόσβεσης, με σύνολο προϋπολογισμού 2.541,30 €.

ΟΜΑΔΑ 6: σιδηροί οπλισμοί, με σύνολο προϋπολογισμού 2.800,00 €.

ΟΜΑΔΑ 7: Πελεκητή ξυλεία καστανιάς, Σανίδες καστανιάς πάχους 3 cm και πλάτους 12-15 cm, Πήχεις καστανιάς 3x2 cm για οροφές, Ραμποτέ δρυός πάχους 3 cm και πλάτους 4-7 cm, Σοβατεπιά δρυός, Ξυλεία δρυός

 

Ενδεικτικός αρχικός Προϋπολογισμός: ογδόντα πέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά , (85.200,97 €) χωρίς το Φ.Π.Α.

 

Το ποσό δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ λόγω του ειδικού καθεστώτος στο Άγιο Όρος

 Προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης από την υπογραφή της έως και δύο (2) μήνες.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και έχουν την έδρα τους στο εσωτερικό ενός από τα παραπάνω κράτη, β) Συνεταιρισμοί εμπορίας, γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών,

Εφόσον έχουν ως άσκηση επαγγέλματος τις ανωτέρω δραστηριότητες.

Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 30/3/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους στην Διεύθυνση CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Ημερομηνία  αποσφράγισης προσφορών: 30/3/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 μ.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους στην Διεύθυνση CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Πρόσωπα που επιτρέπονται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Απαιτούνται ελάχιστες προϋποθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας, επαγγελματικής εμπειρίας των υποψηφίων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην αναλυτική προκήρυξη. Πρόσφορές δύναται να κατατεθούν σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω ομάδες των υλικών.

Κριτήρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη προσφορά..

Αναλυτική Διακήρυξη και λοιπά τεύχη διαγωνισμού: διατίθενται όλες τις εργάσιμες ημέρες (ώρες 10.00 π.μ.-14.00 μ..μ.)  έως 27/03/2015  ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 με καταβολή 15 € στα γραφεία της ΙΚΑΟ - CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ιστοσελίδα: http://www.programathos.gr - email: d.gatzonis@ikao.ondsl.gr, τηλ:. +30231888553, fax: +302310888646, (αρμόδιοι υπάλληλοι: Δ. Γκατζώνης –  Ι. Μπρίκος). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αν το επιθυμούν να προβούν οι ίδιοι στην αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη.

Η ΙΚΑΟ αποστέλλει τα τεύχη του διαγωνισμού μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, ή ιδιωτικών εταιρειών κατ΄ επιλογή του ενδιαφερόμενου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.

    Πηγή χρηματοδότησης: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ),             έργο ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι. ΣΚΗΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ»  (Κωδ. ΟΠΣ: 389336  -   ΚΩΔ ΠΔΕ: 2012ΕΠ00880165)

 

 

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 19/2/2015

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

της Ι. Κοινότητος Αγ. Όρους

 

 

 

 

Δημήτρης Γκατζώνης

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ