ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΑΡΥΩΝ"

19/02/2015

 

                                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ  προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΚΑΡΥΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» με προϋπολογισμό 265.161,91 ΕΥΡΩ

 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση του υπό μελέτη ΧΑΔΑ αφορούν:

 

 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ
  • Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από σημειακές αποθέσεις στις Μονές του Αγίου Όρους, και συγκέντρωσής τους σε τελική έκταση αποκατάστασης
  • Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του αναγλύφου
  • Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
  • Έργα διαχείρισης ομβρίων
  • Έργα πρασίνου
  • Έργα πυροπροστασίας (αντιπυρική ζώνη)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών.

α) κατηγορία Υδραυλικών έργων με προϋπολογισμό 122.783,53 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

β) κατηγορία Έργων Οδοποιίας με προϋπολογισμό 137.179,13 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 259.962,66 € (χωρίς Αναθεώρηση).

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και 10:00 έως 13:30) από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Αγίου Όρους, οδός Λαέρτου 22, Πυλαια Θεσσαλονικης ΤΚ. 57001 (Περιοχή Mediterranean Cosmos Capital Trade Center κτίριο Γ 2ος οροφος) μέχρι τις 5/3/2015

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310888553 FAX επικοινωνίας 2310888646, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ευανθία Κορομπέλη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10/3/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στην προαναφερθείσα διεύθυνση. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).

 

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου B.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το με το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6. του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή

2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις

α.   Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις       ακόλουθες τάξεις και κατηγορίες:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΔΡΑΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

122.783,53

 

Α2 και άνω

ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

(ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)

 

137.179,13

 

Α2 και άνω

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β.   Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.   Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

 

2,2                   Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 281/2014”, και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

2,3                   Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

2.4                   Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Υδραυλικών Έργων και Έργων Οδοποιίαςμε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)

2.5                   Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.      

2.6                   Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.

2.7                   Σε περίπτωση Κοινοπραξίας θα υποβληθούν υπεύθυνες δηλώσεις των νομίμων   εκπροσώπων των μελών της Κοινοπραξίας στις οποίες θα δηλώνεται ότι αν αναδειχθούν «Ανάδοχος» του έργου θα συστήσουν Κοινοπραξία με συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και συγκεκριμένα σύμφωνα με το Άρθρο 35 του ΠΔ.609/85 και θα δηλώνεται το ποσοστό συμμετοχής εκάστου μέλους στην Κοινοπραξία.

 

3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.199,25 € και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής).

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους  και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

 

4.  Χρόνος εκτέλεσης του έργου έξι (6) μήνες.

 

5.  Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2-7-2-13 αριθ. ενάρ. Έργου 2014ΣΕ07580018)[1] και υπόκειται στις κρατήσεις[2] που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν. 4013/2011,ως ισχύει σήμερα.

 

6.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Ιερά Συναξη της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους

 

 

Άγιον Όρος,  Φεβρουάριος 2015

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους

 

Δημήτριος Γκατζώνης

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

Με τον αριθμό πρωτ.  Φ.2/40/ΠΑ1606/4-2-2015 Απόφαση της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους[1]      [1]  Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από την Ε.Ε., τούτο να αναγράφεται στη Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του  οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο) καθώς και τα ποσοστά χρηματοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

[2]          Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα  με το φορέα εκτέλεσης του έργου.

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ