ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

01.05.03/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

30/12/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 01.05.03/2014

 

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007) για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ Ι. Σ. ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ της Ι. Μ. ΙΒΗΡΩΝ» MIS 389339.  με τα ακόλουθα στοιχεία:

 
 

1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Διεύθυνση: CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)  Λαέρτου 22

Πόλη / Νομός: Πυλαία Θεσσαλονίκης

Χώρα:Ελλάδα

Ταχυδρ. Κώδικας: 57001

Τηλέφωνο: 2310 888553

Τηλεομοιοτυπία: 2310 888646

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:    prgathos@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.programathos.gr

 

2) Σύμβαση προμήθειας.

Προμήθεια οικοδομικών υλικών.

3) Είδος διαδικασίας:

Πρόχειρος μειοδοτικός Διαγωνισμός

4) Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια αγαθών:

Ιερά Μονή Ιβήρων.

5) Τίτλος:

«Προμήθεια οικοδομικών υλικών» με δικαίωμα προαίρεσης 10%

Το αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνει την προμήθεια:

α) Ομάδα I – Κύρια Υλικά προϋπολογισμού 17.366,87 € χωρίς Φ.Π.Α., με προαίρεση 10% ήτοι 1.736,69 €

β) Ομάδα IΙ – Μολυβδόφυλλα προϋπολογισμού  5.424,68€ χωρίς Φ.Π.Α., με προαίρεση 10% ήτοι 542,47 €

γ) Ομάδα IΙΙ Λίθοι-Σχιστόπλακες  προϋπολογισμού 12.415,71 χωρίς Φ.Π.Α. με προαίρεση 10% ήτοι 1241,57 €

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υλικών της κάθε ομάδας της  είτε τμηματικά ανά ομάδα, αλλά πάντα για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας.

6) Η διάρκεια της συμβάσεως ορίζεται σε  δύο (2) μήνες από την υπογραφή της. Σε όλο το διάστημα ισχύος της (και στο χρόνο προαίρεσης) ανατιμήσεις δεν θα επηρεάσουν τις συμφωνημένες τιμές.

7) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄) από το Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS) Λαέρτου 22, 57001 Πυλαία - Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 888553 ώρες (10:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ.) καταβάλλοντας το ποσό των 10€. Εναλλακτικά μπορούν να προβούν οι ίδιοι με δικά τους έξοδα στην αναπαραγωγή της διακηρύξεως και των παραρτημάτων της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη διαγωνισμού έως τις 2/2/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30.

9) Ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 35.207,26 € (τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσια επτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτά) (με απαλλαγή του ΦΠΑ, με επί πλέον προαίρεση 10% ήτοι 3.520,73 €  (τρείς χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά), ήτοι επί συνόλου 38.727,99 € (τριάντα οχτώ χιλιάδες επτακόσια είκοσι επτά ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά) (Η περιοχή του Αγίου Όρους απαλλάσσεται του ΦΠΑ σύμφωνα με την Π. 7395/4269/5-11-87 Α.Υ.Ο.,ΦΕΚ 720 Β/18-12-1987).

10) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)   Λαέρτου 22- ΤΚ 57001 – Πυλαία Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 888553 ώρες (10:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ.) υπόψη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ Ι. Σ. ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ της Ι. Μ. ΙΒΗΡΩΝ», μέχρι την 3/2/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (καταληκτική ημερομηνία). Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 3/2/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00. Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά.

11) Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, 3/2/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 και μπορούν να παρίστανται όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.

12) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν νομικά και φυσικά πρόσωπα που:

-προέρχονται από χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή Συνεταιρισμοί εμπορίας, ή Ενώσεις Προμηθευτών των παραπάνω προσώπων και

Για ενώσεις: δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς.

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφορές.

13) Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 σημεία α) έως ε) του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 9 της αναλυτικής Διακήρυξης. Επίσης προσφέροντες/επιχειρήσεις που σχετίζονται με όσους έχουν παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχουν εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών) και εξ αυτού του λόγου διαπιστώνεται στρέβλωση του ανταγωνισμού ή/και μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Ακόμη αποκλείονται όσοι διαγωνιζόμενοι δεν πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των ζητούμενων υλικών. Ως αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις για την εξασφάλιση της ποιότητας των υλικών είναι αυτές που ορίζονται στο Παράρτημα Α

14) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.

15) H σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους και του Αναδόχου θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» (ΕΣΠΑ).

16) Στην περίπτωση επιλογής ένωσης προμηθευτών, πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α.

17) Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων για τους λόγους και στις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την υποβολή ενστάσεων και προσφυγών παρέχονται από το στο Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)   Λαέρτου 22- ΤΚ 57001 – Πυλαία Θεσσαλονίκη, Τηλ.: +30 2310 888553 από τις 10:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ.

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ