ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

05.01A.12 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ‘‘ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΥΨΩΤΗΡΑ, ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ’’

30/12/2014

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση και Ανακαίνιση Κτιρίου Μαγειρείου – Νοσοκομείου & Κτιρίου Συνοδικού και Συντήρηση - Ανακατασκευή Κτιρίου Αρχονταρικιού - Πλυντηρίου (Λάντζας) Ιεράς Μονής Φιλοθέου»

 (Κωδ. ΟΠΣ: 376100  -   ΚΩΔ ΠΔΕ: 2012ΕΠ00880055)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 05.01A.12

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

‘‘ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΥΨΩΤΗΡΑ, ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ’’

 

Ενδεικτικού Π/Υ : 102.382,49 €.

Κριτήριο επιλογής αναδόχου: η χαμηλότερη προσφορά

Διάρκεια σύμβασης: 1 ΜΗΝΑΣ

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: ……..

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: ...........

Ημερομηνία δημοσίευσης στην ΕτΚ ……………

Ημερομηνία δημοσίευσης στον τύπο ……………

 

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Τακτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007) για την επιλογή αναδόχου/ων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΥΨΩΤΗΡΑ, ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και Ανακαίνιση Κτιρίου Μαγειρείου – Νοσοκομείου & Κτιρίου Συνοδικού και Συντήρηση - Ανακατασκευή Κτιρίου Αρχονταρικιού - Πλυντηρίου (Λάντζας) Ιεράς Μονής Φιλοθέου» στην Ι. Μονή Φιλοθέου στο Άγιον Όρος.

Συγκεκριμένα η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΥΨΩΤΗΡΑ, ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ περιλαμβάνει:

 

ΟΜΑΔΑ Α: προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία δύο (2) υδραυλικών ανελκυστήρων και ενός (1) υδραυλικού ανυψωτήρα.

Υλικά και Εργασία : 52.504,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (Α) : 52.504,00

ΟΜΑΔΑ Β: προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία δύο (2) ψυκτικών θαλάμων και δύο (2) ψυκτικών μονάδων

Υλικά και Εργασία: 49.878,49

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (Β) : 49.878,49

 

Ενδεικτικός αρχικός Προϋπολογισμός :  εκατόν δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά, (102.382,49 €) χωρίς το Φ.Π.Α.

Το ποσό δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ λόγω του ειδικού καθεστώτος στο Άγιο Όρος

 

Προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης από την υπογραφή της έως και ένα (1) μήνα.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και έχουν την έδρα τους στο εσωτερικό ενός από τα παραπάνω κράτη, β) Συνεταιρισμοί εμπορίας, γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών,

Εφόσον έχουν ως άσκηση επαγγέλματος τις ανωτέρω δραστηριότητες.

Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 5/2/2015 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους στην Διεύθυνση CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Ημερομηνία  αποσφράγισης προσφορών: 5/2/2015 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11.00 μ.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους στην Διεύθυνση CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Πρόσωπα που επιτρέπονται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Απαιτούνται ελάχιστες προϋποθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας, επαγγελματικής εμπειρίας των υποψηφίων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην αναλυτική προκήρυξη. Πρόσφορές δύναται να κατατεθούν σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω ομάδες των υλικών.

Κριτήρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη προσφορά.

Αναλυτική Διακήρυξη και λοιπά τεύχη διαγωνισμού: διατίθενται όλες τις εργάσιμες ημέρες έως    4/2/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 (ώρες 10.00 π.μ.-14.00 μ..μ.) με καταβολή 15 € στα γραφεία της ΙΚΑΟ - CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ιστοσελίδα: http://www.programathos.gr - email: d.gatzonis@ikao.ondsl.gr, τηλ:. +30231888553, fax: +302310888646, (αρμόδιοι υπάλληλοι: Δ. Γκατζώνης –  Ι. Μπρίκος). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αν το επιθυμούν να προβούν οι ίδιοι στην αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη.

Η ΙΚΑΟ αποστέλλει τα τεύχη του διαγωνισμού μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, ή ιδιωτικών εταιρειών κατ΄ επιλογή του ενδιαφερόμενου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.

Πηγή χρηματοδότησης: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ), έργο «Συντήρηση και Ανακαίνιση Κτιρίου Μαγειρείου – Νοσοκομείου & Κτιρίου Συνοδικού και Συντήρηση - Ανακατασκευή Κτιρίου Αρχονταρικιού - Πλυντηρίου (Λάντζας) Ιεράς Μονής Φιλοθέου» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 376100 -   ΚΩΔ ΠΔΕ: 2012ΕΠ00880055).

 

 

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ   30/12/2014

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

της Ι. Κοινότητος Αγ. Όρους

 

 

 

 

Δημήτρης Γκατζώνης

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ