ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

04.02Η.16 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

30/07/2014

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΣΠΑ

Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -

ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

(Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

 

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ

ΤΗΣ Ι. Μ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ»

 (Κωδ. ΟΠΣ: 373731  -   ΚΩΔ ΠΔΕ: 2012ΕΠ00880020)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 04.02Η.16

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην ΕΕΕΕ:  29/7/2014

Ημερομηνία δημοσίευσης στην ΕτΚ 31/7/2014

Ημερομηνία δημοσίευσης στον τύπο 31/7/2014

 

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους διενεργεί Δημόσιο Διεθνή Τακτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007) για την επιλογή αναδόχου/ων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ. ΤΗΣ Ι. Μ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ» στην Ι. Μονή Ξενοφώντος στο Άγιον Όρος.

Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΟΜΑΔΑ Ι

1.1

Πλίνθοι (διάτρητοι)

τεμ.

7.000,00

1,00 €

7.000,00 €

1.2

Alfablock (60x25x25)

τεμ.

176,00

7,00 €

1.232,00 €

1.3

Υγρ/τικό φύλλο

634,00

0,91 €

576,94 €

1.4

Πλάκες αρμών

11,00

10,00 €

110,00 €

1.5

Ασφαλτόπανο

540,00

5,50 €

2.970,00 €

1.6

Ασφαλτόκολλα

Kg

660,00

0,73 €

481,80 €

1.7

Ασφαλτόπανο αλουμινίου

80,00

6,50 €

520,00 €

1.8

Ορυκτοβάμβακας

1.760,00

4,55 €

8.008,00 €

1.9

Κόκκοι πολ/ρίνης

10,00

50,00 €

500,00 €

1.10

Σφράγιση αρμών

Kg

20,00

12,00 €

240,00 €

1.11

Πολ/νούχο επίχρισμα

lt

1.445,00

0,30 €

433,50 €

1.12

Eπίχρισμα φινίρισμα

kg

100,00

0,24 €

24,00 €

1.13

Δικτυωτό Χαλυβδόφυλλο

575,00

2,20 €

1.265,00 €

1.14

Μολυβδόφυλλα

Kg

1.500,00

2,77 €

4.155,00 €

1.15

Μολυβκόλλα

Kg

14,00

20,00 €

280,00 €

1.16

Σχιστόπλακα 3-5 εκ. (σφυρήλατη Πηλίου)

215,00

16,00 €

3.440,00 €

1.17

Σχιστόπλακα 2 εκ.

1.380,00

7,00 €

9.660,00 €

1.18

Κεραμίδια βυζαντινά

τεμ.

64,00

0,80 €

51,20 €

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι

40.947,44 €

 

ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10%

4.094,74 €

 

ΟΜΑΔΑ ΙΙ

2.1

Βεροίας ποδιές

25,00

75,00 €

1.875,00 €

2.2

Διονύσου  3εκ (ισομεγέθης)

395,00

111,00 €

43.845,00 €

2.3

Σαλαμίνας, Τήνου

26,00

90,00 €

2.340,00 €

2.4

Διονύσου σοβατεπί

m

390,00

10,00 €

3.900,00 €

2.5

Διονύσου  3εκ (πολυμεγέθης)

231,00

122,00 €

28.182,00 €

2.6

Διονύσου ολόσ. βαθμίδων

m

6,50

150,00 €

975,00 €

2.7

Πεντέλης πάγκων

16,00

180,00 €

2.880,00 €

2.8

Βεροίας  2εκ δαπέδων

26,00

60,00 €

1.560,00 €

2.9

Βεροίας  2εκ τοίχων

70,00

60,00 €

4.200,00 €

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ

89.757,00 €

 

ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10%

8.975,70 €

 

ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ

3.1

Λινέλαιο

Kg

850,00

2,20 €

1.870,00 €

3.2

Μυκητοκτόνο

lt

508,00

10,00 €

5.080,00 €

3.3

Βερνίκι

lt

377,00

15,00 €

5.655,00 €

3.4

Βερνίκι δαπέδου

lt

176,00

15,00 €

2.640,00 €

3.5

Υλικό σπατ/τος

kg

3.270,00

0,36 €

1.177,20 €

3.6

Ακρυλικό αστάρι

lt

380,00

3,00 €

1.140,00 €

3.7

Πλαστικό χρώμα

lt

370,00

5,00 €

1.850,00 €

3.8

Τσιμεντόχρωμα

lt

34,00

10,00 €

340,00 €

3.9

Υαλόχαρτα

τεμ

2.900,00

0,10 €

290,00 €

3.10

Γύψινες  γωνίες

m

210,00

10,00 €

2.100,00 €

3.11

Γύψινες  ροζέτες

τεμ

17,00

12,00 €

204,00 €

3.12

Αν/πυρκό βερνίκι

lt

252,00

10,00 €

2.520,00 €

3.13

Διαλυτικό βερνικοχρωμάτων

lt

200,00

3,00 €

600,00 €

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙΙ

25.466,20 €

 

ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10%

2.546,62 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

156.170,64 €

 

 

 

H αρχικά Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το έργο είναι:: 156.170,64 ευρώ,

Η Α.Α. δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης μέχρι του ποσού των 15.617,06 €.

Το ποσό δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ λόγω του ειδικού καθεστώτος στο Άγιο Όρος

Προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης από την υπογραφή της έως και έξι (6) μήνες

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και έχουν την έδρα τους στο εσωτερικό ενός από τα παραπάνω κράτη, β) Συνεταιρισμοί εμπορίας, γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.

Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 26/9/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους στην Διεύθυνση CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Ημερομηνία  αποσφράγισης προσφορών: 26/9/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους στην Διεύθυνση CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Πρόσωπα που επιτρέπονται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Απαιτούνται ελάχιστες προϋποθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας, επαγγελματικής εμπειρίας των υποψηφίων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην αναλυτική προκήρυξη. Πρόσφορές δύναται να κατατεθούν σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω ομάδες των υλικών.

Κριτήρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη προσφορά.

Αναλυτική Διακήρυξη και λοιπά τεύχη διαγωνισμού: διατίθενται όλες τις εργάσιμες ημέρες έως    25/9/2014 ημέρα Πέμπτη  (ώρες 10.00 π.μ.-14.00 μ..μ.) με καταβολή 15 € στα γραφεία της ΙΚΑΟ - CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ιστοσελίδα: http://www.programathos.gr - email: d.gatzonis@ikao.ondsl.gr, τηλ:. +30231888553, fax: +302310888646, (αρμόδιοι υπάλληλοι: Δ. Γκατζώνης –  Ι. Μπρίκος). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αν το επιθυμούν να προβούν οι ίδιοι στην αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΙΚΑΟ αποστέλλει τα τεύχη του διαγωνισμού μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, ή ιδιωτικών εταιρειών κατ΄ επιλογή του ενδιαφερόμενου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.

Πηγή χρηματοδότησης: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ), έργο «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ  ΤΗΣ Ι. Μ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 373731  -   ΚΩΔ ΠΔΕ: 2012ΕΠ00880057).

 

 

 

 

 

 

 

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ  30/7/2014

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

της Ι. Κοινότητος Αγ. Όρους

 

 

 

 

Δημήτρης Γκατζώνης

                                                                                                 

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ