ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

04.01Α.12 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

24/06/2014

 

 

   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΣΠΑ

Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-

ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

    (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 04.01Α.12

 

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007) για την επιλογή αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για τις ανάγκες του Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ι.Μ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ», με τα ακόλουθα στοιχεία:

 

1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Διεύθυνση:                           Λαέρτου 22, Capital Trade Center, Κτίριο Γ, 2ος όροφος

Πόλη / Νομός:                      Πυλαία/Θεσσαλονίκη

Χώρα:                                  Ελλάδα

Ταχυδρ. Κώδικας:               570 01 Πυλαία

Τηλέφωνο:                           2310 888553

Τηλεομοιοτυπία:                  2310 888646

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  prgathos@otenet.gr

Ιστοσελίδα:  www.programathos.gr

2) Είδος Σύμβασης:

Σύμβαση προμήθειας.

3) Είδος διαδικασίας:

Πρόχειρος μειοδοτικός Διαγωνισμός

4) Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια αγαθών:

Το χώρο εργοταξίου του έργου της Ι. Μ. Αγίου Φιλοθέου.

5) Τίτλος:

«Προμήθεια και παράδοση οικοδομικών υλικών». με δικαίωμα προαίρεσης 5% στίς ομάδες 1, 2, 3 και 4.

 Το αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνει:

ΟΜΑΔΑ 1: ΛΙΘΟΙ, ΓΩΝΙΟΛΙΘΟΙ, ΠΛΑΚΕΣ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΕΣ  προϋπολογισμού 11.205,80χωρίς Φ.Π.Α., με προαίρεση 5% 11.766,09€

ΟΜΑΔΑ 2: ΠΛΑΚΕΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ , ΠΕΡΛΙΤΗΣ προϋπολογισμού 12.331,80χωρίς Φ.Π.Α., με προαίρεση 5% 12.948,39€

ΟΜΑΔΑ 3: ΛΙΝΕΛΑΙΟ , ΑΣΤΑΡΙ προϋπολογισμού 7.837,50χωρίς Φ.Π.Α., με προαίρεση 5% 8.229,38€

ΟΜΑΔΑ 4: ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ , ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ , ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΛΛΑ προϋπολογισμού 11.600,00χωρίς Φ.Π.Α., με προαίρεση 5% 12.180,00€

 

Αναλυτικά τα εν λόγω υλικά περιγράφονται στην Αναλυτική Διακήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας (τέσσερις (4) ομάδες ειδών) είτε τμηματικά ανά ομάδα, αλλά πάντα για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας.

6) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της και τυχόν ανατιμήσεις δεν θα επηρεάσουν τις συμφωνημένες τιμές. Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

7) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄) από το Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, Λαέρτου 22, 570 01 Πυλαία, κτίριο Γ, 2ος όροφος, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 888553 ώρες (09:30 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ.) καταβάλλοντας το ποσό των 10 €. Εναλλακτικά μπορούν να προβούν οι ίδιοι με δικά τους έξοδα στην αναπαραγωγή της διακήρυξης και των παραρτημάτων της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν Τεύχη διαγωνισμού έως 14/7/2014 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13.30 μμ.

 

9) Ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 42.975,10 € (σαράντα δύο χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και δέκα λεπτά) με απαλλαγή του ΦΠΑ, με επι πλέον προαίρεση 5% 2.148,76, ήτοι επι συνόλου 45.123,86 με απαλλαγή του ΦΠΑ (Η περιοχή του Αγίου Όρους απαλλάσσεται του ΦΠΑ σύμφωνα με την Π. 7395/4269/5-11-87 Α.Υ.Ο.,ΦΕΚ 720 Β/18-12-1987).

 

10) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους στη Θεσσαλονίκη, Λαέρτου 22, 570 01 Πυλαία, κτίριο Γ, 2ος όροφος, τηλ. 2310 888553, υπόψη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας ξυλείας και κουφωμάτων για τις ανάγκες του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ι.Μ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ» μέχρι την 15/7/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία). Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 15/7/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά.

11) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους, την 15/7/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. και μπορούν να παρίστανται όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.

12) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν νομικά και φυσικά πρόσωπα που:

-προέρχονται από χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή Συνεταιρισμοί εμπορίας, ή Ενώσεις Προμηθευτών των παραπάνω προσώπων και

Για ενώσεις: δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς.

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφορές.

13) Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 σημεία α) έως ε) του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 9 της αναλυτικής Διακήρυξης. Επίσης προσφέροντες/επιχειρήσεις που σχετίζονται με προσφέροντες, οι οποίοι/οι οποίες έχουν παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχουν εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών) και εξ αυτού του λόγου διαπιστώνεται στρέβλωση του ανταγωνισμού ή/και μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Ακόμη αποκλείονται όσοι διαγωνιζόμενοι δεν πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των ζητούμενων υλικών. Ως αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις για την εξασφάλιση της ποιότητας των υλικών είναι αυτές που ορίζονται στο Παράρτημα Α

14) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.

15) H σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους και του Αναδόχου θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» (ΕΣΠΑ).

16) Στην περίπτωση επιλογής ένωσης προμηθευτών, πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α.

17) Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων για τους λόγους και στις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την υποβολή ενστάσεων και προσφυγών παρέχονται από το στο Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)   Λαέρτου 22- ΤΚ 57001 – Πυλαία Θεσσαλονίκη, Τηλ.: +30 2310 888553 από τις 10:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ.

 

Θεσσαλονίκη 24/06/2014

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

 

 

 

 

Δημήτριος Γκατζώνης

Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

  • Περίληψη της Διακήρυξης για ανάρτηση σε ιστοσελίδα.
  • Αναλυτική Διακήρυξη με τα ακόλουθα Παραρτήματα:
    • Παράρτημα Α' - Τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές πληροφορίες.
    • Παράρτημα Β' - Σχέδιο σύμβασης.
    • Παράρτημα Γ' – Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.
    • Παράρτημα Δ' - Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

 

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ