ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

01.04.14/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

23/05/2014

 

 

   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΣΠΑ

Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-

ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

    (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007-2013»

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ Ι. ΣΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΛΑΚΚΟΥ, Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ»

(Κωδ. Πράξης: 390273 -   ΚΩΔ ΠΔΕ: 2012ΕΠ00880002)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 01.04.14/2014

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Τακτικού Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.Δ. 99/1992) για την επιλογή αναδόχου/ων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για τις ανάγκες του Έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ Ι. ΣΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΛΑΚΚΟΥ, Ι.Μ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ», με τα ακόλουθα στοιχεία:

 

1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Διεύθυνση:                           Λαέρτου 22, Capital Trade Center, Κτίριο Γ, 2ος όροφος

Πόλη / Νομός:                      Πυλαία/Θεσσαλονίκη

Χώρα:                                  Ελλάδα

Ταχυδρ. Κώδικας:               570 01 Πυλαία

Τηλέφωνο:                           2310 888553

Τηλεομοιοτυπία:                  2310 888646

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  prgathos@otenet.gr

Ιστοσελίδα:  www.programathos.gr

2) Είδος Σύμβασης:

Σύμβαση προμήθειας.

3) Είδος διαδικασίας:

Δημόσιος Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός

4) Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια αγαθών:

Το εργοτάξιο  του έργου – Ι. Μ. Αγίου Παύλου Άγιο Όρος.

5) Τίτλος:

«Προμήθεια και παράδοση οικοδομικών υλικών».

6) Αντικείμενο προμήθειας:

ΟΜΑΔΑ 1: Μαύρο τσιμέντο σε σάκους των 50 kgr, Λευκό τσιμέντο  σε σάκους των 50 kgr,  Σκύρα, Άμμος κονιαμάτων, Σύντριμμα, Λίθοι, Ασβέστης, Ήλοι σύνδεσμοι, Λινέλαιο, Πλήρεις πλίνθοι,  Πλακάζ ξυλοτύπων, Πλαστικό χρώμα, Βερνίκι ριπολίνης, Μυκητοκτόνο,  Θηραϊκή γη , Σίδηρος Β500c, Δομικό πλέγμα, Πορώδες μπετό, Πλήρεις πλίνθοι 30x30x5, Νευρομετάλ,  Γαλβανισμένη λαμαρίνα, Ανοξείδωτος οπλισμός Φ22, Γεωύφασμα 205gr/m2 , Στεγανωτικό μάζης , Θερμομονωτικό 5εκ., Κόντρα πλακέ θαλάσσης (προϋπολογισμού: 130.560,68€ χωρίς Φ.Π.Α., με προαίρεση 15%: 150.144,78€)

ΟΜΑΔΑ 2: Ξυλεία πελεκητή, Ξυλεία πριστή (προϋπολογισμού: 29.704,75€ χωρίς Φ.Π.Α., με προαίρεση 15%: 34.160,46€)

Αναλυτικά τα εν λόγω υλικά περιγράφονται στην Αναλυτική Διακήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας (δύο (2) ομάδες ειδών) είτε τμηματικά ανά ομάδα, αλλά πάντα για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας.

7) Πηγή χρηματοδότησης: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007-2013» (ΕΣΠΑ), έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ Ι. ΣΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΛΑΚΚΟΥ, Ι.Μ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ» (Κωδ. Πράξης: 390273 -   ΚΩΔ ΠΔΕ: 2012ΕΠ00880002)

8) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της και τυχόν ανατιμήσεις δεν θα επηρεάσουν τις συμφωνημένες τιμές. Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. Το δικαίωμα προαίρεσης δύναται να ασκηθεί για διάστημα τριών (3) μηνών μετά τη λήξη της σύμβασης.

9) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄) από το Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, Λαέρτου 22, 570 01 Πυλαία, κτίριο Γ, 2ος όροφος, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 888553 ώρες (10:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.) καταβάλλοντας το ποσό των 10 €. Εναλλακτικά μπορούν να προβούν οι ίδιοι με δικά τους έξοδα στην αναπαραγωγή της διακήρυξης και των παραρτημάτων της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν Τεύχη διαγωνισμού έως 27/06/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 μμ.

Η ΙΚΑΟ αποστέλλει τα τεύχη του διαγωνισμού μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, ή ιδιωτικών εταιρειών, κατ΄ επιλογή του ενδιαφερόμενου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.

10) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της σύμβασης συνολικά είναι 160.265,43 € (εκατόν εξήντα χιλιάδες διακόσια εξήντα πέντε ευρώ και σαράντα τρία λεπτά) με απαλλαγή του ΦΠΑ, σύμφωνα με την Π. 7395/4269/5-11-87 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 720 Β/18-12-1987) «Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Όρους».

Η Α.Α. δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης μέχρι του ποσού των 24.039,81 €.

11) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους στη Θεσσαλονίκη, Λαέρτου 22, 570 01 Πυλαία, κτίριο Γ, 2ος όροφος, τηλ. 2310 888553, υπόψη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας ξυλείας και κουφωμάτων για τις ανάγκες του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ι. Μ. ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ» μέχρι την 30/06/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία). Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 30/06/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά.

12) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους, την 30/06/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. και μπορούν να παρίστανται όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.

13) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και έχουν την έδρα τους στο εσωτερικό ενός από τα παραπάνω κράτη, β) Συνεταιρισμοί εμπορίας, γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.

     Για ενώσεις: δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς.

     Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφορές.

     Απαιτούνται ελάχιστες προϋποθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας, επαγγελματικής εμπειρίας των υποψηφίων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην αναλυτική προκήρυξη.

14) Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 σημεία α) έως ε) του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 9 της αναλυτικής Διακήρυξης. Επίσης προσφέροντες/επιχειρήσεις που σχετίζονται με προσφέροντες, οι οποίοι/οι οποίες έχουν παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχουν εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών) και εξ αυτού του λόγου διαπιστώνεται στρέβλωση του ανταγωνισμού ή/και μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Ακόμη αποκλείονται όσοι διαγωνιζόμενοι δεν πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των ζητούμενων υλικών. Ως αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις για την εξασφάλιση της ποιότητας των υλικών είναι αυτές που ορίζονται στο Παράρτημα Α

15) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.

16) H σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους και του Αναδόχου θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» (ΕΣΠΑ).

17) Στην περίπτωση επιλογής ένωσης προμηθευτών, αυτή πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α.

18) Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών για τους λόγους και στις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 και μετά από εισήγησή της αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή. Περαιτέρω διευκρινήσεις για την υποβολή ενστάσεων και προσφυγών παρέχονται από το Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, στη Θεσσαλονίκη – Λαέρτου 22, 570 01 Πυλαία, κτίριο Γ, 2ος όροφος, Τηλ.: +30 2310 888553., τηλ. 2310 888646 από 10:00΄ έως 12:00΄.

 

Θεσσαλονίκη 23/05/2014

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

 

 

 

 

Δημήτριος Γκατζώνης

Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

  • Περίληψη της Διακήρυξης για ανάρτηση σε ιστοσελίδα.
  • Αναλυτική Διακήρυξη με τα ακόλουθα Παραρτήματα:
    • Παράρτημα Α' - Τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές πληροφορίες.
    • Παράρτημα Β' - Σχέδιο σύμβασης.
    • Παράρτημα Γ' – Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.
    • Παράρτημα Δ' - Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

 

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ