ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

02.04.15 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Μ

31/03/2014

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

 

 

 

 

 

ΕΣΠΑ

Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-

ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

 

 

 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

      ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

      (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ.02.04.15/2014

 

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007) για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια :  Υλικών Η/Μ εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Έργου : «Αποκατάσταση και μερική ανακατασκευή του κελλίου της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα» με τα ακόλουθα στοιχεία:

 

 

1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Διεύθυνση:                             CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)

                                         Λαέρτου 22

Πόλη / Νομός:                        Πυλαία Θεσσαλονίκης

Χώρα:                                     Ελλάδα

Ταχυδρ. Κώδικας:                 57001

Τηλέφωνο:                             2310 888553

Τηλεομοιοτυπία:                     2310 888646

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:    prgathos@otenet.gr

Ιστοσελίδα:                            www.programathos.gr

 

2) Σύμβαση προμήθειας.

Προμήθεια Υλικών Η/Μ εγκαταστάσεων

3) Είδος διαδικασίας:

Πρόχειρος μειοδοτικός Διαγωνισμός

4) Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια αγαθών:

Εργοτάξιο του κελλίου της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ι. Μ. Σταυρονικήτα,  Άγιον Όρος.

5) Τίτλος:

 «Προμήθεια υλικών Η/Μ εγκαταστάσεων» με δικαίωμα προαίρεσης 15% στις Ομάδες7, 8, 9,10,11,12

Το αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνει την προμήθεια (αγορά):

α)  ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 7. ΥΔΡΕΥΣΗ (προϋπολογισμού: 2.496,50€  χωρίς Φ.Π.Α., με προαίρεση 15%: 2.870,98 €),

β)  ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 8. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (προϋπολογισμού: 2.149,60 €  χωρίς Φ.Π.Α., με προαίρεση 15%: 2.471,81 €),

γ)  ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 9. ΘΕΡΜΑΝΣΗ (προϋπολογισμού: 12.668,50 €  χωρίς Φ.Π.Α., με προαίρεση 15%: 14.568,78 €),

 

δ)  ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 10. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ (προϋπολογισμού: 3.150,35 €  χωρίς Φ.Π.Α., με προαίρεση 15%: 3.622,90 €),

ε) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 11. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ(προϋπολογισμού: 1.517,50 €  χωρίς Φ.Π.Α., με προαίρεση 15%: 1.745,13 €),

στ) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 12. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ(προϋπολογισμού: 10.000,00 €  χωρίς Φ.Π.Α.),

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας, πέντε (5) ομάδες ειδών, είτε τμηματικά ανά ομάδα, αλλά πάντα για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας

 

6) Η διάρκεια της συμβάσεως ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή της. Σε όλο το διάστημα ισχύος της (και στο χρόνο προαίρεσης) ανατιμήσεις δεν θα επηρεάσουν τις συμφωνημένες τιμές.

7) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄) από το Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)   Λαέρτου 22- ΤΚ 57001 – Πυλαία Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 888553 ώρες (09:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ.) καταβάλοντας το ποσό των …€. Εναλλακτικά μπορούν να προβούν οι ίδιοι με δικά τους έξοδα στην αναπαραγωγή της διακηρύξεως και των παραρτημάτων της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορουν να παραλάβουν Τεύχη διαγωνισμού έως 28/04/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30,

9) Ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 31.982,25 (τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά) με απαλλαγή του ΦΠΑ, με επι πλέον προαίρεση 3.297,35 € (τρείς χιλιάδες διακόσια ενενήντα επτά ευρώ και τριαντά πέντε λεπτά), ήτοι επι συνόλου 35.279,60 €  (Η περιοχή του Αγίου Όρους απαλλάσσεται του ΦΠΑ σύμφωνα με την Π. 7395/4269/5-11-87 Α.Υ.Ο.,ΦΕΚ 720 Β/18-12-1987).

10) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)   Λαέρτου 22- ΤΚ 57001 – Πυλαία Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 888553 ώρες (10:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ.) υπόψη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για την εκτέλεση του Έργου: «Αποκατάσταση και μερική ανακατασκευή του κελλίου της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα»  , μέχρι την 29/04/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (καταληκτική ημερομηνία). Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 29/04/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00. Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά.

11) Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, 29/04/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 και μπορούν να παρίστανται όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.

 

 

 

 

12) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν νομικά και φυσικά πρόσωπα που:

-προέρχονται από χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή Συνεταιρισμοί εμπορίας, ή Ενώσεις Προμηθευτών των παραπάνω προσώπων και

Για ενώσεις: δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς.

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφορές.

13) Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 σημεία α) έως ε) του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 9 της αναλυτικής Διακήρυξης. Επίσης προσφέροντες/επιχειρήσεις που σχετίζονται με προσφέροντες, οι οποίοι/οι οποίες έχουν παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχουν εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών) και εξ αυτού του λόγου διαπιστώνεται στρέβλωση του ανταγωνισμού ή/και μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Ακόμη αποκλείονται όσοι διαγωνιζόμενοι δεν πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των ζητούμενων υλικών. Ως αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις για την εξασφάλιση της ποιότητας των υλικών είναι αυτές που ορίζονται στο Παράρτημα Α

14) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.

15) H σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους και του Αναδόχου θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» (ΕΣΠΑ).

16) Στην περίπτωση επιλογής ένωσης προμηθευτών, πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α.

17) Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων για τους λόγους και στις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την υποβολή ενστάσεων και προσφυγών παρέχονται από το στο Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)   Λαέρτου 22- ΤΚ 57001 – Πυλαία Θεσσαλονίκη, Τηλ.: +30 2310 888553 από τις 10:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 28/03/2014

 

 

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

 

 

Ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημήτριος Γκατζώνης

 

 

Αρχιτέκτων Μηχανικός

    

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

 • Περίληψη της Διακήρυξης για ανάρτηση σε ιστοσελίδα.
 • Αναλυτική Διακήρυξη με τα ακολουθά Παραρτήματα:
  • § Παράρτημα Α΄ - Τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές πληροφορίες
  • § Παράρτημα Β΄ - Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς
  • § Παράρτημα Γ΄ - Τυποποιημένο έντυπο επιστολή – αίτηση συμμετοχής
  • § Παράρτημα Δ΄ - Τυποποιημένα έντυπα υπεύθυνων δηλώσεων
  • § Σχέδιο σύμβασης         

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ