ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

03.03.14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

31/03/2014

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΠΑ

Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-

ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

 

 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

      ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

      (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 03.03.14

 

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.Δ. 99/1992) για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών και  εργασιών θέρμανσης, υδρευσης και αποχέτευσης συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των υλικών για τις ανάγκες του Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. ΚΑΛΥΒΩΝ: 1) ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Α΄ , 2) ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 3) ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Β' (Β΄ΦΑΣΗ)  Ι. Ν. ΣΚΗΤΗΣ Ι. Μ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ» με τα ακόλουθα στοιχεία:

 

 

1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Διεύθυνση:      CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)

                                         Λαέρτου 22

Πόλη / Νομός: Πυλαία Θεσσαλονίκης

Χώρα: Ελλάδα

Ταχυδρ. Κώδικας:      57001

Τηλέφωνο:      2310 888553

Τηλεομοιοτυπία:         2310 888646

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:   www.programathos.gr

Ιστοσελίδα:     www.programathos.gr

 

2) Σύμβαση προμήθειας.

Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών, υλικών θέρμανσης ύδρευσης και αποχέτευσης.

3) Είδος διαδικασίας:

Πρόχειρος μειοδοτικός Διαγωνισμός

 

4) Τόπος παράδοσης των υπό εκτέλεση εργασιών και προμήθειας υλικών:

Νέα Σκήτη της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου,  Άγιο Όρος.

 

5) Τίτλος:

«Εκτέλεση ηλεκτρολογικώνεργασιών καιεργασιών θέρμανσης, ύδρευσης και αποχέτευσης  συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των υλικών»

Το αντικείμενο της προμήθειας και εργασίας περιλαμβάνει:

Ομάδα Ι: (Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκατάστασης ισχυρών ρευμάτων ,τηλεφωνικής εγκατάστασης και πυροπροστασίας), προϋπολογισμού:  ήτοι 51.017,66 + (10% προαίρεση: 5.101,76 ) ήτοι 56.119,42 χωρίς Φ.Π.Α.

Ομάδα ΙΙ: (Θέρμανση, Ύδρευση και  Αποχέτευση), προϋπολογισμού:  ήτοι 53.755.17€ + (10% προαίρεση: 5.375,5€) ήτοι 59.130,70€ χωρίς Φ.Π.Α.  

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υλικών της κάθε ομάδας.      

 

6) Η διάρκεια της συμβάσεως ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τους επόμενους έντεκα (11) μήνες και τυχόν ανατιμήσεις δεν θα επηρεάσουν τις συμφωνημένες τιμές.

7) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄) από το Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)   Λαέρτου 22- ΤΚ 57001 – Πυλαία Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 888553 ώρες (09:00 π.μ. έως τις 15:30.) καταβάλλοντας το ποσό των 10,00 €. Εναλλακτικά μπορούν να προβούν οι ίδιοι με δικά τους έξοδα στην αναπαραγωγή της διακηρύξεως και των παραρτημάτων της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορουν να παραλάβουν Τεύχη διαγωνισμού έως και 24/04/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30.

 9) Ο προϋπολογισμός της σύμβασης συνολικά είναι 104.772,83€ (εκατόν τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά)  με επί πλέον προαίρεση 10%: 10.477,28 ήτοι συνόλου 115.250,11 με απαλλαγή του ΦΠΑ, σύμφωνα με την Π. 7395/4269/5-11-87 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 720 Β/18-12-1987) «Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Όρους».

10) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)   Λαέρτου 22- ΤΚ 57001 – Πυλαία Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 888553 υπόψη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. ΚΑΛΥΒΩΝ: 1) ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Α΄ , 2) ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 3) ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Β’ (Β΄ΦΑΣΗ)  Ι. Ν. ΣΚΗΤΗΣ Ι. Μ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ», μέχρι την 25/04/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ (καταληκτική ημερομηνία). Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 25/04/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά.

11) Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, στις 25/04/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ και μπορούν να παρίστανται όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.

12) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν νομικά και φυσικά πρόσωπα που:

-προέρχονται από χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή Συνεταιρισμοί εμπορίας, ή Ενώσεις Προμηθευτών των παραπάνω προσώπων και

Για ενώσεις: δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς.

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφορές.

13) Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 σημεία α) έως ε) του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 9 της αναλυτικής Διακήρυξης. Επίσης προσφέροντες/επιχειρήσεις που σχετίζονται με προσφέροντες, οι οποίοι/οι οποίες έχουν παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχουν εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών) και εξ αυτού του λόγου διαπιστώνεται στρέβλωση του ανταγωνισμού ή/και μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Ακόμη αποκλείονται όσοι διαγωνιζόμενοι δεν πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των ζητούμενων υλικών. Ως αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις για την εξασφάλιση της ποιότητας των υλικών και του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών είναι αυτές που ορίζονται στο Παράρτημα Α

14) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.

15) H σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους και του Αναδόχου θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» (ΕΣΠΑ).

16) Στην περίπτωση επιλογής ένωσης προμηθευτών, πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α.

17) Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων για τους λόγους και στις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την υποβολή ενστάσεων και προσφυγών παρέχονται στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)   Λαέρτου 22- ΤΚ 57001 – Πυλαία Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 888553 (ώρες 10:00 με 12:00).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 27/03/2014

 

 

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

 

 

Ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημήτριος Γκατζώνης

 

 

Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

 • Περίληψη της Διακήρυξης για ανάρτηση σε ιστοσελίδα.
 • Αναλυτική Διακήρυξη με τα ακολουθά Παραρτήματα:
  • § Παράρτημα Α΄ - Τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές πληροφορίες
  • § Παράρτημα Β΄ - Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς
  • § Παράρτημα Γ΄ - Τυποποιημένο έντυπο επιστολή – αίτηση συμμετοχής
  • § Παράρτημα Δ΄ - Τυποποιημένα έντυπα υπεύθυνων δηλώσεων
  • § Σχέδιο σύμβασης

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ