ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

04.01.14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

31/03/2014

 

 

   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΣΠΑ

Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-

ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

    (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

         

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 04.01.14

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.Δ. 99/1992) για την επιλογή αναδόχου/ων για την κατασκευή μεταλλικών κατασκευών : Προμήθεια , επεξεργασία και τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών για τις ανάγκες του Έργου : «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ Ι. Μ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ» με τα ακόλουθα στοιχεία:

 

 

1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Διεύθυνση:      CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)

                                         Λαέρτου 22

Πόλη / Νομός: Πυλαία Θεσσαλονίκης

Χώρα: Ελλάδα

Ταχυδρ. Κώδικας:      57001

Τηλέφωνο:      2310 888553

Τηλεομοιοτυπία:         2310 888646

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: www.programathos.gr

Ιστοσελίδα:     www.programathos.gr

2) Σύμβαση μίσθωσης.

Προμήθεια, Επεξεργασία και Τοποθέτηση Μεταλλικών Κατασκευών

3) Είδος διαδικασίας:

Πρόχειρος μειοδοτικός Διαγωνισμός

 

4) Τόπος εγκατάστασης  και τοποθέτησης των μεταλλικών κατασκευών:

Ι.Μ. Αγίου Παύλου,  Άγιο Όρος.

 

5) Τίτλος: «Προμήθεια , επεξεργασία και παράδοση μεταλλικών κατασκευών».

Το αντικείμενο της μίσθωσης περιλαμβάνει την: προμήθεια, επεξεργασία, μορφοποίηση και εγκατάσταση στο έργο μεταλλικών κατασκευών. προϋπολογισμού: 76.013,50€  χωρίς Φ.Π.Α με προαίρεση 5%: 3.800,68€ ήτοι σύνολο : 79.814,18€

 

 

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας .

6) Η διάρκεια της συμβάσεως ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τους επόμενους τέσσερεις  (4) μήνες και τυχόν ανατιμήσεις δεν θα επηρεάσουν τις συμφωνημένες τιμές.

7) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

 

8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄) από το Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)   Λαέρτου 22- ΤΚ 57001 – Πυλαία Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 888553 ώρες (09:00 π.μ. έως τις 15:30.) καταβάλλοντας το ποσό των 10€. Εναλλακτικά μπορούν να προβούν οι ίδιοι με δικά τους έξοδα στην αναπαραγωγή της διακηρύξεως και των παραρτημάτων της. http://www.programathos.gr.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν Τεύχη διαγωνισμού εώς και 23/4/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30.

 

 

.9) Ο προϋπολογισμός της σύμβασης συνολικά είναι 76.013,50€  ΕΥΡΩ (εβδομήντα έξι χιλιάδες δεκατρία  ευρώ και πενήντα λεπτά)   με επί πλέον προαίρεση 5 % : 3.800,68 ήτοι επί συνόλου  79.814,18€ , με απαλλαγή του ΦΠΑ, σύμφωνα με την Π. 7395/4269/5-11-87 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 720 Β/18-12-1987) «Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας των υλικών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Όρους».

 

10) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)   Λαέρτου 22- ΤΚ 57001 – Πυλαία Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 888553 υπόψη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για την εκτέλεση του Έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ Ι. Μ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ», μέχρι την 24/4/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ (καταληκτική ημερομηνία). Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 24/4/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά.

 

11) Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, στις 24/4/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ και μπορούν να παρίστανται όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.

 

12) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν νομικά και φυσικά πρόσωπα που:

-  προέρχονται από χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή Συνεταιρισμοί εμπορίας, ή Ενώσεις Προμηθευτών των παραπάνω προσώπων και

Για ενώσεις: δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς.

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφορές.

 

13) Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 σημεία α) έως ε) του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 9 της αναλυτικής Διακήρυξης. Επίσης προσφέροντες/επιχειρήσεις που σχετίζονται με προσφέροντες, οι οποίοι/οι οποίες έχουν παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχουν εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών) και εξ αυτού του λόγου διαπιστώνεται στρέβλωση του ανταγωνισμού ή/και μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Ακόμη αποκλείονται όσοι διαγωνιζόμενοι δεν πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των ζητούμενων μηχανημάτων. Ως αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις για την εξασφάλιση της ποιότητας και των τεχνικών χαρακτηριστικών των μηχανημάτων είναι αυτές που ορίζονται στο Παράρτημα Α

 

14) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.

 

15) H σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους και του Αναδόχου θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» (ΕΣΠΑ).

 

16) Στην περίπτωση επιλογής ένωσης μισθωτών, πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α.

 

17) Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων για τους λόγους και στις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την υποβολή ενστάσεων και προσφυγών παρέχονται από το στο Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)   Λαέρτου 22- ΤΚ 57001 – Πυλαία Θεσσαλονίκη, Τηλ.: +30 2310 888553., τηλ. 2310 888553 από τις 10:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ.

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 27–3–2014

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

Ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

 

 

 

 

Δημήτριος Γκατζώνης

Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

 • Περίληψη της Διακήρυξης για ανάρτηση σε ιστοσελίδα.
 • Αναλυτική Διακήρυξη με τα ακολουθά Παραρτήματα:
  • Παράρτημα Α' - Τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές πληροφορίες
  • Παράρτημα Β' - Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς
  • Παράρτημα Γ' - Τυποποιημένο έντυπο επιστολή - αίτηση συμμετοχής
  • Παράρτημα Δ' - Τυποποιημένα έντυπα υπεύθυνων δηλώσεων
  • Σχέδιο σύμβασης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ