ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

02.01α.16_ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΜ ΥΛΙΚΩΝ

27/03/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 02.01α.16/2014

 

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007) για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των υλικών για τις ανάγκες του Έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ I. ΣΚΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ Ι.Μ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ» και συγκεκριμένα του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΥΒΗΣ & ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΗΣ ΣΚΗΤΕΩΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ι.Μ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ»  με τα ακόλουθα στοιχεία:

 

 

1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Διεύθυνση:                            CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN    

                                              CΟSMOS) Λαέρτου 22

Πόλη / Νομός:                          Πυλαία Θεσσαλονίκης

Χώρα:                                      Ελλάδα

Ταχυδρ. Κώδικας:                     57001

Τηλέφωνο:                               2310 888553

Τηλεομοιοτυπία:                       2310 888646

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:         prgathos@otenet.gr

Ιστοσελίδα:                              www.programathos.gr

 

2) Σύμβαση προμήθειας.

Εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των υλικών

3) Είδος διαδικασίας:

Πρόχειρος μειοδοτικός Διαγωνισμός

4) Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια αγαθών:

Εργοτάξιο της Σκήτεως του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος,  Άγιο Όρος.

 

5) Τίτλος:

«Εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των υλικών» με δικαίωμα προαίρεσης 15%

Το αντικείμενο της προμήθειας και εργασίας περιλαμβάνει τις παρακάτω ομάδες

α) Ομάδα Ι (Θέρμανση, Ύδρευση - Αποχέτευση, Πυρόσβεση) προϋπολογισμού 34.265,34 χωρίς Φ.Π.Α., με προαίρεση 5.139,80

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των εργασιών και υλικών.

6) Η διάρκεια της συμβάσεως ορίζεται σε δέκα (10) μήνες. Σε όλο το διάστημα ισχύος της (και στο χρόνο προαίρεσης) ανατιμήσεις δεν θα επηρεάσουν τις συμφωνημένες τιμές.

7) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄) από το Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)   Λαέρτου 22- ΤΚ 57001 – Πυλαία Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 888553 ώρες (09:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ.) καταβάλλοντας το ποσό των 10€. Εναλλακτικά μπορούν να προβούν οι ίδιοι με δικά τους έξοδα στην αναπαραγωγή της διακηρύξεως και των παραρτημάτων της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν Τεύχη διαγωνισμού έως 11.4.014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μμ.

9) Ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 34.265,34 (τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια εξήντα πέντε επτά ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά) με απαλλαγή του ΦΠΑ, με επί πλέον προαίρεση 5.139,80 (πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά), ήτοι επί συνόλου 39.405,14 €  (Η περιοχή του Αγίου Όρους απαλλάσσεται του ΦΠΑ σύμφωνα με την Π. 7395/4269/5-11-87 Α.Υ.Ο.,ΦΕΚ 720 Β/18-12-1987).

10) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)   Λαέρτου 22- ΤΚ 57001 – Πυλαία Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 888553 ώρες (10:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ.) υπόψη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για την εκτέλεση του Έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ I. ΣΚΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ Ι.Μ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ» και συγκεκριμένα του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΥΒΗΣ & ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΗΣ ΣΚΗΤΕΩΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ι.Μ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ» , μέχρι την 14.4.2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 (καταληκτική ημερομηνία). Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 14.4.2014 ημέρα Δευτέρα.  Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά.

11) Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, 14.4.2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 και μπορούν να παρίστανται όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.

12) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν νομικά και φυσικά πρόσωπα που:

-προέρχονται από χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή Συνεταιρισμοί εμπορίας, ή Ενώσεις Προμηθευτών των παραπάνω προσώπων και

Για ενώσεις: δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς.

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφορές.

13) Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 σημεία α) έως ε) του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 9 της αναλυτικής Διακήρυξης. Επίσης προσφέροντες/επιχειρήσεις που σχετίζονται με προσφέροντες, οι οποίοι/οι οποίες έχουν παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχουν εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών) και εξ αυτού του λόγου διαπιστώνεται στρέβλωση του ανταγωνισμού ή/και μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Ακόμη αποκλείονται όσοι διαγωνιζόμενοι δεν πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των ζητούμενων υλικών. Ως αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις για την εξασφάλιση της ποιότητας των υλικών είναι αυτές που ορίζονται στο Παράρτημα Α.

14) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.

15) H σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους και του Αναδόχου θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» (ΕΣΠΑ).

16) Στην περίπτωση επιλογής ένωσης προμηθευτών, πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α.

17) Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων για τους λόγους και στις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την υποβολή ενστάσεων και προσφυγών παρέχονται από το στο Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)   Λαέρτου 22- ΤΚ 57001 – Πυλαία Θεσσαλονίκη, Τηλ.: +30 2310 888553 από τις 10:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ.

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 27.3.2014

 

 

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

 

 

Ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

 

 

 

 

 

 

 

Δημήτριος Γκατζώνης

 

 

Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

 • Περίληψη της Διακήρυξης για ανάρτηση σε ιστοσελίδα.
 • Αναλυτική Διακήρυξη με τα ακολουθά Παραρτήματα:
  • § Παράρτημα Α΄ - Τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές πληροφορίες
  • § Παράρτημα Β΄ - Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς
  • § Παράρτημα Γ΄ - Τυποποιημένο έντυπο επιστολή – αίτηση συμμετοχής
  • § Παράρτημα Δ΄ - Τυποποιημένα έντυπα υπεύθυνων δηλώσεων
  • § Σχέδιο σύμβασης         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 02.01α.16/2014

 

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007) για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των υλικών για τις ανάγκες του Έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ I. ΣΚΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ Ι.Μ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ» και συγκεκριμένα του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΥΒΗΣ & ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΗΣ ΣΚΗΤΕΩΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ι.Μ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ»  με τα ακόλουθα στοιχεία:

 

 

1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Διεύθυνση:                            CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN    

                                              CΟSMOS) Λαέρτου 22

Πόλη / Νομός:                          Πυλαία Θεσσαλονίκης

Χώρα:                                      Ελλάδα

Ταχυδρ. Κώδικας:                     57001

Τηλέφωνο:                               2310 888553

Τηλεομοιοτυπία:                       2310 888646

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:         prgathos@otenet.gr

Ιστοσελίδα:                              www.programathos.gr

 

2) Σύμβαση προμήθειας.

Εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των υλικών

3) Είδος διαδικασίας:

Πρόχειρος μειοδοτικός Διαγωνισμός

4) Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια αγαθών:

Εργοτάξιο της Σκήτεως του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος,  Άγιο Όρος.

 

5) Τίτλος:

«Εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των υλικών» με δικαίωμα προαίρεσης 15%

Το αντικείμενο της προμήθειας και εργασίας περιλαμβάνει τις παρακάτω ομάδες

α) Ομάδα Ι (Θέρμανση, Ύδρευση - Αποχέτευση, Πυρόσβεση) προϋπολογισμού 34.265,34 χωρίς Φ.Π.Α., με προαίρεση 5.139,80

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των εργασιών και υλικών.

6) Η διάρκεια της συμβάσεως ορίζεται σε δέκα (10) μήνες. Σε όλο το διάστημα ισχύος της (και στο χρόνο προαίρεσης) ανατιμήσεις δεν θα επηρεάσουν τις συμφωνημένες τιμές.

7) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄) από το Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)   Λαέρτου 22- ΤΚ 57001 – Πυλαία Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 888553 ώρες (09:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ.) καταβάλλοντας το ποσό των 10€. Εναλλακτικά μπορούν να προβούν οι ίδιοι με δικά τους έξοδα στην αναπαραγωγή της διακηρύξεως και των παραρτημάτων της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν Τεύχη διαγωνισμού έως 11.4.014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μμ.

9) Ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 34.265,34 (τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια εξήντα πέντε επτά ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά) με απαλλαγή του ΦΠΑ, με επί πλέον προαίρεση 5.139,80 (πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά), ήτοι επί συνόλου 39.405,14 €  (Η περιοχή του Αγίου Όρους απαλλάσσεται του ΦΠΑ σύμφωνα με την Π. 7395/4269/5-11-87 Α.Υ.Ο.,ΦΕΚ 720 Β/18-12-1987).

10) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)   Λαέρτου 22- ΤΚ 57001 – Πυλαία Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 888553 ώρες (10:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ.) υπόψη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για την εκτέλεση του Έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ I. ΣΚΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ Ι.Μ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ» και συγκεκριμένα του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΥΒΗΣ & ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΗΣ ΣΚΗΤΕΩΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ι.Μ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ» , μέχρι την 14.4.2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 (καταληκτική ημερομηνία). Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 14.4.2014 ημέρα Δευτέρα.  Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά.

11) Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, 14.4.2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 και μπορούν να παρίστανται όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.

12) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν νομικά και φυσικά πρόσωπα που:

-προέρχονται από χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή Συνεταιρισμοί εμπορίας, ή Ενώσεις Προμηθευτών των παραπάνω προσώπων και

Για ενώσεις: δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς.

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφορές.

13) Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 σημεία α) έως ε) του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 9 της αναλυτικής Διακήρυξης. Επίσης προσφέροντες/επιχειρήσεις που σχετίζονται με προσφέροντες, οι οποίοι/οι οποίες έχουν παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχουν εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών) και εξ αυτού του λόγου διαπιστώνεται στρέβλωση του ανταγωνισμού ή/και μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Ακόμη αποκλείονται όσοι διαγωνιζόμενοι δεν πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των ζητούμενων υλικών. Ως αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις για την εξασφάλιση της ποιότητας των υλικών είναι αυτές που ορίζονται στο Παράρτημα Α.

14) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.

15) H σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους και του Αναδόχου θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» (ΕΣΠΑ).

16) Στην περίπτωση επιλογής ένωσης προμηθευτών, πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α.

17) Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων για τους λόγους και στις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την υποβολή ενστάσεων και προσφυγών παρέχονται από το στο Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)   Λαέρτου 22- ΤΚ 57001 – Πυλαία Θεσσαλονίκη, Τηλ.: +30 2310 888553 από τις 10:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ.

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 27.3.2014

 

 

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

 

 

Ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

 

 

 

 

 

 

 

Δημήτριος Γκατζώνης

 

 

Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

 • Περίληψη της Διακήρυξης για ανάρτηση σε ιστοσελίδα.
 • Αναλυτική Διακήρυξη με τα ακολουθά Παραρτήματα:
  • § Παράρτημα Α΄ - Τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές πληροφορίες
  • § Παράρτημα Β΄ - Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς
  • § Παράρτημα Γ΄ - Τυποποιημένο έντυπο επιστολή – αίτηση συμμετοχής
  • § Παράρτημα Δ΄ - Τυποποιημένα έντυπα υπεύθυνων δηλώσεων
  • § Σχέδιο σύμβασης         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 02.01α.16/2014

 

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007) για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των υλικών για τις ανάγκες του Έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ I. ΣΚΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ Ι.Μ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ» και συγκεκριμένα του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΥΒΗΣ & ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΗΣ ΣΚΗΤΕΩΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ι.Μ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ»  με τα ακόλουθα στοιχεία:

 

 

1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Διεύθυνση:                            CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN    

                                              CΟSMOS) Λαέρτου 22

Πόλη / Νομός:                          Πυλαία Θεσσαλονίκης

Χώρα:                                      Ελλάδα

Ταχυδρ. Κώδικας:                     57001

Τηλέφωνο:                               2310 888553

Τηλεομοιοτυπία:                       2310 888646

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:         prgathos@otenet.gr

Ιστοσελίδα:                              www.programathos.gr

 

2) Σύμβαση προμήθειας.

Εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των υλικών

3) Είδος διαδικασίας:

Πρόχειρος μειοδοτικός Διαγωνισμός

4) Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια αγαθών:

Εργοτάξιο της Σκήτεως του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος,  Άγιο Όρος.

 

5) Τίτλος:

«Εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των υλικών» με δικαίωμα προαίρεσης 15%

Το αντικείμενο της προμήθειας και εργασίας περιλαμβάνει τις παρακάτω ομάδες

α) Ομάδα Ι (Θέρμανση, Ύδρευση - Αποχέτευση, Πυρόσβεση) προϋπολογισμού 34.265,34 χωρίς Φ.Π.Α., με προαίρεση 5.139,80

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των εργασιών και υλικών.

6) Η διάρκεια της συμβάσεως ορίζεται σε δέκα (10) μήνες. Σε όλο το διάστημα ισχύος της (και στο χρόνο προαίρεσης) ανατιμήσεις δεν θα επηρεάσουν τις συμφωνημένες τιμές.

7) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄) από το Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)   Λαέρτου 22- ΤΚ 57001 – Πυλαία Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 888553 ώρες (09:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ.) καταβάλλοντας το ποσό των 10€. Εναλλακτικά μπορούν να προβούν οι ίδιοι με δικά τους έξοδα στην αναπαραγωγή της διακηρύξεως και των παραρτημάτων της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν Τεύχη διαγωνισμού έως 11.4.014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μμ.

9) Ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 34.265,34 (τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια εξήντα πέντε επτά ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά) με απαλλαγή του ΦΠΑ, με επί πλέον προαίρεση 5.139,80 (πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά), ήτοι επί συνόλου 39.405,14 €  (Η περιοχή του Αγίου Όρους απαλλάσσεται του ΦΠΑ σύμφωνα με την Π. 7395/4269/5-11-87 Α.Υ.Ο.,ΦΕΚ 720 Β/18-12-1987).

10) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)   Λαέρτου 22- ΤΚ 57001 – Πυλαία Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 888553 ώρες (10:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ.) υπόψη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για την εκτέλεση του Έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ I. ΣΚΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ Ι.Μ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ» και συγκεκριμένα του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΥΒΗΣ & ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΗΣ ΣΚΗΤΕΩΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ι.Μ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ» , μέχρι την 14.4.2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 (καταληκτική ημερομηνία). Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 14.4.2014 ημέρα Δευτέρα.  Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά.

11) Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, 14.4.2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 και μπορούν να παρίστανται όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.

12) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν νομικά και φυσικά πρόσωπα που:

-προέρχονται από χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή Συνεταιρισμοί εμπορίας, ή Ενώσεις Προμηθευτών των παραπάνω προσώπων και

Για ενώσεις: δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς.

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφορές.

13) Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 σημεία α) έως ε) του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 9 της αναλυτικής Διακήρυξης. Επίσης προσφέροντες/επιχειρήσεις που σχετίζονται με προσφέροντες, οι οποίοι/οι οποίες έχουν παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχουν εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών) και εξ αυτού του λόγου διαπιστώνεται στρέβλωση του ανταγωνισμού ή/και μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Ακόμη αποκλείονται όσοι διαγωνιζόμενοι δεν πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των ζητούμενων υλικών. Ως αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις για την εξασφάλιση της ποιότητας των υλικών είναι αυτές που ορίζονται στο Παράρτημα Α.

14) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.

15) H σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους και του Αναδόχου θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» (ΕΣΠΑ).

16) Στην περίπτωση επιλογής ένωσης προμηθευτών, πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α.

17) Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων για τους λόγους και στις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την υποβολή ενστάσεων και προσφυγών παρέχονται από το στο Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)   Λαέρτου 22- ΤΚ 57001 – Πυλαία Θεσσαλονίκη, Τηλ.: +30 2310 888553 από τις 10:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ.

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 27.3.2014

 

 

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

 

 

Ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

 

 

 

 

 

 

 

Δημήτριος Γκατζώνης

 

 

Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

 • Περίληψη της Διακήρυξης για ανάρτηση σε ιστοσελίδα.
 • Αναλυτική Διακήρυξη με τα ακολουθά Παραρτήματα:
  • § Παράρτημα Α΄ - Τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές πληροφορίες
  • § Παράρτημα Β΄ - Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς
  • § Παράρτημα Γ΄ - Τυποποιημένο έντυπο επιστολή – αίτηση συμμετοχής
  • § Παράρτημα Δ΄ - Τυποποιημένα έντυπα υπεύθυνων δηλώσεων
  • § Σχέδιο σύμβασης         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ