ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

03.01Α.12 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

26/03/2014

 

 

   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΣΠΑ

Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-

ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

    (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007-2013»

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση και Ανακαίνιση Κτιρίου Μαγειρείου – Νοσοκομείου & Κτιρίου Συνοδικού και Συντήρηση - Ανακατασκευή Κτιρίου Αρχονταρικιού - Πλυντηρίου (Λάντζας) Ιεράς Μονής Φιλοθέου»

(Κωδ. ΟΠΣ: 376100  -   ΚΩΔ ΠΔΕ: 2012ΕΠ00880055)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 03.01Α.12

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους διενεργεί Δημόσιο Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007) για την επιλογή αναδόχου/ων για την προμήθεια και παράδοση οικοδομικών υλικών  για τις ανάγκες του Έργου: «Συντήρηση και Ανακαίνιση Κτιρίου Μαγειρείου – Νοσοκομείου & Κτιρίου Συνοδικού και Συντήρηση - Ανακατασκευή Κτιρίου Αρχονταρικιού - Πλυντηρίου (Λάντζας) Ιεράς Μονής Φιλοθέου» με τα ακόλουθα στοιχεία:

 

 

1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Διεύθυνση:                             CAPITAL TRADE CENTER  - Λαέρτου 22 - Κτίριο Γ - 2ος Όροφος

Πόλη / Νομός:                        Πυλαία Θεσσαλονίκης / Θεσσαλονίκη

Χώρα:                                     Ελλάδα

Ταχυδρ. Κώδικας:                 57001

Τηλέφωνο:                             2310 888553

Τηλεομοιοτυπία:                     2310 888646

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  prgathos@otenet.gr

Ιστοσελίδα:  www.programathos.gr

 

2) Είδος Σύμβασης:

Σύμβαση προμήθειας.

 

 

3) Είδος διαδικασίας:

Δημόσιος Αντοικτός Διαγωνισμός

 

4) Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια αγαθών:

Εργοτάξιο Ιεράς Μονής Φιλοθέου,  Άγιο Όρος.

 

5) Τίτλος:

«Προμήθεια οικοδομικών υλικών»

6) Το αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνει την προμήθεια:

ΟΜΑΔΑ Α

Μεμβράνη HDPE, Πετροβάμβακας, πλίνθοι YTONG

(προϋπολογισμού: 44.318,00€ χωρίς Φ.Π.Α., με προαίρεση 5%: 46.533,90 €)

 

ΟΜΑΔΑ Β

Πλαστικό χρώμα, βερνίκι, μυκητοκτόνο

(προϋπολογισμού: 28.626,00€ χωρίς Φ.Π.Α., με προαίρεση 5%: 32.919,90 €)

 

ΟΜΑΔΑ Γ

Πλακίδια οξύμαχα, πλακίδια GROUP 1, πλακίδια GROUP 4, κόλλα πλακιδίων, αρμόστοκος (προϋπολογισμού: 39.625,00 € χωρίς Φ.Π.Α., με προαίρεση 5%: 41.606,25 €),

 

7) Πηγή χρηματοδότησης: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007-2013» (ΕΣΠΑ), έργο: «Συντήρηση και Ανακαίνιση Κτιρίου Μαγειρείου – Νοσοκομείου & Κτιρίου Συνοδικού και Συντήρηση - Ανακατασκευή Κτιρίου Αρχονταρικιού - Πλυντηρίου (Λάντζας) Ιεράς Μονής Φιλοθέου»

 (Κωδ. ΟΠΣ: 376100  -   ΚΩΔ ΠΔΕ: 2012ΕΠ00880055)

 

8) Η διάρκεια της συμβάσεως ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την υπογραφή της και τυχόν ανατιμήσεις δεν θα επηρεάσουν τις συμφωνημένες τιμές. Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

 

9) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄) από το Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN COSMOS) Λαέρτου 22 -– Κτίριο Γ – 2ος Όροφος - 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 888553 ώρες (10:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.) καταβάλοντας το ποσό των 10€. Εναλλακτικά μπορούν να προβούν οι ίδιοι με δικά τους έξοδα στην αναπαραγωγή της διακηρύξεως και των παραρτημάτων της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν Τεύχη διαγωνισμού έως  30/04/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μμ.

 

10) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της σύμβασης συνολικά είναι 112.569,00 ΕΥΡΩ (εκατόν δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα εννιά ευρώ) με απαλλαγή του ΦΠΑ, σύμφωνα με την Π. 7395/4269/5-11-87 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 720 Β/18-12-1987) «Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Όρους».

Η Α.Α. δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης μέχρι του ποσού των 8.491,05 €.

 

11) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (Κτίριο Γ - 2ος Όροφος) (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN COSMOS) - Λαέρτου 22 - 57001 - Πυλαία Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 888553 υπόψη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για την εκτέλεση του Έργου: «Συντήρηση και Ανακαίνιση Κτιρίου Μαγειρείου – Νοσοκομείου & Κτιρίου Συνοδικού και Συντήρηση - Ανακατασκευή Κτιρίου Αρχονταρικιού - Πλυντηρίου (Λάντζας) Ιεράς Μονής Φιλοθέου», μέχρι την 02/05/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 (καταληκτική ημερομηνία). Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 02-05-2014 ημέρα Παρασκευή ώρα 11:00 πμ., ενώπιον επιτροπής διαγωνισμού.  Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά.

 

12) Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, στις 02/05/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 ενώπιον Επιτροπής Διαγωνισμού και μπορούν να παρίστανται όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.

 

13) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν νομικά και φυσικά πρόσωπα που:

-  προέρχονται από χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή Συνεταιρισμοί εμπορίας, ή Ενώσεις Προμηθευτών των παραπάνω προσώπων και

Για ενώσεις: δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς.

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφορές. Απαιτούνται ελάχιστες προϋποθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας, επαγγελματικής εμπειρίας των υποψηφίων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην αναλυτική προκήρυξη.

 

 

14) Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 σημεία α) έως ε) του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 9 της αναλυτικής Διακήρυξης. Επίσης προσφέροντες/επιχειρήσεις που σχετίζονται με προσφέροντες, οι οποίοι/οι οποίες έχουν παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχουν εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών) και εξ αυτού του λόγου διαπιστώνεται στρέβλωση του ανταγωνισμού ή/και μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Ακόμη αποκλείονται όσοι διαγωνιζόμενοι δεν πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των ζητούμενων υλικών. Ως αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις για την εξασφάλιση της ποιότητας των υλικών είναι αυτές που ορίζονται στο Παράρτημα Α

 

15) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.

 

16) H σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους και του Αναδόχου θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» (ΕΣΠΑ).

 

17) Στην περίπτωση επιλογής ένωσης προμηθευτών, πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α.

 

18) Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων για τους λόγους και στις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την υποβολή ενστάσεων και προσφυγών παρέχονται από το στο Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN COSMOS) Λαέρτου 22 -– Κτίριο Γ – 2ος Όροφος - 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τηλ.: +30 2310 888553., τηλ. 2310 888553 από τις 10:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ.

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη: 26–03–2014

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

Ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

 

 

 

Δημήτριος Γκατζώνης

Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

  • Περίληψη της Διακήρυξης για ανάρτηση σε ιστοσελίδα.
  • Αναλυτική Διακήρυξη με τα ακόλουθα Παραρτήματα:
    • Παράρτημα Α' - Τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές πληροφορίες.
    • Παράρτημα Β' - Σχέδιο σύμβασης.
    • Παράρτημα Γ' – Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.
    • Παράρτημα Δ' - Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ