ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

02.02.05 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

26/02/2014

 

 

   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΣΠΑ

Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-

ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

    (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 02.02.05

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.Δ. 99/1992) για την επιλογή αναδόχου/ων για την προμήθεια ξυλείας και κουφωμάτων για τις ανάγκες του Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», με τα ακόλουθα στοιχεία:

 

1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Διεύθυνση:                             CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS) - Λαέρτου 22

Πόλη / Νομός:                        Πυλαία Θεσσαλονίκης

Χώρα:                                     Ελλάδα

Ταχυδρ. Κώδικας:                 57001

Τηλέφωνο:                             2310 888553

Τηλεομοιοτυπία:                     2310 888646

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:   prgathos@otenet.gr

Ιστοσελίδα:  www.programathos.gr

2) Είδος Σύμβασης:

Σύμβαση προμήθειας.

 

3) Είδος διαδικασίας:

Πρόχειρος μειοδοτικός Διαγωνισμός

 

4) Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια αγαθών:

Ιερά Μονή Διονυσίου,  Άγιο Όρος.

 

5) Τίτλος:                               

«Προμήθεια ξυλείας και κουφωμάτων»

 

6) Αντικείμενο:

ΟΜΑΔΑ 1: Προμήθεια ξυλείας: πελεκητή και πριστή ξυλεία καστανιάς, πριστή ξυλεία δρυός και λοιπή ξυλεία, με σύνολο προϋπολογισμού 34.413,08 €.

ΟΜΑΔΑ 2: Κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων, με σύνολο προϋπολογισμού 30.912,83 €.

γενικό σύνολο προϋπολογισμού 65.325,91 €.

 

Αναλυτικά τα εν λόγω υλικά περιγράφονται στην Αναλυτική Διακήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας (δύο (2) ομάδες ειδών) είτε τμηματικά ανά ομάδα, αλλά πάντα για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας.

 

7) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι την παράδοση του έργου και τυχόν ανατιμήσεις δεν θα επηρεάσουν τις συμφωνημένες τιμές.

 

8) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

 

9) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄) από το Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)   Λαέρτου 22- ΤΚ 57001 – Πυλαία Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 888553 ώρες (10:00 π.μ. έως τις 12:30 μ.μ.) καταβάλοντας το ποσό των 10 € .Εναλλακτικά μπορούν να προβούν οι ίδιοι με δικά τους έξοδα στην αναπαραγωγή της διακήρυξης και των παραρτημάτων της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν Τεύχη διαγωνισμού έως 14/03/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30.

 

10) Ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 65.325,91 € (εξήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά) με απαλλαγή του ΦΠΑ σύμφωνα με την Π. 7395/4269/5-11-87 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 720 Β/18-12-1987) «Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Όρους».

 

11) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)   Λαέρτου 22- ΤΚ 57001 – Πυλαία Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 888553 υπόψη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας ξυλείας και κουφωμάτων για τις ανάγκες του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» μέχρι την 17/03/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄ (καταληκτική ημερομηνία). Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 17/03/2014, ημέρα Δευτέρα .Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά.

 

12) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους, στις 17/03/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00΄ και μπορούν να παρίστανται όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.

 

13) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν νομικά και φυσικά πρόσωπα που:

- προέρχονται από χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή Συνεταιρισμοί εμπορίας, ή Ενώσεις Προμηθευτών των παραπάνω προσώπων.

Για ενώσεις: δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς.

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφορές.

 

14) Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 σημεία α) έως ε) του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 9 της αναλυτικής Διακήρυξης. Επίσης προσφέροντες/επιχειρήσεις που σχετίζονται με προσφέροντες, οι οποίοι/οι οποίες έχουν παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχουν εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών) και εξ αυτού του λόγου διαπιστώνεται στρέβλωση του ανταγωνισμού ή/και μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Ακόμη αποκλείονται όσοι διαγωνιζόμενοι δεν πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των ζητούμενων υλικών. Ως αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις για την εξασφάλιση της ποιότητας των υλικών είναι αυτές που ορίζονται στο Παράρτημα Α

 

15) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.

 

16) H σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους και του Αναδόχου θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» (ΕΣΠΑ).

 

17) Στην περίπτωση επιλογής ένωσης προμηθευτών, αυτή πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α.

 

18) Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών προς για τους λόγους και στις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 και μετά από εισήγησή της αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή. Περαιτέρω διευκρινήσεις για την υποβολή ενστάσεων και προσφυγών παρέχονται από το Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN COSMOS) Λαέρτου 22 -– Κτίριο Γ – 2ος Όροφος - 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 888553, Fax.: 2310 888646, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 26/02/2014

 

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

 

Ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

 

 

 

 

 
 

Δημήτριος Γκατζώνης

 

Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

 

 

 

 

 

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ