ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

01.02δ.16_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ

18/02/2014

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΗΣ Ι. Μ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ» (ΚΩΔ ΠΔΕ 2012ΕΠ00880020)

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01.02δ.16/2014

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ

Ανακοινώνουμε ότι η ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (Ι.Κ.Α.Ο.) προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη πρόσφορα, για την προμήθεια, επεξεργασία και παράδοση φερόντων στοιχείων από χάλυβα (σύμφωνα με τα διατιθέμενα σχέδια της μελέτης) στην Ι.Μ. Ξενοφώντος στο Άγιο Όρος, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου: «Αναστηλωτικές εργασίες τμημάτων και ολοκλήρωση δυτικής πτέρυγας της Ι. Μ. Ξενοφώντος». Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής υλικά, χωρισμένα ανά ομάδες σχετικής κατηγορίας, με τον ενδεικτικό π/υ, ως εξής:

 

α/α

 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ποσότητα

 

ΟΜΑΔΑ 1

 

 

1.1

Μορφοποιημένος ανοξείδωτος σίδηρος

Kg

660,00

1.2

Σιδηροδοκοί ( >160mm)

Kg

116.400,00

1.3

Συνδέσεις (κοχλίες)

Kg

3.200,00

1.4

Γαλβάνισμα φέροντων στοιχείων από χάλυβα

Kg

110.000,00

1.5

Μορφοποίηση φέροντων στοιχείων από χάλυβα

Kg

110.000,00

 

Αναλυτικά τα εν λόγω υλικά περιγράφονται στην Αναλυτική Διακήρυξη η οποία είναι δημοσιευμένη και στην ιστοσελίδα : http://www.progamathos.gr

H αρχικά Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το έργο είναι: 286.704,50 €.

Η Α.Α. δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης μέχρι του ποσού των 28.670,45 €.

Το ποσό δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ λόγω του ειδικού καθεστώτος στο Άγιο Όρος

Προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και έχουν την έδρα τους στο εσωτερικό ενός από τα παραπάνω κράτη, β) Συνεταιρισμοί εμπορίας, γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.

Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: η 15/4/2014 ημέρα Τρίτη μέχρι τις 10.00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους στην Διεύθυνση CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN COSMOS) Λαέρτου 22 -– Κτίριο Γ – 2ος Όροφος.– 57001- Πυλαία Θεσσαλονίκη 

Ημερομηνία  αποσφράγισης προσφορών η 15/4/2014 ημέρα Τρίτη στις 11.00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους στην Διεύθυνση CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN COSMOS) Λαέρτου 22 -– Κτίριο Γ – 2ος Όροφος.– 57001- Πυλαία Θεσσαλονίκη .

Πρόσωπα που επιτρέπονται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Απαιτούνται ελάχιστες προϋποθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας, επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνικών δυνατοτήτων των υποψηφίων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην αναλυτική προκήρυξη.

Κριτήρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.: 18/2/2014

Αναλυτική Διακήρυξη και λοιπά τεύχη διαγωνισμού: διατίθενται όλες τις εργάσιμες ημέρες έως 11/4/2014 (ώρες 09.30 π.μ.-12:30 μ..μ.) με καταβολή 15 € στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους στην Διεύθυνση CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN COSMOS) Λαέρτου 22 -– Κτίριο Γ – 2ος Όροφος.– 57001- Πυλαία Θεσσαλονίκη  (αρμόδιος υπάλληλος : Ευανθία Κορομπέλη) Ιστοσελίδα : http://www.programathos.gr – mail: d.gatzonis@ikao.ondsl.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αν το επιθυμούν να προβούν οι ίδιοι στην αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη.

Η Ι.Κ.Α.Ο. αποστέλλει τα τεύχη του διαγωνισμού μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, ή ιδιωτικών εταιρειών κατ΄ επιλογή του ενδιαφερόμενου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.

Πηγή χρηματοδότησης: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ) έργο «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΗΣ Ι. Μ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ» (ΚΩΔ ΠΔΕ 2012ΕΠ00880020).

 

 

 

                                                                                                                                ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ  18/02/2014

                                                                                          Ο Προϊστάμενος της ΤΥ της Ιερής Κοινότητος Αγίου Όρους

 

 

                                     Δημήτριος Γκατζώνης

                                Αρχιτέκτονας Μηχανικός

 

 

 

 

                                                                                                                                 

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ