ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

02.01γ.12/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

10/02/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 02.01γ.12/2014

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους διενεργεί Δημόσιο Διεθνή Τακτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.Δ. 99/1992) για την επιλογή αναδόχου/ων για την Προμήθεια και παράδοση οικοδομικών υλικών  για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ι.Μ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ» στην Ι. Μ. Φιλοθέου στο Άγιον Όρος. Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει:

ΟΜΑΔΑ 1: Σχιστόπλακες κομμένες 

ΟΜΑΔΑ 2: Πλίνθοι, συμπαγείς πλίνθοι

ΟΜΑΔΑ 3: Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα, δικτυωτά χαλυβδόφυλλα, ανοξείδωτες υδρορροές, σιδηροδοκοί.

ΟΜΑΔΑ 4: Λευκό τσιμέντο.

ΟΜΑΔΑ 5: Ανθυγρές γυψοσανίδες.

Αναλυτικά τα εν λόγω υλικά περιγράφονται στην Αναλυτική Διακήρυξη η οποία είναι δημοσιευμένη και στην ιστοσελίδα : http://www.progamathos.gr

Η αρχικά προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 86.889,00€, με δικαίωμα άσκησης προαίρεσης δαπάνης 13.033,35 €.

(Αναλυτικά: Ο αρχικός προϋπολογισμός της προμήθειας των ανωτέρω υλικών ανέρχεται σε: 86.889,00 €. Στις ανωτέρω ποσότητες προστίθεται προαίρεση 15%: 13.033,35 €. Έτσι ο τελικός Π/Υ δύναται να ανέλθει σε 86.889,00 € + προαίρεση 13.033,35 € = 99.922,35 ).

Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23% καθότι η περιοχή του Αγίου Όρους απαλλάσσεται αυτού.

Προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης από την υπογραφή της έως και 31-12-2014. Το δικαίωμα προαίρεσης δύναται να ασκηθεί εντός τριών (3) μηνών μετά τη λήξη της σύμβασης δηλ. μέχρι την 31/3/2015.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και έχουν την έδρα τους στο εσωτερικό ενός από τα παραπάνω κράτη, β) Συνεταιρισμοί εμπορίας, γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.

Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 02-04-2014, ημέρα Τετάρτη, μέχρι τις 10.00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους στην Διεύθυνση CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Ημερομηνία  αποσφράγισης προσφορών: 02-04-2014, ημέρα Τετάρτη, ώρα 10.30 μ.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους στην Διεύθυνση CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Πρόσωπα που επιτρέπονται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Απαιτούνται ελάχιστες προϋποθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας, επαγγελματικής εμπειρίας των υποψηφίων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην αναλυτική προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας (πέντε [5] ομάδες ειδών) είτε τμηματικά ανά ομάδα, αλλά πάντα για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας.

Κριτήρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη προσφορά.

Αναλυτική Διακήρυξη και λοιπά τεύχη διαγωνισμού: διατίθενται όλες τις εργάσιμες ημέρες έως 31-03-2014 (ώρες 10.00 π.μ.-14.00 μ..μ.) με καταβολή 10 € στα γραφεία της ΙΚΑΟ - CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ιστοσελίδα: http://www.programathos.gr - email: d.gatzonis@ikao.ondsl.gr, τηλ:. +30231888553, fax: +302310888646, (αρμόδιοι υπάλληλοι: Δ. Γκατζώνης –  Ι. Μπρίκος). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αν το επιθυμούν να προβούν οι ίδιοι στην αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη.

Η ΙΚΑΟ αποστέλλει τα τεύχη του διαγωνισμού μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, ή ιδιωτικών εταιρειών κατ΄ επιλογή του ενδιαφερόμενου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.

Πηγή χρηματοδότησης: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ), έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ι.Μ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 376100  -   ΚΩΔ ΠΔΕ: 2012ΕΠ00880055).

 

 

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ   20/01/2014

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

της Ι. Κοινότητος Αγ. Όρους

Δημήτρης Γκατζώνης

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ