ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

01.02ε.16 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ.

11/02/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 01.02ε.16/2014

 

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.Δ. 99/1992) για την επιλογή αναδόχου/ων για εκμίσθωση μετά των χειριστών : 1. Οικοδομικού γερανού, 2. Μηχανημάτων (Φορτηγό τετραξονικό ανατρεπόμενο με γερανό ‘’παπαγάλο’’, Λαστιχοφόρος εκσκαφέας - φορτωτής, Αυτοτροφοδοτούμενη μπετονιέρα) για τις ανάγκες του Έργου: «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ» με τα ακόλουθα στοιχεία:

 

1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Διεύθυνση:                               CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS)

                                         Λαέρτου 22

Πόλη / Νομός:                          Πυλαία Θεσσαλονίκης/Θεσσαλονίκη

Χώρα:                                      Ελλάδα

Ταχυδρ. Κώδικας:                     57001

Τηλέφωνο:                               2310 888553

Τηλεομοιοτυπία:                       2310 888646

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:         prgathos@otenet.gr

Ιστοσελίδα:                              www.programathos.gr

 

2) Σύμβαση προμήθειας.

 

3) Είδος διαδικασίας:

Πρόχειρος μειοδοτικός Διαγωνισμός

 

4) Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια αγαθών:

Εργοτάξιο της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος,  Άγιο Όρος.

 

5) Τίτλος:

«Εκμίσθωση μηχανημάτων μετά των χειριστών»

Το αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνει την:

α) Ομάδα Ι: Μεταφορά, συναρμολόγηση και μίσθωση οικοδομικού γερανού με μηνιαία αποζημίωση (μίσθωμα) και στην συνέχεια την αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση του, προϋπολογισμού: 33.200,00 + (3 μήνες προαίρεση) 4.800,00€ σύνολο 38.000,00 χωρίς Φ.Π.Α,                 

β) Ομάδα ΙΙ:

  1. 1.     Φορτηγό τετραξωνικό ανατρεπόμενο με γερανό παπαγάλο τεμ 1: προϋπολογισμού: 10.120,00  + (10% επί των ημερομισθίων προαίρεση) 1.012,00€ σύνολο 11.132,00 χωρίς Φ.Π.Α,
  2. 2.     Λαστιχοφόρος εκσκαφέας – φορτωτής τεμ 1: προϋπολογισμού: 28.500,00  + (10% επί των ημερομισθίων προαίρεση) 2.850,00€ σύνολο 31.350,00 χωρίς Φ.Π.Α,      
  3. 3.     Αυτοτροφοδοτούμενη Μπετονιέρα σκυροδέματος τεμ 1: προϋπολογισμού: 11.700,00  + (10% επί των ημερομισθίων προαίρεση) 1.170,00€ σύνολο 12.870,00 χωρίς Φ.Π.Α,

Σύνολο ομάδας ΙΙ: 50.320,00+(10%  επί των ημερομισθίων προαίρεση) 5.032,00€ σύνολο 55.352,00 χωρίς Φ.Π.Α,

                                   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας (δύο (2) ομάδες ειδών) είτε τμηματικά ανά ομάδα, αλλά πάντα για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας.

 

6) Η διάρκεια της συμβάσεως ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τους επόμενους:

Οικοδομικός γερανός:                                                                 14 μήνες.

Φορτηγό τετραξωνικό ανατρεπόμενο με γερανό παπαγάλο:       4 μήνες.

Λαστιχοφόρος εκσκαφέας - φορτωτής:                                        5 μήνες.

Αυτοτροφοδοτούμενη μπετονιέρα:                                               9 μήνες.

και τυχόν ανατιμήσεις δεν θα επηρεάσουν τις συμφωνημένες τιμές.

7) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄) εως την 26/2/2014 ημέρα Τετάρτη από το Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS) Λαέρτου 22, Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.: 57001, Τηλ: 2310 888553 και fax: 2310 888646, ώρες (10:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ.) καταβάλλοντας το ποσό των 10,00 €. Εναλλακτικά μπορούν να προβούν οι ίδιοι με δικά τους έξοδα στην αναπαραγωγή της διακηρύξεως και των παραρτημάτων της.

9) Ο προϋπολογισμός της σύμβασης συνολικά είναι 83.520,00 € + (προαίρεση) 9.832,00 = 93.352,00€ (ενενήντα τρείς χιλιάδες τριακόσια πενήντα δύο ευρώ)  με απαλλαγή του ΦΠΑ, σύμφωνα με την Π. 7395/4269/5-11-87 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 720 Β/18-12-1987) «Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Όρους».

10) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS) Λαέρτου 22, Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.: 57001, Τηλ: 2310 888553 και fax: 2310 888646, υπόψη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ», μέχρι την 27/2/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 (καταληκτική ημερομηνία). Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 27/2/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά.

11) Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, στις 27/2/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 και μπορούν να παρίστανται όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.

12) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν νομικά και φυσικά πρόσωπα που:

-προέρχονται από χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή Συνεταιρισμοί εμπορίας, ή Ενώσεις Προμηθευτών των παραπάνω προσώπων και

Για ενώσεις: δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς.

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφορές.

13) Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 σημεία α) έως ε) του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 9 της αναλυτικής Διακήρυξης. Επίσης προσφέροντες/επιχειρήσεις που σχετίζονται με προσφέροντες, οι οποίοι/οι οποίες έχουν παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχουν εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών) και εξ αυτού του λόγου διαπιστώνεται στρέβλωση του ανταγωνισμού ή/και μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Ακόμη αποκλείονται όσοι διαγωνιζόμενοι δεν πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των ζητούμενων υλικών. Ως αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις για την εξασφάλιση της ποιότητας των υλικών είναι αυτές που ορίζονται στο Παράρτημα Α

14) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.

15) H σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους και του Αναδόχου θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» (ΕΣΠΑ).

16) Στην περίπτωση επιλογής ένωσης προμηθευτών, πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α.

17) Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων για τους λόγους και στις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την υποβολή ενστάσεων και προσφυγών παρέχονται στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN CΟSMOS) Λαέρτου 22, Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.: 57001, Τηλ: 2310 888553 και fax: 2310 888646, (ώρες 10:00 με 13:00).

 

 

Θεσσαλονίκη, 10/2/2014

 

 

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

 

 

Ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημήτριος Γκατζώνης

 

 

Αρχιτέκτων Μηχανικός

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ