ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

01.02.07/2014_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

29/01/2014

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01.02.07/2014

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

Ανακοινώνουμε ότι η ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (ΙΚΑΟ) προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη πρόσφορα, για την προμήθεια και παράδοση οικοδομικών υλικών στην Ι.Μ. Παντοκράτορος στο Άγιο Όρος, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ανατολικής πτέρυγας Ι. Μ. Παντοκράτορος». Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής υλικά, χωρισμένα ανά ομάδες σχετικής κατηγορίας, με τον ενδεικτικό π/υ, ως εξής:

 

Ομάδα 1 : Λίθοι, Σχιστόπλακες – π/υ 22.821,75 €

Ομάδα 2 : Οπτόπλινθοι, πλίνθοι – π/υ 25.546,00€

Ομάδα 3 : Πλακίδια – π/υ 20.953,58 €

Ομάδα 4 : Χρώματα, Βερνίκια, Εμποτισμοί – π/υ 29.489,74 €

Ομάδα 5 : Υδρροές – π/υ 19.302,75 €

 

Αναλυτικά τα εν λόγω υλικά περιγράφονται στην Αναλυτική Διακήρυξη η οποία είναι δημοσιευμένη και στην ιστοσελίδα : http://www.progamathos.gr

Η αρχική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το έργο είναι 102.707,75 € με άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αξίας 15.406,16 €.

(Αναλυτικά: Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός των ανωτέρω υλικών ανέρχεται στα 102.707,75 €. Στις ποσότητες προστίθεται προαίρεση ~15%. Έτσι ο τελικός Π/Υ δύναται να ανάλεθει σε 102.707,75 €+ προαίρεση 15.406,16 € = 118.113,91 €). Το ποσό δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ λόγω του ειδικού καθεστώτος στο Άγιο Όρος

Προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης από την υπογραφή της έως και 31-12-2014. Το δικαίωμα προαίρεσης δύναται να ασκηθεί για το διάστημα των τριών (3) μηνών μετά τη λήξη της σύμβασης ήτοι μέχρι την 30/3/2015.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και έχουν την έδρα τους στο εσωτερικό ενός από τα παραπάνω κράτη, β) Συνεταιρισμοί εμπορίας, γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.

Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: η 27 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη μέχρι τις 10.00 μ.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους στην Διεύθυνση: CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN COSMOS) Λαέρτου 22 – 57001- Πυλαία Θεσσαλονίκης – Κτίριο Γ – 2ος Όροφος.

Ημερομηνία  αποσφράγισης προσφορών η 27 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη μέχρι τις 11.00 μ.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους στην Διεύθυνση CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN COSMOS) Λαέρτου 22 – 57001- Πυλαία Θεσσαλονίκης – Κτίριο Γ – 2ος Όροφος.

Πρόσωπα που επιτρέπονται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Απαιτούνται ελάχιστες προϋποθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας, επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνικών δυνατοτήτων των υποψηφίων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην αναλυτική προκήρυξη.

Κριτήρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά (είτε επί συνόλου, είτε εκάστης ομάδας). Δίνεται η δυνατότητα προσφορών ανά ομάδας υλικών.

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.: 23-1-2013

Αναλυτική Διακήρυξη και λοιπά τεύχη διαγωνισμού: διατίθενται όλες τις εργάσιμες ημέρες έως 26-3-2014 (ώρες 09.30 π.μ.-12.30 μ..μ.) με καταβολή 20 € στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους στην Διεύθυνση CAPITAL TRADE CENTER (ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN COSMOS) Λαέρτου 22 – 57001- Πυλαία Θεσσαλονίκης – Κτίριο Γ – 2ος Όροφος. (αρμόδιος υπάλληλος : Ευανθία Κορομπέλη). Ιστοσελίδα : http://www.programathos.gr – mail: d.gatzonis@ikao.ondsl.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αν το επιθυμούν να προβούν οι ίδιοι στην αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη.

Η Ι.Κ.Α.Ο. αποστέλλει τα τεύχη του διαγωνισμού μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, ή ιδιωτικών εταιρειών κατ΄ επιλογή του ενδιαφερόμενου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.

Πηγή χρηματοδότησης: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ) έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ι.Μ. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ» (Κωδ. Πράξης 380291)

 

 

 

                                                                                                                                ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ  14/01/2014

                                                                                                                           Ο Προϊστάμενος της ΤΥ της

                        Ιερής Κοινότητος Αγίου Όρους

 

 

 

 

                                     Δημήτριος Γκατζώνης

                                Αρχιτέκτονας Μηχανικός

 

 

 

 

                                               

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ