Χρήστης: 100038758_admin Φορέας: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣΑποσύνδεση
ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ «ΠΛΑΤΑΝΑΡΑ» ΤΗΣ Ι.Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ»

Αναρτήθηκε 09/09/2019 12:34:48   Τελευταία ανανέωση
Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑΜ 19SYMV005532895
Η/νία Υπογραφής 29/08/2019
Έναρξη
29/08/2019 Λήξη
Αριθμός σύμβασης ή αριθμός πρωτοκόλλου
Προυπολογισμός Σύμβασης
Είδος Αναθέτουσας Αρχής & Κύριες Δραστ. (9) Ν.Π.Δ.Δ.
Είδος διαδικασίας Ανοιχτή
Φορέας ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΑΦΜ Φορέα 099148799
Γεωγραφική Περιοχή Φορέα (NUTS) Χαλκιδική
Είδος Σύμβασης
Έργα Κριτήρια Ανάθεσης Χαμηλότερη τιμή
Email Συντάκτη
Αξία Σύμβασης 583.995,02
Αριθμός Ανάληψης Υποχρέωσης
Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης
Τεχνικές Συγκεντρωτικών & Ηλεκτρονικών Αγορών
Νομικό Πλαίσιο
Γεωγραφικός προσδιορισμός τόπου εκτέλεσης σύμβασης [EL527]-Χαλκιδική;
Εγκρίσεις Πρωτογενών Αιτημάτων
Κωδικός ΣΑΕ
Κωδικός ΟΠΣ 5008137
Κωδικός Ιδίων Πόροων
Κωδικός ΕΣΠΑ
Κωδικός KAE
Οργανωτική Μονάδα Φορέα ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπογράφων/ουσα ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΡΟΣΑΚΗΣ - Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Όνομα ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ Αναδόχου 094107282 Χώρα Ελλάδα
Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 583.995,02
Ποσότητα 1,00 Μονάδες Μέτρησης Έργο
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 583.995,02 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Το έργο αποτελεί διευθέτηση του πεδινού τμήματος της κοίτης του χειμάρρου για την πρόληψη ή και την αναστολή ζημιών χειμαρρικής δράσης από τα πλημμυρικά ύδατα και τη μεταφορά των φερτών υλικών στον δυτικό τομέα του περιβάλλοντας χώρου της Μονής Βατοπαιδίου.
Περιγραφή με όρους CPVS [45246400-7]-Αντιπλημμυρικά έργα;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Επεξεργασία Μεταδεδομένων
Επέκταση Σύμβασης
Τροποποίηση Σύμβασης
Ακύρωση/Ματαίωση
Αναζήτηση Συμβάσεων