'
Χρήστης: 100038758_admin Φορέας: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣΑποσύνδεση
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ 02.15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΕΛΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ I. ΜΟΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ"

Αναρτήθηκε 11/12/2019 14:07:18   Τελευταία ανανέωση
Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑΜ 19SYMV006011094
Η/νία Υπογραφής 05/12/2019
Έναρξη
05/12/2019 Λήξη
Αριθμός σύμβασης ή αριθμός πρωτοκόλλου
Προυπολογισμός Σύμβασης
Είδος Αναθέτουσας Αρχής & Κύριες Δραστ. (9) Ν.Π.Δ.Δ.
Είδος διαδικασίας Συνοπτικός διαγωνισμός (αρ.117/αρ. 327)
Φορέας ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΑΦΜ Φορέα 099148799
Γεωγραφική Περιοχή Φορέα (NUTS) Χαλκιδική
Είδος Σύμβασης
Προμήθειες Κριτήρια Ανάθεσης Χαμηλότερη τιμή
Email Συντάκτη
Αξία Σύμβασης
Αριθμός Ανάληψης Υποχρέωσης
Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης
Τεχνικές Συγκεντρωτικών & Ηλεκτρονικών Αγορών
Νομικό Πλαίσιο
Γεωγραφικός προσδιορισμός τόπου εκτέλεσης σύμβασης [EL527]-Χαλκιδική;
Εγκρίσεις Πρωτογενών Αιτημάτων
Κωδικός ΣΑΕ
Κωδικός ΟΠΣ 5038122
Κωδικός Ιδίων Πόροων
Κωδικός ΕΣΠΑ
Κωδικός KAE
Οργανωτική Μονάδα Φορέα ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπογράφων/ουσα ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΡΟΣΑΚΗΣ - Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Όνομα ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. ΑΦΜ Αναδόχου 998743142 Χώρα Ελλάδα
Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 27.352,00
Ποσότητα 14,50 Μονάδες Μέτρησης m 3
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 6.815,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Σανίδες καστανιάς
Περιγραφή με όρους CPVS [03419000-0]-Ξυλεία;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 29,60 Μονάδες Μέτρησης m 3
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 19.832,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Πελεκητή ξυλεία καστανιάς
Περιγραφή με όρους CPVS [03419000-0]-Ξυλεία;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Ποσότητα 1,50 Μονάδες Μέτρησης m 3
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 705,00 ΦΠΑ 0 Νόμισμα Ευρώ
Περιληπτική περιγραφή Καδρόνια καστανιάς
Περιγραφή με όρους CPVS [03419000-0]-Ξυλεία;
Χώρα Κατασκευής Χώρα Παράδοσης
Διεύθυνση Παράδοσης Αριθμός ΤΚ
Επεξεργασία Μεταδεδομένων
Επέκταση Σύμβασης
Τροποποίηση Σύμβασης
Ακύρωση/Ματαίωση
Αναζήτηση Συμβάσεων