ΕΚΚΡΕΜΕΙ


ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

 

Τίτλος Έργου Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης του υπ’ αρ. 02.11 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών» για τις ανάγκες του υποέργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α&Β ΥΠΟΓΕΙΟΥ Ν-Α ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ι.Μ. ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» της Πράξης: «Αποκατάσταση ΝΑ τμήματος Α΄ και Β΄ υπογείου Ι. Μονής Καρακάλλου και μετασκευή του σε χώρο προβολής και φύλαξης κειμηλίων» (ΟΠΣ: 5038127) finished:
18/11/2020
Μονές
περισσότερα

 

            

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία  

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email:  prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη:

18/11/2020

Αριθ. Πρωτ. :

609

 

 

 

Προς:

Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

 

 

 

 

 

 

Θέμα: Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης του υπ’ αρ. 02.11 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών» για τις ανάγκες του υποέργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α&Β ΥΠΟΓΕΙΟΥ Ν-Α ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ι.Μ. ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» της Πράξης: «Αποκατάσταση ΝΑ τμήματος Α΄ και Β΄ υπογείου Ι. Μονής Καρακάλλου και μετασκευή του σε χώρο προβολής και φύλαξης κειμηλίων» (ΟΠΣ: 5038127)

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ. 2/40/ΠΑ 3079/04 - 17.11.2020 Ιεροκοινοτική Απόφαση, ο υπ’ αριθ. 02.11 συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών», για τις ανάγκες του υποέργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α&Β ΥΠΟΓΕΙΟΥ Ν-Α ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ι.Μ. ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» της Πράξεως: «Αποκατάσταση ΝΑ τμήματος Α΄ και Β΄ υπογείου Ι. Μονής Καρακάλλου και μετασκευή του σε χώρο προβολής και φύλαξης κειμηλίων», ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 04/11/2020 (ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC007590922), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 19/11/2020, ημέρα Πέμπτη μέχρι και ώρα 10:00 π.μ., ματαιώνεται καθώς αλλάζουν ουσιωδώς οι  οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016

 

Τις επόμενες ημέρες ο διαγωνισμός θα επαναδημοσιευθεί με διορθωμένο το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.

 

 

 

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους

 

 

 

 

 

 

Ανδρέας Δροσάκης

Πολιτικός Μηχανικός